4. POŽADAVKY SYSTÉMU ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU


4.4. Zavedení a provoz

4.4.7. Havarijní připravenost a reakce

Požadavek ISO 14001: Organizace musí vytvořit a udržovat postupy k identifikaci možností vzniku havarijních situací a situací havarijního ohrožení a pro reakce na ně a postupy pro prevenci a zmírnění environmentálních dopadů, které tyto situace mohou způsobit.
Organizace musí, tam kde je to zapotřebí, přezkoumávat a revidovat své havarijní plány a postupy akcí, a to především po vzniku havárií nebo situací havarijního ohrožení.
Organizace rovněž musí, tam kde to je možné, tyto postupy pravidelně přezkušovat.

Požadavek EMAS: EMS musí být navržen, zaveden a provozován takovým způsobem, který zajistí prevenci a omezování environmentálních havárií a vytvoření postupů pro případy environmentálních havárií.


Havarijní postupy musí vycházet především z platné úpravy právních předpisů a technických norem, ale mohou jít i nad jejich požadavky (rizikový management a bezpečnostní studie podle zahraničních metodik). V rámci havarijních postupů musí být identifikovány potenciální havárie a situace ohrožení. Přitom jsou zohledněny případy dřívějších mimořádných událostí, jejich environmentální dopady a zkušenosti s jejich likvidací (kapitola 4.1.). Poté, co je identifikováno riziko vzniku havárie, je neprve třeba učinit, pokud je to možné, preventivní opatření v řízení procesu (kapitola 4.4.6.) a tím odstranit jeho příčinu.
Postupy mají zahrnovat hlediska

V poplachových a havarijních plánech podnik definuje a udržuje postupy řešení možných havarijních situací způsobených buď vnější (povodeň) nebo vnitřní příčinou (únik závadné látky), popř. jejich kombinací (smogová situace). Musí být připravena reakce na tyto situace včetně opatření pro zmírnění environmentálních dopadů, které mohou v souvislosti s havárií nastat.
Havarijní plány obsahují

Pro rychlou a účinnou reakci v případě ohrožení je nezbytné pravidelně prověřovat materiálovou a lidskou připravenost i spojení na externí pomoc. Havarijní postupy musí brát v úvahu vliv lidského faktoru a s ohledem na jeho nepředvídatelnost zavést pojistné mechanismy a opatření.

 

Kontrolní otázky


Jsou po identifikaci rizika havárie dělána preventivní opatření k jeho zmírnění?


Jsou vytvořeny plány pro situace ohrožení, které obsahují informace o možných environmentálních dopadech a příslušné pokyny?


Byly při tvorbě plánů zohledněny environmentální dopady dřívějších mimořádných událostí?


Jsou tyto plány testovány, aby se zkontrolovala jejich účinnost?


Jsou na všech rizikových pracovištích k dispozici postupy pro prevenci a likvidaci havárií?


Je průběžně aktualizováno operativní spojení na kontaktní osoby a místa pro případ havárie?


Je pravidelně prověřována funkčnost protihavarijních prostředků?


Jsou poplachové a havarijní plány sladěny s vnějšími poplachovými a havarijními plány (města, okresu)?