4. POŽADAVKY SYSTÉMU ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU


4.4. Zavedení a provoz

4.4.6. Řízení provozu


Požadavek ISO 14001: Organizace musí určit ty operace a činnosti, které souvisejí se stanovenými významnými environmentálními aspekty ve shodě s politikou, cíli a cílovými hodnotami organizace. Organizace musí tyto činnosti včetně údržby plánovat tak, aby byly prováděny za přesně stanovených podmínek, a to
a) stanovením a udržováním dokumentovaných postupů pro situace, kde by bez těchto postupů mohlo dojít k odklonu od environmentální politiky, cílů a cílových hodnot;
b) ustanovením provozních kritérií v těchto postupech;
c) stanovením a udržováním postupů pro identifikovatelné významné environmentální aspekty zboží a služeb, používaných organizací a sdělením příslušných postupů a požadavků dodavatelů a smluvním partnerům.

Požadavek EMAS: EMS musí být navržen, zaveden a provozován takovým způsobem, který zajistí vytvoření provozních postupů, určení funkcí, činností a procesů, které ovlivňují nebo mohou ovlivňovat životní prostředí a vztahují se k politice a cílům podniku, a plánování a řízení těchto funkcí, činností a procesů.

Cílem EMS je, aby veškeré procesy v podniku, které mohou ovlivnit plnění environmentální politiky, byly řízeny. Řízení provozu představuje

Provozní činnost lze rozdělit na rutinní činnost při plnění požadavků běžného provozu, preventivní činnost při provozních změnách a nových záměrech a strategickou činnost při předvídání změn environmentálních požadavků.
Návody k provozním postupům stanovují environmentální přístup v rámci specifických procesů. Musí být vhodné, správně stanovené a proveditelné. Nesmějí stávající provozní činnost narušovat nebo do ní vnášet chyby. Mají nejčastěji podobu technicko-organizačních směrnic (kapitola 4.4.4.). V malém a středním podniku se jedná o jednoduché postupy s jednoduchou dokumentací, nesmí se však zapomenout na nic důležitého.
Provozní postupy se týkají

Protože Norma ani Nařízení neobsahují podrobnější návod k rozpracování tohoto systémového prvku, je v tomto případě vhodné postup strukturovat podle vybraných prvků normy ČSN EN ISO 9001 (4.3 Přezkoumání smlouvy, 4.4 Řízení návrhu, 4.6 Nakupování, 4.7 Řízení výrobku dodaného zákazníkem, 4.8 Identifikace a sledovatelnost výrobku, 4.9 Řízení procesu, 4.15 Manipulace, skladování, balení, ochrana a dodávání, 4.19 Servis). Z hlediska EMS je podstatný prvek 4.8 Identifikace a sledovatelnost výrobku, který v tomto případě zahrnuje také sledování produkovaných odpadů, potrubních a kanalizačních sítí apod., prvek 4.15 Manipulace, skladování, balení, ochrana a dodávání důležitý především z hlediska skladování a manipulace se závadnými látkami (kapitola 4.3.1. a 4.4.5.) a prvek 4.19 Servis, v rámci kterého je třeba sledovat současné i budoucí povinnosti podniku při zpětném odběru obalů a výrobků.

 

Kontrolní otázky


Je v rámci řízení provozu věnována pozornost procesům, které mohou ovlivnit plnění environmentální politiky a jsou při řízení provozu respektovány stanovené provozní postupy?


Jsou při projektování, instalaci, údržbě, vyřazení z provozu, demontáži a likvidaci zařízení zvažovány environmentální aspekty?


Bere se při výběru dodavatelů v úvahu jejich environmentální chování?


Jsou smlouvy (se zákazníky a dodavateli) zkoumány z hlediska environmentálních aspektů?


Je zajištěn dohled nad dodavateli, zvláště kteří vykonávají činnosti (služby) ve vazbě na OŽP?


Jsou při zásobování (nakupování) zvažovány environmentální souvislosti?


Je zajištěno, aby při návrhu nového výrobku byl hodnocen jeho životní cyklus s ohledem na OŽP?