4. POŽADAVKY SYSTÉMU ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU


4.4. Zavedení a provoz

4.4.2. Výcvik, povědomí a odborná způsobilost


Požadavek ISO 14001: Organizace musí určit potřeby v oblasti výcviku. Musí požadovat, aby všichni zaměstnanci, jejichž práce může mít významný dopad na životní prostředí, byli odpovídajícím způsobem vycvičeni. Za tím účelem musí vytvořit a udržovat postupy výcviku.

Požadavek EMAS: EMS musí být navržen, zaveden a provozován takovým způsobem, který zajistí u všech zaměstnanců na všech úrovních povědomí o
a) důležitosti dodržování environmentální politiky a cílů, dále požadavků vyplývajících ze zavedeného systému řízení;
b) potenciálních dopadech jejich práce na životní prostředí a přínosech zlepšeného chování pro životní prostředí;
c) jejich úlohách a odpovědnostech při dosažení shody s environmentální politikou a cíli a požadavky systému řízení;
d) možných důsledcích odchylek od schválených provozních postupů.

 

Detailní požadavky Normy na cíle výcviku jsou identické s uvedenými požadavky Nařízení. Navíc Norma zmiňuje seznámení zaměstnanců s postupy v případě havárie.
Již od počátku budování EMS musí být věnována dostatečná pozornost systematické výchově zaměstnanců a rozvoji jejich environmentální kvalifikace. Vedení podniku určí požadovanou úroveň zkušeností, odborných schopností a vzdělání, které jsou nutné k zajištění odborné způsobilosti zaměstnanců, zejména těch, kteří vykonávají v rámci EMS specializované činnosti. Kvalifikační charakteristika se stane součástí popisu pracovního místa (kapitola 4.4.1.). Odpovědnost za tento systémový prvek bývá svěřena personalistovi, který při přípravě výcvikových programů spolupracuje s podnikovými nebo externími odborníky.
Výcvikové programy sestávají z těchto kroků

Diferencovaný výcvik zaměstnanců vychází z organizační struktury

Všem zaměstnancům bez ohledu na jejich zařazení nebo postavení v podniku musí být vysvětleno, jaký může být jejich podíl na zlepšování environmentálního profilu. Úspěšný výcvikový program je koncipován tak, aby účastníkům poskytl informace, které vedou k osvojení vědomostí, pochopení souvislostí, získání environmentálního povědomí a motivace.
Environmentální výchova se stává součástí vstupního výcviku pro nové zaměstnance. Tato část výcviku by měla být zaměřena velmi prakticky.
Úkolem v rámci EMS je také zajistit, aby smluvní partneři pracující na území podniku doložili, že mají náležité znalosti a kvalifikaci pro provádění svých prací odpovědným způsobem vůči životnímu prostředí.

 

Kontrolní otázky


Existují postupy pro zjišťování potřeb environmentálního výcviku?


Je součástí náplně personalisty také příprava environmentálních vzdělávacích programů?


Respektuje systém vzdělávání speciální požadavky právních předpisů?


Odpovídají vědomosti zaměstnanců přiděleným odpovědnostem?


Jsou zaměstnanci poučeni o vlastní úloze a odpovědnosti při naplňování environmentální politiky?


Jsou zaměstnanci poučeni o možných následcích nedodržení stanovených pracovních postupů?


Jsou vytvořeny postupy pro informování nových zaměstnanců o environmentálních vlivech jejich činností?


Procházejí zaměstnanci výcvikem chování při mimořádných událostech (absolvují havarijní cvičení)?