4. POŽADAVKY SYSTÉMU ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU


4.4. Zavedení a provoz

4.4.1. Struktura a odpovědnost

Požadavek ISO 14001: Úlohy, odpovědnost a pravomoci se musí definovat, dokumentovat a sdělovat tak, aby byl usnadněn efektivní environmentální management.

Požadavek EMAS: EMS musí být navržen, zaveden a provozován takovým způsobem, který zajistí definování a dokumentaci odpovědností, pravomocí a vzájemných vztahů klíčových osob, které řídí, uskutečňují a sledují činnosti ovlivňující životní prostředí.


Prvním krokem následujícím bezprostředně po rozhodnutí zavést EMS je to, že vrcholové vedení podniku jmenuje svého zástupce , kterého vybaví potřebnými pravomocemi. Tento pracovník bude bez ohledu na své další úkoly odpovědný za zavádění a udržování EMS. Mezi jeho základní povinnosti patří

Budování EMS vyžaduje vyřešení celkové organizační struktury se stanovením příslušných pravomocí, odpovědností a vzájemných vztahů a doplnění environmentálních charakteristik jednotlivých pracovních míst. Organizační strukturu tvoří tyto hlavní prvky

Podnik prostřednictvím pečlivě identifikovaných procesů a činností, které ovlivňují nebo mohou ovlivnit životní prostředí (kapitola 4.3.1.), řídí formou písemných předpisů a postupů odpovídající funkce (kapitola 4.4.4.). Většinou je třeba do již existujícího schématu vtělit environmentální činnosti, popř. jej potřebným způsobem modifikovat, aby bylo možno plnit ostatní požadavky EMS. Provozní řídící pracovníci definují odpovědnosti na pracovních místech a sami nesou díl přímé odpovědnosti za vytváření environmentálního profilu. Při stanovování odpovědností se musí vycházet z hierarchie provozu tak, aby se každá environmentální činnost stala součástí každodenního provozu podniku. Nezbytné je také ošetřit případné duplicitní odpovědnosti ve speciálních oblastech (hospodaření s odpady apod.).
Zvláštní pozornost je zapotřebí věnovat funkcím s pravomocemi

Organizační struktura musí podporovat postupy zajišťující zpětnou vazbu (podávání zpráv o realizaci navržených opatření, o potenciálních i vzniklých problémech, námětech na řešení apod.), které jsou součástí interní komunikace (kapitola 4.4.3.).
Cílové hodnoty chování jsou výsledkem konkretizace programů EMS (kapitola 4.3.4.) pro jednotlivé funkce v podniku. Stanovení specifických kritérií umožňuje, aby zaměstnanci pochopili cíle podniku a cítili přímou odpovědnost za jejich dosažení. Konečnou odpovědnost za environmentální chování podniku přebírá jeho vedoucí představitel.

 

Kontrolní otázky


Jmenovalo vrcholové vedení svého zástupce se specifickými pravomocemi a odpovědnostmi?


Je v organizační struktuře podchycena úplná a jednoznačná hierarchie environmentální odpovědnosti?


Jsou definovány odpovědnosti pracovních míst a funkcí ovlivňujících životní prostředí?


Umožňuje organizační struktura přijímání zpětných podnětů?


Jsou stanovena kritéria hodnocení cílových hodnot chování pro jednotlivé funkce?


Znají všichni zaměstnanci odpovědnostní strukturu, a to především v případě mimořádných událostí?