4. POŽADAVKY SYSTÉMU ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU


4.3. Plánování

4.3.4. Programy environmentálního managementu


Požadavek ISO 14001: Organizace musí vytvořit a dodržovat program(y) na dosažení svých cílů a cílových hodnot. Ty musí obsahovat
a) určení odpovědnosti za dosažení cílů a cílových hodnot pro každou příslušnou funkci a úroveň organizace;
b) prostředky a časový rámec, ve kterém jich má být dosaženo.
Pokud se projekt týká nového vývoje a nové nebo pozměněné činnosti, výrobků, či služeb, pak tam kde je to odpovídající, musí být programy upraveny tak, aby se zajistilo, že environmentální management bude aplikován i na tyto projekty.

Požadavek EMAS: Podnik musí vytvořit a udržovat program pro dosažení cílů podnikatelské jednotky. Ten musí obsahovat
a) stanovení odpovědností za tyto cíle pro každou funkci a úroveň podniku;
b) prostředky, jakými bude těchto cílů dosaženo.
Samostatné programy, dodržující zásady EMS, musí být připraveny pro řízení projektů, které se vztahují k novému rozvoji nebo novým či modifikovaným výrobkům, službám či procesům.


Programy environmentálního managementu konkretizují dosažení cílů a cílových hodnot do podoby dynamického, krátkodobého plánu. Stanoví konkrétní kroky, které je třeba učinit pro dosažení cílových hodnot vztažených ke kratšímu časovému období (kalendářní rok). K jednomu celkovému cíli může být vytvořeno několik dílčích programů pro jednotlivé úseky (projekce, nakupování, skladování, výroba, přeprava atd.).
Úkolem programu je

Zpracování a dohled nad plněním programů náleží do kompetence zástupce vrcholového vedení. Je odpovědný za

Schválení programu probíhá na úrovni vrcholového vedení.
Splnění cílů je možno ve většině případů dosáhnout několika variantními řešeními. Prvním krokem je objevit všechny možnosti pro dosažení cílové hodnoty. Při vzájemném posouzení variant je nutné zvážit veškeré realizační náklady (vnější i vnitřní zdroje). Přednost mají řešení, která zvyšují efektivnost (zavedení pořádku, metoda čistší produkce), s krátkodobou návratností vložených prostředků.
Zvláštní pozornost je v rámci tohoto systémového kroku zapotřebí věnovat projektům nových investic a vývoje nových procesů, výrobků a služeb. Speciálně pro tuto oblast bude s předstihem formulován samostatný program, který určí

Podobně jako cíle a cílové hodnoty se programy stávají součástí příručky EMS, technicko-organizačních předpisů, popř. pracovních postupů (kapitola 4.4.4.). V rámci výcviku (kapitola 4.4.2.) bude každý dotčený pracovník seznámen se svými povinnostmi v programu a následky jejich porušení.

 

Kontrolní otázky


Jsou formulovány programy pro dosažení environmentálních cílů?


Je za zpracování a dohled nad plněním programů odpovědný zástupce vrcholového vedení?


Je realizace programů finančně a personálně zabezpečena?


Jsou součástí programů harmonogramy plnění jednotlivých etap?


Obsahují programy detailní určení odpovědnosti za realizaci jednotlivých kroků?


Byly zváženy různé varianty dosažení cílových hodnot?


Dostala přednost varianta spočívající ve zvýšení efektivnosti?


Jsou formulovány samostatné programy pro environmentální řízení projektů nového rozvoje?