4. POŽADAVKY SYSTÉMU ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU


4.3. Plánování

4.3.3. Cíle a cílové hodnoty


Požadavek ISO 14001: Organizace musí vytvořit a udržovat dokumentované environmentální cíle a cílové hodnoty pro každou příslušnou funkci a úroveň v rámci organizace. Při stanovování a přezkoumávání svých cílů organizace musí zvážit právní a jiné požadavky, své významné environmentální aspekty, technologické možnosti a své finanční, provozní a podnikatelské požadavky a názory zainteresovaných stran. Cíle a cílové hodnoty musí být v souladu s environmentální politikou organizace a se závazkem předcházet znečišťování.

Požadavek EMAS: Podnik musí specifikovat své cíle v oblasti ochrany životního prostředí na všech odpovídajících úrovních podniku. Tyto cíle musí být v souladu s environmentální politikou a musí vyjadřovat, kdykoli je to možné, závazky k trvalému zlepšování environmentálního profilu podle daného časového plánu.Cíle a cílové hodnoty jsou součástí střednědobého strategického plánu podniku. Z tohoto důvodu jsou nejprve stanoveny celkové cíle ve vrcholovém vedení. Poté jsou projednány, rozpracovány a upřesněny na úrovni středního managementu, aby bylo zaručeno, že jejich dosažení je technicky, finančně a organizačně proveditelné. Nakonec jsou specifikovány do jednotlivých úseků s tím, že je určena odpovědnost za jejich plnění až na úroveň pracovních míst (kapitola 4.3.4. a 4.4.1.).
Pokud z předchozích systémových kroků vyplývá, že podnik v některém ohledu dosud neplní právní požadavky, je nutné cíle přednostně zaměřit na nápravu těchto nedostatků.
Cíle mohou být zaměřené na činnost podniku, produkci výrobků, péči o zákazníka.
Smyslem EMS je, aby byly určeny pouze realistické (splnitelné) cíle. V případě malých a středních podniků hraje významnou roli ekonomická náročnost jejich plnění. Zaměřují se proto na opatření, jejichž investiční náročnost je nízká, které jsou dosažitelné především zvýšením provozní kázně.
Další možností pro malé a střední podniky je spolupracovat v rámci odvětví nebo regionu s podobnými podniky (sdružení prostředků na pořízení technologie, placení služby atd.).
Cíle mohou směřovat do oblasti

Cílové hodnoty mají být specifické a měřitelné. Mají zahrnovat měřítko kvalitativní (jakostní ukazatel), kvantitativní (objemový, koncentrační ukazatel) a časové (časový ukazatel). Jejich plnění přispívá k neustálému zlepšování environmentálního profilu, které je jedním z hlavních požadavků Normy i Nařízení.
V rámci podniku jsou cíle a cílové hodnoty zveřejněny v příručce EMS. V detailu se promítají do dalších vrstev dokumentace (technicko-organizačních směrnic, pracovních postupů) - (kapitola 4.3.4. a 4.4.4.).
Cíle jsou pravidelně v rámci auditních cyklů přezkoumány a aktualizovány. Informace o jejich plnění jsou součástí výroční zprávy podniku, popř. holdingu a veřejného environmentálního prohlášení (kapitola 5.).

 

Kontrolní otázky


Vycházejí cíle ze zjištění úvodního přezkoumání (auditu EMS), závazků politiky, registru aspektů a požadavků a jsou s nimi v souladu?


Podíleli se pracovníci odpovědní za plnění cílů na jejich upřesnění?
Promítla se odpovědnost za plnění cílů v rámci podniku až na detailní úroveň?
Jsou stanoveny ukazatele měřitelnosti cílů co do kvalitativního, kvantitativního a časového hlediska?
Probíhá průběžná kontrola plnění cílů?
Je plnění cílů po skončení auditního cyklu přezkoumáno vedením?
Jsou cíle v dalším cyklu vedením aktualizovány?