4. POŽADAVKY SYSTÉMU ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU


4.3. Plánování

4.3.2. Právní a jiné požadavky


Požadavek ISO 14001: Organizace musí vytvořit a udržovat postup identifikace a zajištění přístupu k právním a jiným požadavkům, kterým podléhá, a které jsou přímo uplatnitelné na environmentální aspekty jejích činností, výrobků nebo služeb.

Požadavek EMAS: Podnik musí připravit a udržovat postupy k zaznamenávání všech právních, předepsaných a ostatních požadavků, týkajících se environmentálních aspektů jeho činností, výrobků a služeb.


V podniku musí být k dispozici zákony, vyhlášky , nařízení vlády, opatření a metodické pokyny ministerstev , resortní směrnice, technické normy atd., které se přímo vztahují k jeho činnostem, výrobkům a službám.
Předmětem sledování jsou také předpisy, jejichž režim ovlivňuje provozní prostředí podniku (např. speciální požadavky ochrany přírody).
Právní ochrana životního prostředí je řízena složkovými předpisy pro oblast

Prostřednictvím EMS jsou částečně řešeny také vlivy, které jsou popsány předpisy z oblasti ochrany zdraví a hygieny práce (tepelná energie, hluk, zápach, prach, vibrace). Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se řídí předpisy hygienické služby a předpisy Českého úřadu bezpečnosti práce a Ministerstva práce a sociálních věcí.
Prostřednictvím systémových nástrojů - struktura a odpovědnost (kapitola 4.4.1.) musí být zajištěno, že vedení bude s dostatečným předstihem informováno o chystaných legislativních změnách, které bude moci včas zohlednit v podnikatelských plánech.
Individuální povinnosti v OŽP jsou podniku ukládány prostřednictvím rozhodnutí orgánu státní správy. Platnost těchto správních aktů, většinou povolení ke stavbám a činnostem souvisejícím se životním prostředím, bývá časově omezená. Předmětem řízení dokumentů (kapitola 4.4.5.) je udržování také této části systému v aktuálním stavu. Jsou zde zahrnuta i taková rozhodnutí, která se týkají životního prostředí pouze částečně, například kolaudační rozhodnutí obecných staveb (sklady závadných látek).
Součástí evidence právních a jiných požadavků jsou také odvětvové, popř. regionální dohody s orgány státní správy, na jejichž základě se podnikatelské subjekty zavazují k dodržování přísnějších opatření, než které stanovují obecně platné předpisy.
Na základě specifických požadavků zahraničního zákazníka může podniku vzniknout také povinnost seznámit se a sledovat právní předpisy platné v cílové zemi. V tomto případě se jedná především o oblast odpadového hospodářství (likvidace obalů a výrobků).
Úplný seznam platných právních a jiných požadavků je uveden v registru, který je součástí příručky EMS (kapitola 4.4.4.). Přehled je doplněn o odkazy, kde jsou dokumenty uloženy, aby mohly být v případě potřeby okamžitě k dipozici.

Kontrolní otázky


Je veden registr právních a dalších předpisů?


Jsou v případě dodávek do zahraničí sledovány specifické právní požadavky týkající se obalů a výrobků v cílové zemi?


Jsou sledovány specifické požadavky odvětvové, popř. regionální požadavky (dohody)?


Je vytvořen postup pro identifikaci změn právních a dalších požadavků?


Je vytvořen postup pro hodnocení důsledků a průmět těchto změn do činnosti na všech pracovištích?


Je určen odpovědný pracovník, který v předstihu informuje vrcholové vedení o chystaných změnách?


Seznamuje podnik své zaměstnance s právními a dalšími požadavky?