4. POŽADAVKY SYSTÉMU ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU


4.3. Plánování

4.3.1. Environmentální aspektyPožadavek ISO 14001: Organizace musí vytvořit a udržovat postup(y) k identifikaci environmentálních aspektů svých činností, služeb a výrobků, které může řídit a na které může podle očekávání mít určitý vliv, tak, aby mohly být určeny ty aspekty, které mají nebo mohou mít významné dopady na životní prostředí. Organizace musí zajistit, aby aspekty, vztahující se k těmto významným dopadům byly vzaty v úvahu při stanovování environmentálních cílů. Organizace musí tyto informace průběžně aktualizovat.

Požadavek EMAS: EMS musí být navržen, zaveden a provozován takovým způsobem, který zajistí zjištění a zhodnocení vlivů činnosti podniku v místě podnikání na životní prostředí a sestavení registru těch vlivů, které byly shledány jako závažné.
Má zahrnovat vlivy, které se vyskytují nebo mohou vyskytnout jakožto důsledek
1. běžných provozních podmínek,
2. mimořádných provozních podmínek,
3. zvláštních případů, nehod a situací ohrožení,
4. dřívější činnosti, současné činnosti a plánované činnosti.

Přestože požadavky Normy a Nařízení nejsou formulovány stejně, je jejich konečný výsledek identický (aspekty jsou potenciálními zdroji vlivů).
Identifikace vlivů má zahrnovat, pokud to přichází v úvahu

Zdroji závažných vlivů (environmentálními aspekty) v podniku jsou v případě

Samostatnou oblastí hodnocení je nakládání se závadnými látkami , které mohou ohrozit čistotu ovzduší, vod i horninového prostředí. Možnými zdroji úniků jsou sklady surovin, pomocných prostředků a výrobků a jejich manipulační plochy, tekutá paliva, pohonné hmoty a technologie.
S ohledem na možnou existenci tzv. staré ekologické zátěže je třeba zvážit vliv výrobních a obslužných procesů uskutečňovaných v minulosti v areálu podniku.
Zhodnocení závažnosti vlivů je nezbytné pro další systémové kroky, kterými jsou cíle a cílové hodnoty (kapitola 4.3.3.), výcvik, povědomí a odborná způsobilost (kapitola 4.4.2.), řízení provozu (kapitola 4.4.6) a monitorování a měření (4.5.1). Základním kritériem pro přiřazení priority jsou v prvé řadě legislativní požadavky (např. limitní hodnoty ukazatelů v rozhodnutích orgánu státní správy a riziko sankce při jejich nedodržení). Dalšími faktory mohou být např. specifické odvětvové nebo odběratelské požadavky (obalové materiály), podnikatelská strategie, potenciální tržní výhody nebo nevýhody, návratnost investovaných prostředků, požadavky veřejnosti a samozřejmě ekonomické možnosti podniku.

Závažné aspekty (vlivy) jsou přehledně uspořádány do registru , který může být v tištěné, popř. elektronické podobě. Je součástí příručky EMS (kapitola 4.4.4.). Protože v rámci EMS každá plánovaná činnost podléhá zkoumání z hlediska předpokládaných vlivů, jsou postupy pro sestavení a údržbu registru součástí řízení dokumentů (kapitola 4.4.5.).

Kontrolní otázky


Jsou vytvořeny postupy pro identifikaci a hodnocení přímých a nepřímých environmentálních vlivů činnosti podniků na životní prostředí?


Existují postupy pro hodnocení vlivů plánovaných činností?
Jsou zohledněny vlivy dodávek a výrobků?
Byla určena kritéria závažnosti a jsou podle nich vlivy klasifikovány?
Jsou v kritériích závažnosti zohledněny specifické požadavky zákazníků a veřejnosti?
Je veden registr závažných aspektů (vlivů)?
Je registr informačním zdrojem pro další systémové kroky?