4. POŽADAVKY SYSTÉMU ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU


4.1. Úvodní environmentální přezkoumání

Doporučení ISO 14001: Organizace, která nemá EMS, má nejdříve zjistit jaké má postavení vůči životnímu prostředí prostřednictvím přezkoumání. Cílem má být zvážit všechny environmentální aspekty organizace jako základ pro EMS. Organizace, které již používají EMS, nemusí toto přezkoumání provádět.

Požadavek EMAS: Aby podnikatelská jednotka byla zaregistrována v programu, je podnik povinen provést environmentální profil (zde rozuměj úvodní environmentální přezkoumání) podnikatelské jednotky na základě aspektů uvedených v Příloze I, části C.

Úvodní environmentální přezkoumání určuje výchozí pozici podniku před vlastním zaváděním EMS tím, že mapuje nedostatky v řízení OŽP porovnáváním požadavků Normy a Nařízení se skutečností.
V pojetí Nařízení je přezkoumání prvním povinným krokem, který musí podnik učinit před stanovením svých environmentálních cílů a vytvořením EMS. Norma neukládá přezkoumání jako povinnost, nechává na podniku samém, jak potřebné informace shromáždí.
Prověřují se

V úvahu je brán úplný rozsah provozních podmínek včetně havarijních situací. Jsou při tom identifikovány

Proces a výsledky úvodního environmentálního přezkoumání jsou zaznamenány a jsou podkladem pro určení priorit environmentální politiky (kapitola 4.2.), cílů a cílových hodnot (kapitola 4.3.3.) a základem pro rozvoj EMS. Získané informace jsou zúročeny a upřesněny v dalších krocích (především kapitola 4.3.1. a 4.3.2.). Významná je také identifikace možností úspor nákladů odhalením příčin nedostatků v OŽP. Součástí úvodního environmentálního přezkoumání by měl být odhad nároků na zdroje pro zavedení EMS.
Jedním z metodických přístupů k získání výchozích informací pro zavádění EMS je program samo-hodnocení ESAP. Jeho prostřednictvím se však nezískají objektivní informace vyžadované Nařízením.

 

Kontrolní otázky


Byla součástí úvodního environmentálního přezkoumání analýza toho, do jaké míry podnik naplňuje požadavky EMS?


Byl součástí také odhad nároků na zdroje (finanční, lidské) pro zavádění EMS?


Byly identifikovány hlavní environmentální aspekty činností, výrobků nebo služeb?


Bylo vyhodnoceno dodržování právních požadavků?


Byla zohledněna existence minulých environmentálních škod (starých zátěží)?


Byly analyzovány dopady havárií?


Jsou výsledky úvodního environmentálního přezkoumání zdokumentovány?