Normy ISO pro environmentální management, EMS a další nástroje ochrany životního prostředí
z pohledu zasedání ISO/TC 207 v San Francisku v červnu 1998

 

Šesté zasedání Technického výboru pro environmentální management (ISO TC 207) se uskutečnilo ve dnech 14. až 21. června 1998 v San Francisku. Na 550 účastníků z 53 zemí se intenzivně zapojilo do jednotlivých schůzí a seminářů (celkem 70 akcí). Přestože všechna jednání a akce mohly stihnout jen ty největší delegace s desítkami delegátů, snažila se česká čtyřčlenná delegace zúčastnit alespoň těch nejdůležitějších jednání a seminářů.
Soubory dokumentů ISO a dalších konferenčních materiálů jsou pro zájemce k dispozici u jednotlivých delegátů PhDr. J. Kubátové, Ing. D. Rolkové, Ing. M. Tiché a RNDr. Z. Suchánka.

ISO 9000 a ISO 14000, kompatibilita

Hlavním rysem vlastního zasedání technického výboru 207, mimo jeho intenzitu i časovou náročnost, bylo zahájení etapy přípravy revize prvních norem souboru ISO 14000 pro systémy environmentálního managementu (EMS). Problematika kompatibility norem EMS s normami pro systémy managementu jakosti souboru ISO 9000 byla v průběhu roku projednána Řídícím technickým výborem ISO (TMB), který vydal závažné a razantní stanovisko vyjadřující nespokojenost se současným stavem. Vyzval k intenzivním akcím směrem k větší kompatibilitě obou souborů systémových norem a ve výhledu k úměrné integraci základních norem pro systémy managementu.
Na zasedání Subkomise 1 bylo přijato usnesení o urychleném zpracování komentáře k třetímu pracovnímu návrhu ISO 9001 a 9004, k čemuž byl zřízen na místě ad hoc operativní úkolový tým (Task Force), který zpracoval komentář pro červnové zasedání TC176.
Plenární zasedání rozhodlo, aby byl zahájen proces revize norem ISO 14001 a 14004 s důrazem na kompatibilitu s normami řady ISO 9000. Společná úkolová skupina (Joint Task Group TC207/SC1 – TC176/SC2) byla povzbuzena k hledání větší kompatibility mezi dotčenými normami. Členové ISO/TC207 byli vyzváni, aby spolupracovali na národní úrovni s partnerskými komisemi podílejícími se na práci TC176/SC2 v dalším formulování společných stanovisek a v prohlubování kompatibility.
Subkomise 1
V subkomisi 1 (EMS) bylo rozhodnuto nadále nepřipravovat novou normu pro EMS v malých a středně velkých podnicích (SMEs) a záměr byl z plánu práce SC1 vypuštěn. Úkolová skupina pro zprávu o SMEs byla rozpuštěna a nadále bude tato problematika sledována formou seminářů na plenárních zasedáních TC207. V procesu revize norem ISO 14001/4 bude potřebám SMEs věnována zvýšená pozornost. Rovněž národní orgány jsou povzbuzovány k tomu, aby ustavily nebo pokračovaly v práci národních nebo sektorových skupin v tématice výzkumu a rozvoje potřeb SMEs pro jejich zapracování do revizí norem ISO 14001/4. Prostřednictvím TC207 byly rovněž vyzvány dvě nejvýznamnější instituce pro otázky akreditace a certifikace CASCO a IAF (International Accreditation Forum) k podpoře, pochopení a ohledu na zvláštní podmínky SMEs při zavádění EMS podle ISO 14001 a při jejich snaze získat certifikaci, resp. registraci.
Připravenou publikací technické zprávy 3. typu obsahující referenční materiál pro implementaci ISO 14001 a použití ISO 14004 lesnickými organizacemi byla ukončena činnost speciální pracovní skupiny WG2 v rámci subkomise 1. Tento druh sektorově zaměřeného dokumentu je výsledkem původní snahy o samostatnou normu. Je evidentní, že další obdobě odvětvově zaměřené dokumenty či normy již nemají naději na přípravu v rámci TC207 a s definitivní platností zůstanou předmětem tržní nabídky konzultačních firem na celém světě.
Subkomise 2
subkomisi 2 (audity EMS) proběhlo do konce července 1998 písemné hlasování k návrhu nového projektu NWIP na téma společných, integrovaných auditů (systémy managementu jakosti a EMS).
Subkomise 3
Dalším výrazným prvkem bylo zrušení některých projektů, jako např. v subkomisi 3 v tématice environmentálního značení u ISO 14022 a 14023 (integrovány do ISO/DIS 14021), nebo převedení zadání z přípravy normy na vydání technické zprávy (ISO 14025 nyní je připravována pouze technická zpráva 2 typu). První návrh ISO/TR 14025 byl v září rozeslán k připomínkám s termínem do 20. listopadu 1998.
Subkomise 4
Tato subkomise 4 (hodnocení environmentální ho profilu) zpracovává normu ISO 14031, která je ve stádiu DIS. K této normě je nově zpracovávána technická zpráva s případovými studiemi ilustrujícími použití normy. Vydání jak normy, tak technické zprávy se předpokládá v roce 1999.
Subkomise 5
subkomisi 5 (LCA) je k publikaci připravena norma ISO 14041 (Inventarizační analýza). Rozpracovány jsou normy 14042 (Hodnocení dopadů životního cyklu) a 14043 (Výklad životního cyklu). Je připravena technická zpráva ISO TR 14049 (Názorný příklad jak aplikovat ISO 14041). Byl přijat návrh na zpracování technické zprávy 3 typu „Názorný příklad jak aplikovat ISO 14042“. Znovu byl potvrzen a definitivně schválen záměr vypracovat technickou zprávu ISO/TR 14048 pro obecný formát údajů pro LCA. První z řady norem pro LCA ISO 14040 (Zásady a osnova) byla vydána již loni a odpovídající česká norma je již v tisku.
Subkomise 6
subkomisi 6 (termíny a definice) byla připravena norma ISO 14050 Environmentální management Slovník, která byla v květnu 1998 publikována. Předpokládá se její každoroční doplňování formou dodatků, v souvislosti s vydáváním dalších norem souboru. Obsahuje souhrn a vztahy definičních částí publikovaných norem. Subkomise se účinně podílí na diskusi a koordinaci terminologie v daném oboru a spolupracuje rovněž s partnerskou subkomisí SC1 ISO/TC176 pro normy systémů managementu jakosti.
Na zasedání se objevily další nové náměty na normy pro pomocné nástroje environmentálního managementu a EMS. Francouzská delegace navrhla zahájení prací na normě pro ekodesign a to v návaznosti na normy LCA a na Pokyn 64 (Environmentální aspekty ve výrobkových normách). Spolu s Německem byla Francie pověřena připravit návrh zadání.
Mimo vlastní zasedání se objevil neoficiální písemný návrh jedné japonské aso-ciace na vytvoření normy pro „podávání zpráv“ (reporting), dokonce s prvním textovým návrhem. Podle prvních názorů delegací má naději spíše technická zpráva nebo Pokyn (Guide) na toto téma.
Na úrovni pléna TC207 byly ustaveny nové operativní týmy ke zpracování zpráv a doporučení u takových speciálních témat jako jsou komunikace, mezinárodní obchod vs. normy ISO, zapojení rozvojových zemí do práce ISO, vztahu EMS k problematice globálních změn klimatu atd. Spektrum projednávaných problematik doplňovaly zprávy, návrhy i protesty spolupracujících organizací (Liaison organisations) na témata mezinárodního obchodu (WTO), zapojení nevládních organizací (NGOs) a rozvojových zemí (DEVCO), posuzování shody (CASCO) a EMS v udržitelném lesnictví (protest WWF).

Závěr

Souhrnně můžeme konstatovat, že toto organizačně i věcně úspěšné zasedání nebylo nijak výrazně zlomové. Potvrdilo však trend, který se projevoval již na minulých zasedáních, trend k provázanosti se systémy managementu jakosti a k integraci norem pro audity. Zároveň byla potvrzena koncepce nerozmělňování celého uceleného souboru norem do sektorově, oborově nebo na různě veliké podniky zaměřených norem.
Těžiště každoročních zasedání se za souhlasu účastníků posouvá do doprovodného seminárního programu. Tam se plně projevil trend rozpracování specifických, na různou velikost podniků a na různé obory výroby zaměřených konzultačních „know-how“.
Zároveň se významné konsultační firmy předhánějí v nabídce do různé míry „integrovaných systémů“, zahrnujících nejen EMS a QMS, ale též H&S (ochranu zdraví a bezpečnosti při práci), prevenci průmyslových havárií, management sociální a finanční. V některých zemích pak poradenské, standardizační nebo průmyslové asociace a instituce vydávají řadů průvodců a návodů na zavádění EMS (atd.) zaměřené na různé cílové skupiny.
Dalším příznačným jevem je rozšiřující se nabídka časopisů zaměřených na poradenství pro zavádění, na auditování a na certifikaci EMS. K tomu přistupuje nabídka elektronických výcvikových manuálů i softwarových produktů pro zavedení podnikových EMS nebo environmentálně zaměřených interních informačních systémů.
Zmíněný prudký rozvoj až „boom“ nabízených forem poradenství, vzdělávání a publicity je odrazem úspěšného uplatnění se norem souboru ISO 14000 a především normy ISO 14001 pro zavád ění EMS. Různá střediska se pokoušejí o registraci nebo odhadování počtu jak zavedených, tak certifikovaných podnikových EMS. Jednotný systém registrace bohužel neexistuje, ale z údajů asociací a certifikačních firem sumarizované výsledky hovoří o počtu okolo 4 tisíc v červnu 1998. Nárůsty počtu certifikovaných společností ve světě se stále drží takřka exponenciální růstové křivky.
Přestože neexistuje jednotný systém registrace zavedených, resp. certifikovaných EMS, je pro různé instituce – státní, soukromé, národní i mezinárodní – důležité tyto počty a trendy znát a podle toho orientovat své podpůrné či investiční programy. České ekologické manažerské centrum se o sběr a volné publikování takových údajů včetně statistiky registrací podniků v programu EMAS snaží a nabízí k tomu svá periodika i svou internetovou domovskou stránku. K tomu, abychom do mezinárodních informačních sítí dodávali za Českou republiku údaje co nejpřesnější potřebujeme účinnou spolupráci všech na území ČR působících poradenských firem a certifikačních orgánů, spolupráci k níž nejen v tomto příspěvku všechny zainteresované srdečně zveme.