Představení prvního českoněmeckého workshopu na ENVIBRNO

V rámci 7. mezinárodní veletrhu techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO se konal ve dnech 21. až 23. října 1998 první německo-český workshop, na téma „EKOLOGICKÝ TRH VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ. Potenciály pro malé a střední podniky s inovativní nabídkou“. Na tomto největším českém environmentálním veletrhu se představily nové možnosti pro česko-německou spolupráci (vzájemná výměna zkušeností, zprostředkování informací, financování společných německo-českých projektů) v oblasti progresivních technologií v ochraně životního prostředí.
Tento workshop, resp. odborný doprovodný program veletrhu ENVIBRNO byl v letošním roce připraven a organizován pod záštitou a za aktivního spoluutváření Ministerstva životního prostředí České republiky a za podpory Německé spolkové nadace pro životní prostředí (Deutsche Bundesstifftung Umwelt – DBU) se sídlem v Osnabrücku, která se finančně podílela na vydání česko-německého sborníku přednášek.
V tomto sborníku jsou uvedeny přednášky ze tří hlavních témat workshopu:

Přípravu a vydání sborníku organizačně zajišťovalo Kongresové centrum Brno a. s. ve spolupráci s Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou (MZLU) v Brně.
Z německé strany se na přípravě podílel Svaz mezinárodního interdisciplinárního managementu (VIIM) při Mezinárodním vysokoškolském institutu v Žitavě (IHI Zittau), který byl representován na work-shopu děkanem jeho ekonomické fakulty prof. Mathiasem Kramerem.
Odborný doprovodný program konaný v rámci veletrhu ENVIBRNO je každý rok věnován nejdůležitějším tématům ve státní politice životního prostředí, přičemž vychází z nejaktuálnějších potřeb podniků a požadavků státní správy a samosprávy. Tento rok se poprvé podařilo zorganizovat česko-německý workshop jako jednu ze společných odborných akcí k naplňování českoněmecké deklarace.

Podnikové systémy ochrany životního prostředí

První téma workshopu bylo věnováno podnikové ochraně životního prostředí. Postupné zavádění systémů environmentálního managementu (EMAS) do českých podniků má přispět ke snížení zatížení životního prostředí, omezení vzniku odpadů a efektivnímu využití nerostných surovin v podnicích.
Německá vláda připravuje ve spolupráci se svazy, které se zabývají preventivní podnikovou ochranou životního prostředí, vládní strategii na zavedení systému environmentálního managementu a čistší produkce. Proto byly na workshopu presentovány nejen zkušenosti českých odborníků, ale i německých přednášejících, poradců německých podniků, které již zavedly systémy environmentálního managementu. Německým svazům a poradenským institucím to umožnilo presentovat se na českém trhu, ale také se seznámit s vysokou úrovní našich poradenských organizací a jejich metodik v zavádění EMS. K tomuto tématu jsou zde uvedeny tři vybrané články našich a německých přednášejích.

Informační společnost a právo na informace o životním prostředí

V České republice byl schválen nový zákon o poskytování informací o životním prostředí, který vešel v platnost od 1. července 1998. Na základě tohoto zákona musí být žadatelům sděleny všechny dostupné informace o životním prostředí úřady státní správy a uzemní samosprávy. Jedná se o důležitý pokrok v českém zákonodárství, informace o životním prostředí nebývaly dosud volně zveřejňovány. V České republice se hledají technologie, systémy, formy, metody přípravy a aktualizace, které by mohly být použity k poskytování informací o životním prostředí pro různé cílové skupiny.
Proto další téma workshopu je věnováno právě této problematice. Téma uvedl svou přednáškou „Informační společnost – vize a skutečnost v České republice a v zahraničí“ rektor Masarykovy university v Brně prof. Jiří Zlatuška a na něj navázala senátorka Dr. Jitka Seitlová se „Srovnáním podmínek a požadavků v poskytování informací o životním prostředí“. Rovněž se zde představily české organizace (většinou NGO podporované Ministerstvem životního prostředí), které se již zabývají poskytováním informací o životním prostředí (např. v podobě novinových článků, údajů o životním prostředí presentovaných na Internetu, databank technologií životního prostředí, atd.).
Z německé strany se zde představili odborníci, kteří jsou činní v oblasti informačních systémů a informačních technologií o životním prostředí ze Spolkového úřadu pro životní prostředí a Společnosti pro podporu mezinárodního transferu technologií životního prostředí, kteří mohou zprostředkovat německé zkušenosti, nejnovější stav techniky a vědy, a kteří mohou nabídnout své technologie na českém trhu.
Na druhé straně byli účastníci workshopu seznámeni s možnostmi jak využívat informace o životním prostředí České republiky ve své činnosti, např. při přípravě a realizaci společných německo-českých projektů.

Programy pro efektivní využití energií a druhotných surovin

Poslední téma workshopu bylo věnováno problematice efektivního využití energie a nerostných surovin, finančním modelům pro šetření energie, zhodnocování odpadu na komunální a podnikové rovině. Tak např. ředitel Státního fondu životního prostředí Ing. Aleš Vychodil seznámil účastníky workshopu s „Podporou projektů z oblastí progresivních technologií životního prostředí a druhotných surovin“.
Naopak z německé strany zde byly presentovány zkušenosti a možnosti jejich využití v oblasti úspor energie a a výměně informací o využití druhotných surovin.