10.

Sdělení

odboru odpadů MŽP o zařazení odpadů podle Katalogu odpadů

Ve smyslu § 4 odst. 1 zákona č.125/1997 Sb., o odpadech, MŽP zařadilo na návrhy okresních úřadů odpady podle Katalogu odpadů takto:

1. Kosmetické přípravky s prošlou záruční lhůtou (dle právní úpravy zákona č 238/1991 Sb. - kat.č. 53 301, kat. O)

zařazují se jako:

07 06 99 odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený/kosmetické přípravky s prošlou záruční lhůtou kategorie O nebo N dle dokumentace původce

 

2. Cementační prášek (dřevouhelná hmota - směs dřevního uhlí, koksu, melasy, vody a aktivačních anorganických přísad: uhličitany vápenatý, sodný, hořečnatý, draselný) - dle právní úpravy zákona č. 238/1991 Sb. - katalogové.č. 31 108, kategorie ZN)

zařazuje se jako:

11 01 99 odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený/cementační prášek kategorie O nebo N dle skutečných vlastností

 

3. Kal z neutralizačních stanic

v případě kalů z čištění odpadních průmyslových vod se zařazuje jako:

19 08 04 kal z čištění průmyslových odpadních vod kategorie N dle Katalogu

v případě kalů z fyzikálně-chemických úprav odpadů se zařazuje jako:

19 02 01 kal ze srážecích procesů kategorie N dle Katalogu

4. Kal z čistíren odpadních vod

v případě kalů z čištění odpadních průmyslových vod se zařazuje jako:

19 08 04

kal z čištění průmyslových odpadních vod

kategorie N dle Katalogu

v případě kalů z čištění odpadních vod z autoprovozů, mycích linek autoprovozů a z provozu čerpacích stanic, znečištěných ropnými látkami, se zařazuje jako:

19 08 99 odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený/kal z autoprovozu atd....... kategorie N dle Katalogu

 

kaly z  komunálních čistíren odpadních vod se zařazují jako:

a) v případě stabilizovaných kalů z anaerobní úpravy:

19 06 01 stabilizovaný kal z komunálních a podobných čistíren odpadních vod kategorie O nebo O/N dle skutečných vlastností

 

b) v případě stabilizovaných kalů z jiných úprav:

19 08 05 stabilizovaný kal z čištění komunálních odpadních vod kategorie O nebo O/N dle skutečných vlastností

 

c) v případě primárních, smíšených nebo aktivovaných kalů ve smyslu ČSN ISO 6107 (nestabilizovaných):

19 08 99 odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený/primární kal z ČOV.... kategorie O nebo N dle skutečných vlastností

 

Poznámka:

Stabilizace kalů ve smyslu normy ČSN ISO 6701 (Jakost vod: Slovník - část I) je “biologický nebo chemický proces, při němž se snadno rozložitelné organické látky (rozpuštěné nebo nerozpuštěné) oxidují buď na anorganické nebo velmi pomalu rozložitelné organické sloučeniny, který může probíhat i za anaerobních podmínek. Ukončením procesu stabilizace je stabilita.”

Z uvedené definice je zřejmé, že kal stabilizovaný ve smyslu výše citované normy není možno vždy považovat za kal zbavený všech nebezpečných vlastností odpadů (včetně infekčnosti) podle přílohy č. 2 zákona č.125/1997 Sb., o odpadech a přílohy č. 1 vyhlášky č. 339/1997 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Jako s odpadem ostatním je s ním tudíž možno nakládat pouze v případě, že technologie, při níž vzniká, nebo následná úprava zaručí, že tento kal nemá nebezpečnou vlastnost infekčnost, ale ani jinou nebezpečnou vlastnost odpadů ve smyslu definic nebezpečných vlastností dle přílohy č.1 vyhlášky č. 339/1997 Sb.

5. Zbytky usní z výroby a oprav obuvi a dalšího kožedělného zboží

zařazují se jako:

04 01 99 odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený/useň z výroby původce (oprav) kožedělného zboží O nebo N dle dokumentace

Poznámka:

Usně z výroby a oprav kožedělného zboží mohou být znečištěny různými látkami, které jsou v Katalogu odpadů vedeny jako odpady kategorie “N” (lepidla, barvy apod.). V těchto případech je vždy nutné odpadu přiřadit kategorii “N” (viz bod 5 Metodického pokynu k zařazování odpadů podle Katalogu odpadů). Přiřazení kategorie odpadu neznečištěného se provádí podle bodu 4 výše uvedeného Metodického pokynu.

 

6. Odpad usní z koželužen

zařazuje se jako:

04 01 08 useň (postružiny, odřezky, prach z broušení, štípenka) s obsahem chromu N dle Katalogu

 

7. Odpad vznikající při výrobě – leštění klik (směs textilního materiálu, brusné pasty, kovu)

zařazuje se jako:

12 02 03 kal z leštění N dle Katalogu

 

8. Odpad vznikající u vojenských útvarů

a) odmořovací balíčky, univerzální odmořovací souprava

zařazuje se jako:

06 04 04 odpad s obsahem rtuti N dle Katalogu

b) filtry z masek

zařazují se jako:

15 02 01 sorbent, upotřebená filtrační tkanina,filtrační materiál, ochranná tkanina N dle Katalogu

c) dýmovnice

zařazují se jako:

16 04 03 odpad z výroby a zpracování výbušnin a výbušných předmětů N dle Katalogu

d) část regenerační patrony

zařazuje se jako:

16 04 03 odpad z výroby a zpracování výbušnin a výbušných předmětů N dle Katalogu

e) hydroxid sodný

zařazuje se jako:

16 05 02 ostatní odpad s obsahem anorganických chemikálií N dle Katalogu

f) průkazníkové trubičky (detekční trubičky)

zařazují se jako:

16 05 03 ostatní odpad s obsahem organických chemikálií N dle Katalogu

g) kyselina mravenčí

zařazuje se jako:

16 05 03 ostatní odpad s obsahem organických chemikálií N dle Katalogu

 

9. Odpad amalgamu (zubní plomby) ze zdravotnických zařízení

zařazuje se jako:

18 01 05 vyřazené chemikálie a/nebo nepoužitelná léčiva N dle Katalogu

10. Odpad amalgamu z výroby

zařazuje se jako:

06 04 04 odpad s obsahem rtuti N dle Katalogu

 

11. Použité kovové endoprotézy a šrouby ke zpevnění zlomenin

zařazují se jako:

18 01 03 ostatní odpad, na jehož shromažďování a zneškodňování jsou kladeny zvláštní požadavky z hlediska předcházení infekcím N dle Katalogu

 

RNDr. Vlastimila Mikulová, v.r.
ředitelka odboru odpadů