VĚSTNÍK MŽP 09/99


REZORTNÍ PŘEDPISY
10. Upravené znění Přílohy II “Směrnice Ministerstva životního prostředí, uveřejněné ve Věstníku MŽP částka 2/1999, o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR” na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie platné od 1.8.1999
Metodické pokyny a návody
3. Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu stabilizace lesa v Jizerských horách.

Program stabilizace lesa v Jizerských horách (1999)


SDĚLENÍ
19. Sdělení odboru odpadů MŽP ve smyslu § 4 odst.1 zákona č.125/1997 Sb., o odpadech, MŽP zařadilo na návrhy okresních úřadů odpady podle Katalogu odpadů takto:

20. Sdělení odboru odpadů MŽP k seznamu osob, které byly ministerstvem životního prostředí a ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ke dni 30.6.1999

21. Sdělení odboru odpadů MŽP k ukončení platnosti rozhodnutí, na která se vztahovalo přechodné ustanovení § 43 zákona č. 125/1997 Sb.

22. Sdělení sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra životníhoprostředí