21.
Sdělení

odboru odpadů MŽP k ukončení platnosti rozhodnutí,
na která se vztahovalo přechodné ustanovení § 43 zákona č. 125/1997 Sb.

Přechodné ustanovení zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, na základě kterého nabývají vybraná ustanovení tohoto zákona účinnost od 1.1.2000, je obsaženo v § 43 odst. 5 ve znění:

Rozhodnutí vydaná podle § 4 zákona č. 238/1991 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 300/1995 Sb. a jeho prováděcích předpisů, pozbývají platnosti do dvou let po nabytí účinnosti tohoto zákona.

Rozhodnutí vydaná podle § 4 zákona č. 238/1991 Sb., vyžadovaná i zákonem č. 125/1997 Sb. se týkají souhlasů vydávaných příslušnými okresními úřady k:

a) provozování zařízení ke zneškodňování odpadů,
b) nakládání s nebezpečným odpadem,
c) vydání provozního řádu zařízení ke zneškodňování odpadů.

Zákonem č. 125/1997 Sb. jsou tyto souhlasy vyžadovány ustanoveními:

a) § 7 odst. 1,
b) § 5 odst. 5 a § 6 odst. 1 písm. f),
c) § 7 odst. 1.

Znamená to tedy, že dnem 31.12.1999 končí platnost všech rozhodnutí okresních úřadů, jimiž byl vydán souhlas podle zákona č. 238/1991 Sb., o odpadech k nakládání s nebezpečnými odpady, s provozováním zařízení ke zneškodňování odpadů a s provozními řády těchto zařízení a s účinností od 1. ledna 2000 mohou:

a) oprávněné osoby provozovat zařízení ke zneškodňování odpadů pouze na základě souhlasu vydaného podle zákona č. 125/1997 Sb., který současně obsahuje i souhlas s provozním řádem zařízení
b) původci a oprávněné osoby nakládat s nebezpečnými odpady jen se souhlasem příslušného okresního úřadu vydaného podle zákona č. 125/1997 Sb.Tento souhlas se však na rozdíl od zákona č. 238/1991 Sb. nevyžaduje při přepravě a dopravě nebezpečného odpadu.

Sankce při nesplnění těchto povinností:

Podle § 39 odst. 3 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech uloží příslušný okresní úřad nebo inspekce pokutu ve výši od 30 000 do 10 000 000 Kč právnické osobě, nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která:

- podle písm. b) nakládá s nebezpečným odpadem bez souhlasu příslušného okresního úřadu nebo v rozporu s ním,
- podle písm. c) provozuje zařízení ke zneškodňování odpadů (nebo k úpravě či využití nebezpečných odpadů – ten však nebyl podle 238/1991 Sb. požadován a tedy ani vydáván) bez souhlasu příslušného okresního úřadu nebo v rozporu s ním.

Odbor odpadů v rámci řešení PPŽP/530/3/98 zajistil zpracování metodické pomůcky k výkonu státní správy okresních úřadů a správy měst a obcí podle zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech. Metodická pomůcka obsahuje vzory rozhodnutí a návody k výkonu státní správy na úseku nakládání s odpady, tj. jak vydávání rozhodnutí, tak i další akty okresních a obecních úřadů. Metodické pomůcky jsou k dispozici na všech okresních úřadech v elektronické podobě a zároveň na internetové stránce http://www.env.cebin.cz.

RNDr. Vlastimila Mikulová, v.r.
ředitelka odboru odpadů