Sdělení
19.

Sdělení odboru odpadů MŽP

Ve smyslu § 4 odst.1 zákona č.125/1997 Sb., o odpadech, MŽP zařadilo na návrhy okresních úřadů odpady podle Katalogu odpadů takto:

 

1. Směs kalů z odsávacího zařízení slévárny železných kovů

zařazuje se jako:

10 09 99

odpad druhově blíže neurčený nebo výše
neuvedený/směs kalů z odsávacího zařízení

O nebo N dle
dokumentace původce


2. Živné půdy z výzkumu (kultivace mikroorganizmů)

zařazují se jako:

18 02 02

ostatní odpad, na shromažďování a zneškodňování
jsou kladeny zvláštní požadavky z hlediska
předcházení infekcím

N dle Katalogu


3. Laboratorní sklo znečištěné chemikáliemi

zařazuje se jako:

16 05 02
nebo
16 05 03

ostatní odpad s obsahem anorganických chemikálií
ostatní odpad s obsahem organických chemikálií

N dle Katalogu

N dle Katalogu

4. Plovoucí nečistoty z hladiny objektů ČOV

zařazují se jako:

19 08 01 shrabky z česlí O dle Katalogu

5. Plenky a plenkové kalhotky z kolektivních zařízení

Na žádost OkÚ Vsetín, č.j. ŽP 2124/99/69-249 se odborná skupina znovu zabývala zařazením tohoto odpadu.

Zařazení odpadu plenek a plenkových kalhotek ze zdravotnických zařízení a ze zařízení sociální péče bylo již na zá-kladě žádostí okresních úřadů, podaných v souladu s § 4 odst. 1 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, provedeno a formou Sdělení odboru odpadů MŽP dáno na vědomí všem územním odborům MŽP a okresním úřadům v dubnu a květnu r. 1998. Zařazení těchto odpadů je následující:

Plenky a plenkové kalhotky na jednorázové použití ze zdravotnických zařízení

18 01 03

ostatní odpad, na jehož shromažďování a zneškodňování
jsou kladeny zvláštní požadavky z hlediska předcházení infekcím

N (dle Katalogu)

po dekontaminaci:

18 01 04

odpad, na jehož shromažďování a zneškodňování nejsou kladeny
zvláštní požadavky z hlediska předcházení infekcím

O (dle Katalogu)

Použité pomůcky ze zařízení sociální péče, které se používají při ošetřování jejich inkontinentních obyvatel (např. jednorázové pleny, gumové rukavice)

18 01 02

nebo
18 01 03

patologicko-anatomický odpad, biologicky kontaminovaný odpad

ostatní odpad, na jehož shromažďování a zneškodňování jsou kladeny zvláštní požadavky z hlediska předcházení infekcím

N (dle Katalogu)


N (dle Katalogu)

Výše uvedené zařazení odpadů bylo potvrzeno včetně kategorie “N”.

Zařazení uvedených odpadů do kategorie odpadů nebezpečných je nutné vzhledem k tomu, že u tohoto odpadu, zvláště pak shromažďovaného ve větším množství v kolektivních zařízeních, nelze předem vyloučit nebezpečnou vlastnost odpadů č. 12 – infekčnost.

Zneškodňování tohoto potencionálně infekčního odpadu na skládkách odpadů, ať již nebezpečných, tak i ostatních, není žádoucí ani z hlediska materiálu, z něhož jsou tyto pomůcky vyrobeny a který je dobře spalitelný. Za jediný vhodný způsob zneškodnění tohoto odpadu je možné považovat jeho spalování. Pro tento způsob zneškodnění odpadu je rozhodující především dodržení emisních limitů stanovených vyhláškou MŽP č. 117/1997 Sb. Protože u uvedeného odpadu je kategorie ”nebezpečný odpad” přiřazena pouze na základě předpokladu nebezpečné vlastnosti č. 12 – infekčnost a jeho spalováním nebude dle posudku ČIŽP negativně ovlivněna kvalita spalin, není nutné spalovat tento odpad pouze ve spalovnách nebezpečných odpadů, ale i ve spalovnách komunálních odpadů, budou-li dodržovány zásady ochrany zdraví při manipulaci s tímto odpadem.

Doporučujeme proto okresním úřadům vydat souhlas s provozními řády spaloven KO, ve kterých budou tyto odpady a vyhovující způsob manipulace s ním uvedeny.

6. Ledničky a mrazničky z domácností

a) s freonovou náplní se zařazují jako:

20 01 23 zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků N dle Katalogu

b) s jinou náplní se zařazují jako jako:

20 01 99

odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený/ledničky, mrazničky…..

N

c) zbavené freonové či jiné náplně a všech částí obsahujících nebezpečné látky (např. oleje) jako:

20 01 24 elektrotechnický odpad O dle Katalogu

d) kovový skelet se zařazuje jako:

20 01 06 ostatní kov O dle Katalogu

7. Kal z dekontaminační stanice FOSFA a.s.

byl zařazen jako:

19 02 01 kal ze srážecích procesů N dle Katalogu

8. Použité obaly – nápojové kartony Tetra Pak

jsou kompozitním obalem (lepenka, polyetylén, hliníková folie) zařazují se podle původu vzniku odpadu jako:

a) odpad vznikající ve výrobních procesech:

15 01 05 kompozitní obal O dle Katalogu

nebo po odstranění polyetylenové a hliníkové folie jako:

15 01 01 papírový nebo lepenkový obal O dle Katalogu

b) součást komunálního odpadu (původ u fyzických osob):

20 01 01 papír a/nebo lepenka O dle Katalogu

9. Odpady s obsahem PCB/PCT neuvedené v Katalogu odpadů

např. barvy, kaly z ČOV

a všechny ostatní odpady kontaminované PCB/PCT, které v Katalogu odpadů nejsou zvlášť uvedeny pod katalogovým číslem jako odpady s obsahem PCB/PCT, se zařazují pod katalogové číslo příslušného odpadu (barvy, kaly atd.) a přiřazuje se jim vždy kategorie ”N”.

Nebezpečné odpady, podléhající zpřísněnému režimu podle § 3 odst. 3 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech jsou taxativně vyjmenovány v příloze č. 5 vyhlášky č. 337/1997 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů.

Odpady s obsahem PCB, na které se zpřísněný režim (autorizace) vztahuje jsou tedy pouze oleje a jiné kapaliny s obsahem PCB, PCT, uvedené v Katalogu odpadů pod katalogovými čísly 13 01 01, 13 03 01 a transformátory a kondenzátory s obsahem PCB a PCT, katalogové číslo 16 02 01.

Na jiné odpady obsahující PCB, PCT se požadavek autorizace nevztahuje a nejsou ani jako samostatný druh odpadu uvedeny v Katalogu odpadů. Jedná se většinou o různé druhy odpadů, které jsou PCB, PCT dodatečně kontaminovány. S těmito odpady, stejně jako se všemi odpady, které jsou znečištěny nebo smíchány s některým druhem nebezpečného odpadu, nebo složkou, která ho činí nebezpečným, je nutné nakládat jako s odpady nebezpečnými i v tom případě, že původní odpad je v Katalogu odpadů veden jako odpad ostatní (mimo jiné nutný souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady od příslušného okresního úřadu). Pro zneškodňování odpadu s obsahem PCB a/nebo PCT, i když takto nejsou vedeny v Katalogu odpadů, platí ustanovení a limity stanovené zvláštními předpisy (např. emisní limity vyhlášky č. 117/1997 Sb. pro spalování, limit přílohy č 5B vyhlášky č. 338/1997 Sb. pro ukládání na skládky, atd.).

10. Televizory

Jak bylo oznámeno 4. Sdělením o zařazení odpadů podle Katalogu odpadů ze dne 4.8.1998, zařazují se obrazovky a monitory shodně a to podle původu vzniku odpadu jako:

Odpad, vznikající při činnosti fyzických osob:

20 01 24 elektrotechnický odpad kategorie O/N

Odpad, vznikající při činnosti právnických osob a osob oprávněných k podnikání (původců):

16 02 02 ostatní elektronická zařízení kategorie O/N

po úpravě, která spočívá v odstranění vychylovacích cívek, zdroje elektronového svazku a devakuaci jako:

20 01 02 sklo kategorie O/N

Pod stejná katalogová čísla jako obrazovky a monitory (16 02 02 nebo 20 01 24) se zařazují i celé televizory, kterým vzhledem k tomu, že obsahují nebezpečné složky (např. obrazovky) je rovněž nutné přiřadit kategorii “N” – nebezpečný odpad a pro účely evidence a ohlašování odpadů uvádět kategorii “O/N”.

11. Prázdné nábojnice z brokových zbraní typu “skeet”, výrobce Sellier & Bellot

jedná se o obal složený ze dvou částí, materiál polyethylen a pomosazené železo

zařazuje se jako:

15 01 05 kompozitní obal O dle Katalogu

 

RNDr. Vlastimila Mikulová, v.r.
ředitelka odboru odpadů