Metodické pokyny a návody
3.

METODICKÝ POKYN

Ministerstva životního prostředí pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu stabilizace lesa v Jizerských horách

Program stabilizace lesa v Jizerských horách (1999)

Ministerstvo životního prostředí
Č.j.: OOP/ 2704/99

Ministerstvo životního prostředí (dále MŽP) vydává metodický pokyn pro poskytování běžných (neinvestičních) finančních prostředků (dále prostředků) ze státního rozpočtu v rámci Programu stabilizace lesa v Jizerských horách, vzniklého na základě usnesení vlády ČR č. 274/1997. Předmětem programu je podpora opatření prováděných za účelem zvýšení ekologické stability lesních porostů a k provádění kompenzačních opatření v Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a na Ještědu včetně zajištění jejich projekční přípravy v souvislosti s uvažovanou přípravou mistrovství světa v klasickém lyžování.

 

Čl. 1

Podmínky poskytnutí prostředků

1. Prostředky se poskytují výhradně na území Jizerských hor a Ještědu, vymezená v příloze tohoto metodického pokynu.

2. Prostředky se poskytují na základě žádosti. Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba s právem vlastnictví nebo hospodaření k pozemkům, na nichž je třeba realizovat potřebné konkrétní opatření, dále Správa chráněných krajinných oblastí ČR pro území CHKO Jizerské hory a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR pro oblast Ještědu podle dotačních titulů v příloze 2 tohoto metodického pokynu.

3. Na přiznání prostředků není právní nárok. Na řízení o jejich přidělení se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

4. Podmínkou je, aby žadatel na totožnou činnost, pro kterou jsou požadovány prostředky, neobdržel příspěvek z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu, Státního fondu životního prostředí nebo jiných státních zdrojů.

 

Čl. 2

Předkládání žádosti

1. Žadatel o prostředky Programu stabilizace lesa v Jizerských horách (dále PSLJH) podává žádost ve dvou vyhotoveních. Vzor žádosti a seznam jejích příloh je uveden v příloze 3 tohoto metodického pokynu.

2. Žádost o poskytnutí prostředků se podává pro oblast Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory u Správy CHKO Jizerské hory se sídlem v Liberci, U jezu 10, (dále CHKO JH). Žádost pro oblast Ještědu se podává u AOPK ČR, pracoviště Ústí nad Labem, Stříbrnické nivy 4. Žádost pro oblast Ještědu lze rovněž podat u CHKO JH, která po zaevidování postoupí žádost AOPK ČR, pracoviště Ústí nad Labem, Stříbrnické nivy 4.

3. Sběrné místo eviduje ve zvláštní knize žádosti, které jsou v souladu s předmětem podpory. Ostatní žádosti o podporu vrací zpět žadateli se stručným zdůvodněním.

4. Stanovisko se zhodnocením výše požadovaných prostředků a návrh smlouvy, podepsaný žadatelem nebo dodavatelem prací, pro oblast CHKO Jizerské hory zpracovává CHKO JH a pro oblast Ještědu AOPK ČR. Tyto podklady jsou předávány ke konečnému schválení řediteli odboru ochrany přírody MŽP. Za formální a věcnou správnost žádosti odpovídá pro území CHKO Jizerské hory vedoucí CHKO JH a pro oblast Ještědu vedoucí střediska AOPK ČR nebo řediteli příslušných organizací jiné písemně jmenované osoby.

5. CHKO JH nebo AOPK ČR vydává stanovisko, kde přihlíží zejména:
a) k dodržení dotačních titulů
b) k přiměřenosti ekologického efektu
c) k obsahové kvalitě projektu včetně úměrnosti kalkulovaných nákladů.

6. V případě, že žadatelem je AOPK ČR nebo CHKO ČR, žádost o dotaci obsahuje stanovisko uvedené pod bodem 5.

 

Čl. 3

Schvalování žádosti

Na základě stanovisek, vydaných CHKO JH a AOPK ČR, schvaluje navrhovaná opatření ředitel odboru ochrany přírody a krajiny MŽP podpisem předložených návrhů smluv.

 

Čl. 4

Dozor nad programem

1. Koordinací a zajištěním základních projekčních dokumentů s cílem co nejvyšší efektivity krajinně-ekologických opatření a dozorem nad kvalitou a rozsahem prací prováděných v souladu s tímto programem a uzavřenými smlouvami MŽP pověřuje pro území CHKO Jizerské hory Správu CHKO ČR a pro oblast Ještědu AOPK ČR.

2. Dozorující orgány do 15.12.1999 podají písemnou zprávu, vyhodnocující souhrnně i po jednotlivých opatřeních realizaci PSLJH ve třech vyhotoveních odboru ochrany přírody MŽP.

Čl. 5

Uzavírání smluv

1. Sběrné místo sepíše s žadatelem návrh smlouvy o poskytnutí podpory (vzor v příloze 4 metodického pokynu). Podmínky uvolnění finančních prostředků a jejich čerpání jsou součástí smlouvy.

2. V případě, že záměr podléhá výběrovému řízení podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, sepíše sběrné místo s žadatelem návrh smlouvy dle vzoru uvedeného v příloze 4 metodického pokynu. Proplacení fakturace za provedené práce bude podmíněno doložením dokumentace o řádně provedeném výběrovém řízení.

3. Návrhy smluv předkládá příslušné sběrné místo ve 4 vyhotoveních, podepsaných žadatelem, k podpisu řediteli odboru ochrany přírody MŽP.

4. Podepsané smlouvy zašle odbor ochrany přírody MŽP obratem po jednom vyhotovení žadateli, sběrnému místu a jedno Správě CHKO ČR nebo AOPK ČR. Jedno vyhotovení archivuje OOP MŽP.

 

Čl. 6

Odpovědnost příjemce prostředků

1. Příjemce odpovídá za to, že uvedené údaje v žádosti jsou pravdivé. Při prokázání opaku MŽP od smlouvy odstoupí. Příjemce je povinen dodržet ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace včetně rozsahu opatření a termínu realizace.

2. Příjemce, který nesplnil podmínky o podpoře jím prováděných opatření, je povinen bez prodlení odvést neoprávněně použité prostředky zpět do státního rozpočtu postupem uvedeným ve smlouvě.

3. Příjemce prostředků, který je nemůže z jakýchkoliv závažných důvodů využít ke splnění jejich účelu, je povinen neprodleně informovat OOP MŽP, který rozhodne o povinnosti vrácení podpory.

 

Čl. 7

Poskytování prostředků, jejich čerpání a vyúčtování

1. Prostředky na podporu PSLJH jsou zahrnuty v rozpočtu MŽP na rok 1999 ve skupině 3, odd. 37 - ochrana životního prostředí, § 49 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny j.n. Prostředky jsou určeny na financování opatření realizovaných v roce 1999 a jsou čerpány z účtu MŽP u ČNB č. 5899-7628001/0710 Účelové neinvestiční transfery OkÚ a obcím a 5805-7628001/0710- Lesní hospodářství. Úhrada studií, jejichž objednatelem bude přímo OOP MŽP, bude provedena z výdajového účtu č. 7628001/0710. Správcem prostředků je sekce ochrany přírody a krajiny, odbor ochrany přírody.

2. Uvolnění dotace pro příjemce podpory se provádí dle platných rozpočtových pravidel (zák.č. 576/1990 Sb. a vyhl. č. 205/1991 Sb.):
- rozpočtovým opatřením (zvýšením rozpočtu o účelové prostředky) v případech, kdy je příjemcem dotace rozpočtová nebo příspěvková organizace (dále jen RO a PO). Pravomoc k provedení rozpočtového opatření je dána cit.rozpočtovými pravidly a rozpisem závazných ukazatelů rozpočtu MŽP na rok 1999. Rozpočtové opatření se provádí před zahájením, příp. v průběhu realizace podporované akce;
- převodem prostředků z účtu 5899-7628001/0710 na účet příjemce k tomu účelu zřízený, u právnických a fyzických osob v zásadě po předložení schválených dokladů o skutečném čerpání prostředků na podporované opatření. Na podporované opatření je možno poskytnout zálohy v průběhu realizace prací v případě, že je tento postup předmětem smlouvy o poskytnutí dotace;
- převodem prostředků pro obce a okresní úřady z účtu 5805-7628001/0710 na účet přísl. OkÚ (i v případě dotace pro obce) ve smyslu Pokynu MF ČR č.j. 124/1040/97 z 25.2.1997, kterým se stanoví postup správců kapitol SR při uvolňování neinvestičních a investičních dotací nebo návratných finančních výpomocí OkÚ a obcím.

 

Čl. 8

Vyúčtování podpory

1. Doklady pro čerpání finančních prostředků jsou:
- úplně a řádně vyplněný protokol o převzetí realizovaných opatření včetně finanční částky navrhované k proplacení a přiložených kopií faktur od dodavatelů prací (faktura musí být dodavatelem vystavena na žadatele, ne na MŽP či pověřenou odbornou organizaci), pokladních dokladů či výkazů práce, podepsaný žadatelem a pověřeným zástupcem sběrného místa - zabezpečuje pro území CHKO Jizerské hory CHKO JH, pro území Ještědu AOPK ČR - středisko Ústí nad Labem,
- vyplněný platební příkaz (včetně označeného výdajového účtu a podúčtu MŽP), podepsaný vedoucím sběrného místa (včetně razítka sběrného místa).

2. Žadatel vždy musí dokladovat celkové náklady opatření. Přiznané procento podpory se vztahuje vždy k celkovým prokázaným nákladům opatření.
- Je-li žadatel plátcem DPH a práce zajišťuje dodavatelsky (na faktuře je započítáno i DPH), poskytne se podpora bez DPH.
- Žadatel je povinen přijatou podporu uvést jako příjem do daňového prohlášení.

3. Rozpočtové opatření nebo převod prostředků na účet příjemce podpory zajišťuje odbor rozpočtu MŽP na základě podkladů, předložených OOP MŽP.

Pro provedení rozpočtového opatření je podkladem žádost, obsahující tyto údaje:
- příjemce podpory (název a označení, zda jde o RO nebo PO, včetně názvu zřizovatele a příslušného ústředního orgánu),
- částka určená k převodu,
- platná smlouva o poskytnutí podpory. Údaje ve smlouvě (výše schválené podpory) musí odpovídat údajům v žádosti o rozpočtové opatření.

Rozpočtové opatření, které je v pravomoci MŽP, provede odbor rozpočtu do 15 kalendářních dnů od doručení žádosti a předá příjemci dotace příslušné limitní oznámení pro čerpání účelově přidělených prostředků.

Budou-li vůči příjemci dotace uplatněny sankční postihy podle uzavřené smlouvy, týkající se uvolnění prostředků v běžném roce,požádá OOP MŽP písemně odbor rozpočtu o pozastavení možnosti čerpání poskytnuté dotace pro další období a o úpravu rozpočtu příjemce podpory smluvního ujednání.

Převod dotace na účet příjemce dotace se provede na základě příkazu k úhradě od OOP MŽP v návaznosti na platnou smlouvu nebo předložené vyúčtování provedených prací.

Příkaz k úhradě musí obsahovat:
- název opatření dotovaného z PSLJH
- finanční částku v Kč určenou k úhradě
- název - jméno příjemce prostředků včetně adresy
- bankovní spojení příjemce prostředků
- obsah hospodářské operace (záloha, konečné vyúčtování)
- zdroj úhrady (rozpočtová položka)
- číslo účtu MŽP, ze kterého bude úhrada provedena
- podpis správce rozpočtu
- pokud bude příjemcem dotace OkÚ nebo obec (prostřednictví OkÚ), bude součástí příkazu i bankovní spojení na příslušný OkÚ, kterému budou převedeny prostředky s určením i pro příslušnou obec.

Odbor rozpočtu MŽP - oddělení účtárny předá ČNB příkaz k převodu finančních prostředků do 10 kalendářních dnů od doručení platebního příkazu od OOP MŽP.

Budou-li vůči příjemci uplatněny sankční postihy podle uzavřené smlouvy, odbor rozpočtu - oddělení účtárny zabezpečí podle dispozic OOP MŽP evidenci finančních prostředků, které budou příjemci podpory zasílat na účet MŽP č. 19-7628001/0710.

V případě, že poskytnuté prostředky vrátí příjemce podpory ještě v běžném roce, převede je oddělení účtárny zpět na výdajové účty MŽP, ze kterých byly prostředky poskytnuty.

4. Prostředky na PSLJH lze použít pouze do 31.12.1999, resp. do data, které stanoví MF a ČNB pro realizaci plateb (příjmů) z rozpočtu roku 1999.

5. Poskytnuté finanční prostředky účtují jejich příjemci podle platné účtové osnovy a postupů účtování pro RO, PO a malé obce, podle platné účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatelské subjekty či občanská sdružení nebo podle zásad pro vedení jednoduchého účetnictví, a to odděleně od vlastního hospodaření organizace.

6. Vyúčtování finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu MŽP se provádí způsobem a v termínech podle zvláštního předpisu (pokyny MF k zúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu ČR pro příslušný rok).

7. Podklady pro vyúčtování finančních prostředků zpracovává sběrné místo, následně je předá OOP MŽP, který je odsouhlasí a schválí a v požadované formě předá odboru rozpočtu MŽP k zahrnutí do zúčtování se státním rozpočtem za celou kapitolu MŽP. V rámci zúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem nelze uplatňovat dodatečné požadavky týkající se uplynulého roku.

 

Čl. 9

Kontrola

1. Poskytování, čerpání a použití prostředků podléhá kontrole a revizím hospodaření v rozsahu stanoveném podle zvláštních předpisů.

2. V průběhu plnění uzavřené smlouvy provádí sběrné místo kontrolu dodržování stanovených podmínek.

3. Realizované opatření převezme sběrné místo a o převzetí vypracuje Protokol o převzetí, který je spolu s účetními doklady podkladem k finančnímu vypořádání.

 

Čl. 10

Závěrečné ustanovení

Tento pokyn nabývá platnosti dnem podpisu, účinnosti dnem zveřejnění ve Věstníku MŽP a platí do ukončení finančního vypořádání PSLJH se státní rozpočtem na rok 1999.

 

V Praze dne 27. dubna 1999

RNDr. Petr R o t h, CSc., v.r.
ředitel odboru ochrany přírody MŽP

 

Přílohy:
1. Vymezení zájmového prostoru
2. Program kompenzačních opatření a stabilizace lesa v Jizerských horách a na Ještědu
3. Žádost - formulář
4. Vzor smlouvy