9. SDĚLENÍ
odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ČR o vydání nového seznamu vodohospodářských děl ČR I. - III. kategorie podle vyhlášky č. 62/1975 Sb., ke dni 1. ledna 2001 v provozu a ve výstavbě

Seznam, který je uveden v příloze, zpracovala na základě § 41 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách pověřená organizace Vodní díla - TBD, a.s. Praha a zahrnuje ve smyslu vyhlášky č. 62/1975 Sb., vodohospodářská díla I. - III. kategorie pro účely technickobezpečnostního dohledu. Kategorii určilo na základě odborného posudku pověřené organizace a vyjádření příslušného vodohospodářského orgánu Ministerstvo životního prostředí. Seznam obsahuje stav vodohospodářských děl v provozu a ve výstavbě k l. lednu 2001.

Ing. Jaroslav Kinkor, v.r.
ředitel odboru ochrany vod

SEZNAM VODOHOSPODÁŘSKÝCH DĚL ČESKÉ REPUBLIKY
I.–III. KATEGORIE
podle vyhlášky č. 62/1975 Sb. Ke dni 1. 1. 2001 v provozu a ve výstavbě
Všechna ostatní vodohospodářská díla v provozu a ve výstavbě, která nejsou uvedena v tomto seznamu a na něž se vztahuje vyhláška č. 62/1975 Sb., tj. přehrady (včetně nízkých sypaných hrází), jezy ochranné hráze, odkaliště (mají.li hrát) atd., jsou zařazena do IV. kategorie.

seznam I (MS Excel)

seznam II (MS Excel)

seznam III (MS Excel)