2. Přílohy II
“Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR”
na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energieplatné pro rok 2001

Cílem programů vyhlášených Přílohami Směrnice Státního fondu životního prostředí ČR je zabezpečení realizace “Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2001". V souladu s meziresortní koordinací ”Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie”, podporuje Státní fond životního prostředí ČR (dále jen SFŽP) převážně projekty zaměřené na využití obnovitelných zdrojů energie.

Přílohy:

 1. -  Specifikace opatření, na která bude SFŽP ČR přijímat žádosti

 2. - Zásady pro poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR

 3. - Formulář žádosti o podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR

 4. - Výpočet ukazatele dluhové služby

 5. - Postup a nezbytné doklady, které jsou předkládány jako příloha k žádosti podporu ze SFŽP ČR

 6. - Energetický audit

 7. Podpora Státního fondu životního prostředí pro fyzické osoby na projekty zabezpečující náhradu fosilních paliv a přímotopů
 8. -  Adresář

Postup Státního fondu životního prostředí ČR při vyřizování žádostí o podporu:

Pro poskytování podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen Fond) na realizaci opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie platí v plném rozsahu ustanovení Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků z Fondu.
Žádosti o podporu na opatření podle Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie se předkládají ve formě Žádosti se všemi stanovenými podklady podle přílohy č. II.5. Součástí těchto podkladů je i energetický audit. U dílčího programu 1.A.b., pokud je předmětem žádosti samostatný kotel na biomasu o instalovaném výkonu do 50 kWt, může být energetický audit nahrazen vyjádřením EKIS nebo jiného kompetentního subjektu ve smyslu dílčího programu 1.A.b.
Žádosti uplatněné kategorií žadatelů E (fyzické osoby) v rámci programů 1.A.b, 4.A.b a 10.A. (Slunce do škol) budou registrovány pouze při splnění vyhlášených kritérií a budou hodnoceny zjednodušeným postupem (ekologické přínosy a náklady na odstranění jednotky znečištění) – viz příloha č. II.7. Žádosti o podporu v rámci dílčích programů 1.A.b., 4.A.b. a 10.A. předkládá Fond Radě Fondu ve formě jmenovitého seznamu žádostí s uvedením navrhované výše podpory u každé žádosti.
Žádosti s úplnými údaji, doložené všemi stanovenými doklady, budou registrovány. Registrované žádosti Fond vyhodnotí na základě ekologických a ekonomických ukazatelů, podle regionálního vyjádření a technické úrovně řešení.
V neinvestiční oblasti bude Fond podporovat projekty s ohledem na jejich celospolečenskou funkci na základě výběru provedeného MŽP (programy 1.B., 2.B.).
Vyhodnocené žádosti budou předloženy Radě Fondu. Žádosti splňující podmínky pro poskytnutí podpory z Fondu budou v závislosti na objemu disponibilních prostředků Fondu předloženy Radě Fondu k projednání s návrhy na kladné nebo záporné Rozhodnutí ministra životního prostředí o podpoře. Žádosti, které na základě vyhodnocení nebudou navrženy ke kladnému nebo zápornému řešení, mohou nadále zůstat v evidenci Fondu, nejdéle však po dobu 6 měsíců.
Fond si vyhrazuje právo vyžádat si i další podklady pro upřesnění žádosti v období vyhodnocovacího procesu, zejména podklady týkající se předmětu podpory, finančního základu pro výpočet podpory, stanovení úvěrové způsobilosti žadatele, jakož i výše a formy podpory.
Podle těchto příloh se poskytují podpory z Fondu k žádostem podaným od 1. 1. 2001.
RNDr. Miloš Kužvart v. r.

ministr životního prostředí

Příloha č. II.1

SPECIFIKACE OPATŘENÍ, NA KTERÁ BUDE SFŽP ČR PŘIJÍMAT ŽÁDOSTI

Podpora z Fondu bude poskytována v rámci jednotlivých vyhlášených programů. V každém z programů bude proveden samostatný výběr a hodnocení akcí, přičemž vzájemné porovnávání žádostí o podporu bude prováděno pouze u technicky a ekonomicky srovnatelných žádostí. Jednotlivé programy jsou vymezeny technickými a ekologickými podmínkami, rozdílně jsou vymezeny pro jednotlivé programy i možnosti poskytnutí podpory z Fondu.
Environmentálně šetrným způsobem vytápění nebo výroby elektrické energie se rozumí vytápění nebo výroba elektrické energie pomocí moderních technologií využívajících obnovitelných zdrojů energie. Obnovitelným energetickým zdrojem je využitelný energetický zdroj, jehož energetický potenciál se obnovuje přírodními procesy. Jedná se zejména o energetický potenciál slunečního záření, biomasy, vody, větru, horninového prostředí a ovzduší. Tomuto potenciálu odpovídají technologie, které jsou předmětem podpory: termosolární systémy pro ohřev TUV a přitápění, moderní technologie pro energetické využití biomasy všech výkonů, malé vodní elektrárny, větrné elektrárny a tepelná čerpadla.
Podpora v rámci programů 1.A. až 4.A. je určena jak novým realizacím (novostavbám), tak náhradě stávajícího zdroje otopného systému využívajícího fosilní paliva nebo elektřinu.

Základní typy opatření, která budou podporována:
A. Podpora investičních projektů na využívání obnovitelných zdrojů energie
1.A.a. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu teplé užitkové vody (dále jen TUV) pro byty, rodinné domy a obytné budovy, včetně objektů občanské vybavenosti a sociální péče i zařízení poskytující ubytovací služby.

Jde výhradně o lokální systémy, vyjma tepelných čerpadel (viz samostatný podprogram 4.A.), zajišťující dodávku tepla, případně TUV pro jeden objekt nebo malou skupinu objektů. V případě solárních systémů budou preferovány systémy s přitápěním, tj. s celoročním ohřevem. Podpora bude přednostně poskytována na objekty, splňující současně platné standardy pro zateplení budov. Podmínkou získání podpory je splnění kritérií uvedených v osnově energetického auditu (viz příloha č. II.6).

1.A.b. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu TUV pro byty a rodinné domy pro fyzické osoby.

Jde výhradně o lokální systémy, vyjma tepelných čerpadel (viz samostatný podprogram 4.A.), zajišťující dodávku tepla, případně TUV pro jeden objekt nebo malou skupinu objektů pro fyzické osoby. V případě solárních systémů budou preferovány systémy s přitápěním, tj. s celoročním ohřevem. Podpora bude přednostně poskytována na objekty, splňující současně platné standardy pro zateplení budov. Podmínkou získání podpory je splnění kritérií uvedených v osnově energetického auditu (viz přílohy č. II.6, II.7).
V rámci tohoto dílčího programu bude poskytována podpora na základě splnění předem stanovených kritérií. Podpora však bude poskytována pouze do vyčerpání disponibilních finančních prostředků pro daný rok. Žádosti neuspokojené z důvodu nedostatku finančních prostředků budou vráceny žadatelům.
Žadateli bude přiznaná podpora převedena až po té, co na podpořenou investici prokazatelně použije finanční prostředky z jiného zdroje, a to ve výši nejméně 50 % základu pro výpočet podpory.

2.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu TUV v komunální sféře centrálními systémy zásobování teplem a TUV.

Program se vztahuje jak na výstavbu nových systémů využívajících obnovitelné zdroje, tak na přechod stávajících systémů využívajících fosilní paliva na obnovitelné zdroje (dále rekonstrukce). Jde především o centrální systémy využívající biomasu. Pokud je to však reálné, nejsou vyloučeny ani jiné obnovitelné zdroje energie. Podpora se vztahuje i na soustavu rozvodů tepla. Preferovány budou systémy se společnou výrobou tepla a elektrické energie. Podmínkou získání podpory je splnění kritérií uvedených v osnově energetického auditu (viz příloha č. II.6).
Tento program se vztahuje na obce nebo jejich části. Obce by měly i nadále zůstat vlastníky minimálně rozvodných sítí tepla, ale lépe i vlastníky nebo alespoň spoluvlastníky zdrojových částí (v kombinaci s producenty biomasy, případně většími odběrateli). Vlastní chod systému lze pak zajistit prostřednictvím účelově vytvořených subjektů nebo na komerční bázi.
V rámci dílčího programu 2.A budou v případě využívání jako paliva energetických rostlin přednostně podporovány projekty na využívání biomasy v lokalitách, kde bude cílevědomé pěstování energetických rostlin řešit obecné problémy zemědělství v marginálních podmínkách a výstavba zdroje využívajícího takto vypěstovanou biomasu vyřeší zásobování teplem oblasti mimo ekonomický dosah jiných zdrojů.

3.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu TUV ve školství, zdravotnictví, v objektech rozpočtové sféry a v účelových zařízeních neziskového sektoru, včetně objektů sociální péče.

Jedná se o náhradu nebo částečnou náhradu vytápění, včetně ohřevu TUV zařízeními na využívání obnovitelných zdrojů energie (kotle na biomasu, tepelná čerpadla, solární systémy), případně o zavedení těchto zařízení na využití obnovitelných zdrojů tepla v nově budovaných objektech. Podmínkou získání podpory je splnění kritérií uvedených v osnově energetického auditu (viz příloha č. II.6). Podpora bude přednostně poskytována na objekty, splňující současně platné standardy pro tepelnou izolaci budov.
Dále se jedná o instalaci fotovoltaických zařízení pro specializované vysoké školy za účelem výuky, případně pro vědecko-výzkumné účely. Maximální instalovaný výkon těchto zařízení je 20 kWp.
Podmínkou pro poskytnutí finanční podpory pro školská zařízení je doložení stanoviska zřizovatele o perspektivě existence školského zařízení.

4.A.b.  Investiční podpora vytápění tepelnými čerpadly v obytných budovách, včetně rodinných domů pro fyzické osoby.

Jde výhradně o lokální tepelná čerpadla pro vytápění jednoho nebo malé skupiny objektů případně v kombinaci s jiným zdrojem pro fyzické osoby. Pokud instalace tepelného čerpadla vyvolá potřebu posílení přípojky na elektrorozvodnou síť, náklady na toto nebudou součástí základu pro výpočet podpory. Předmětem podpory nejsou investice do otopného systému (rozvody tepla v objektu a otopná tělesa).
V případě investic do vytápění tepelnými čerpadly v nově budovaných objektech je možná též kombinace tepelného čerpadla s jiným zdrojem tepla. Je-li tento zdroj svou povahou neobnovitelný, jsou v tomto případě základem pro výpočet podpory ve všech případech kombinací výhradně náklady na vlastní tepelné čerpadlo a jeho instalaci (včetně provedení vrtů, položení zemních kolektorů apod.). Podmínkou získání podpory je splnění kritérií uvedených v osnově energetického auditu (viz příloha č. II.6).

4.A.b. Investiční podpora vytápění tepelnými čerpadly v obytných budovách, včetně rodinných domů pro fyzické osoby.

Jde výhradně o lokální tepelná čerpadla pro vytápění jednoho nebo malé skupiny objektů případně v kombinaci s jiným zdrojem pro fyzické osoby. Pokud instalace tepelného čerpadla vyvolá potřebu posílení přípojky na elektrorozvodnou síť, náklady na toto nebudou součástí základu pro výpočet podpory. Předmětem podpory nejsou investice do otopného systému (rozvody tepla v objektu a otopná tělesa).
Také v případě investic do vytápění tepelnými čerpadly v nově budovaných objektech je možná kombinace tepelného čerpadla s jiným zdrojem tepla. Je-li tento zdroj svou povahou neobnovitelný, jsou v tomto případě základem pro výpočet podpory ve všech případech kombinací výhradně náklady na vlastní tepelné čerpadlo a jeho instalaci (včetně provedení vrtů, položení zemních kolektorů apod.).
Fyzickým osobám bude poskytována podpora na základě splnění předem stanovených kritérií. Podpora však bude poskytována pouze do vyčerpání disponibilních finančních prostředků pro daný rok. Žádosti neuspokojené z důvodu nedostatku finančních prostředků budou vráceny žadatelům. Podmínkou získání podpory je splnění kritérií uvedených v osnově energetického auditu (viz přílohy č. II.6, II.7).
Žadateli bude přiznaná podpora převedena až po té, co na podpořenou investici prokazatelně použije finanční prostředky z jiného zdroje, a to ve výši nejméně 50 % základu pro výpočet podpory.

5.A. Investiční podpora výstavby malých vodních elektráren.

Podpora se vztahuje na výstavbu a rekonstrukce elektráren do 10 MW instalovaného výkonu. Tento dílčí program se vztahuje na všechny subjekty (obce, rozpočtové organizace, jiné nepodnikatelské subjekty, fyzické osoby, právnické osoby). Podmínkou získání podpory je splnění kritérií uvedených v osnově energetického auditu (viz příloha č. II.6).

6.A. Investiční podpora výstavby větrných elektráren.

Tento dílčí program se vztahuje na všechny subjekty (obce, rozpočtové organizace, jiné nepodnikatelské subjekty, fyzické osoby a právnické osoby). Podmínkou získání podpory je splnění kritérií uvedených v osnově energetického auditu (viz příloha č. II.6).

7.A. Investiční podpora výstavby zařízení pro společnou výrobu elektrické energie a tepla z biomasy.

V tomto programu jde o výstavbu kogeneračních jednotek, kde palivem je biomasa (např. bioplyn vznikající fermentací zemědělských odpadů, samovolně ve skládkách nebo ČOV, či termickým zplyňováním dřeva, parní kotel na spalování biomasy s parní turbínou atd.). Podmínkou získání podpory je splnění kritérií uvedených v osnově energetického auditu (viz příloha č. II.6).
V rámci dílčího programu 7.A budou přednostně podporovány projekty na využívání obnovitelných zdrojů energie v lokalitách, kde bude cílevědomé pěstování energetických rostlin řešit obecné problémy zemědělství v marginálních podmínkách a výstavba zdroje využívajícího takto vypěstovanou biomasu vyřeší zásobování teplem (resp. el.energií) oblasti mimo ekonomický dosah jiných zdrojů.

8.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu TUV v účelových zařízeních.

Jde o instalaci solárních systémů, tepelných čerpadel a systémů využívajících biomasu s výjimkou jednotek sloužících k vytápění a ohřevu TUV v domácnostech atd. (viz dílčí programy 1.A. a 4.A.). V úvahu přicházejí například veřejné bazény a koupaliště (kapalinové kolektory), zařízení sportovišť, dále sušičky (především se sezónním provozem - horkovzdušné kolektory), využití odpadního tepla z chladících zařízení odpadních vod, kanalizací a rovněž náhrada spalování fosilních paliv biomasou nebo využití nekontaminované biomasy z výroby. Podmínkou získání podpory je splnění kritérií uvedených v osnově energetického auditu (viz příloha č. II.6). V případě obytných, kancelářských budov apod., bude podpora přednostně poskytována na objekty, splňující současně platné standardy pro tepelnou izolaci budov.

9.A. Investiční podpora oprav a rekonstrukcí solárních systémů v zemědělství

Jde o podporu rekonstrukcí a oprav solárních systémů na sušení píce a ohřev užitkové vody instalovaných v 80. letech v sektoru zemědělství. Podmínkou získání podpory je splnění kritérií uvedených v osnově energetického auditu (viz příloha č. II.6).
Tento dílčí program lze doplnit podporou poskytovanou Podpůrným garančním rolnickým a lesnickým fondem v rámci programu Investice podprogramu Zemědělec, kde je možné získat na komerční úvěr k dofinancování investice do opravy či rekonstrukce solárního systému záruku či dotaci úroků tohoto úvěru.

10.A. Slunce do škol

Jde o instalace fotovoltaických nebo fototermických zařízení malých malých výkonů ve školských zařízeních. Účelem tohoto programu je především demonstrace možností získávání energie ze slunečního záření pro žáky a studenty základních a středních škol jako součást osvěty a vzdělávacího procesu.
Maximální velikost zařízení je u fotovoltaických zařízení omezena instalovaným výkonem 220 Wp u fototermických zařízení plochou kolektorů 4 m2. Ve výjimečných a odůvodněných případech (například specializované střední školy elektrotechnického, stavebního zaměření) budou podporována i fotovoltaická zařízení většího rozsahu, maximálně však do instalovaného výkonu 1200 Wp. Podmínkou pro získání podpory je předložení posudku zpracovaného energetickým konzultačním a informačním střediskem nebo energetickým auditorem, který potvrdí následující minimální parametry demonstračního systému:

B. Podpora vybraných neinvestičních projektů v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie
1.B. Podpora osvěty a poradenství zabezpečovaných státní správou a nevládními organizacemi.

Cílem programu je posílení osvěty vedoucí k vyššímu využívání obnovitelných zdrojů energie v rámci environmentální osvěty, výchovy a vzdělávání (EOVV). Ta je zabezpečována okresními úřady, správami CHKO a nevládními organizacemi prostřednictvím informačních a propagačních materiálů (rozšiřování zkušeností z demonstračních projektů, přenos poznatků a zkušeností ze zahraničí, zvýšení informovanosti v regionech a obcích o možnostech využívání obnovitelných zdrojů energie atd.).
Podmínkou pro poskytnutí podpory je prokázání odborné úrovně zpracovatele materiálů a prokázání použitelnosti materiálu pro stanovený cíl.

2.B. Podpora vzdělávání, poradenství a propagace, včetně vydávání knižních publikací

Cílem programu je posílení vzdělávání, osvěty, poradenství, propagace a informovanosti v oblasti obnovitelných zdrojů energie a obecných souvislostech jejich využívání prostřednictvím:

Podmínkou pro poskytnutí podpory je prokázání odpovídající odbornosti pro daný typ činnosti, případně možnost přístupu k potřebnému technickému vybavení a prokázání použitelnosti projektu pro stanovený cíl.

Metodický postup hodnocení žádostí o podporu v investičních programech

Nezbytným předpokladem pro zařazení do hodnocení je splnění podmínek stanovených v rámci každého dílčího programu.
Žádosti o podporu budou z hlediska výběru žádostí k podpoře vzájemně porovnávány v rámci jednotlivých dílčích programů, tj. výběr a hodnocení žádostí budou prováděny samostatně v každém dílčím programu. Při tom jednotlivým akcím budou přiřazena příslušná pořadí hodnocených parametrů, z nichž bude potom při započtení váhy těchto parametrů sestaveno výsledné pořadí žádostí.
Výše podpory ze SFŽP bude pro každou žádost Kanceláří SFŽP upřesněna dle výše disponibilních prostředků na dané období a dle technicko-ekonomického posouzení žádosti.
Předložené žádosti v rámci rozhodujících programů budou hodnoceny podle těchto kritérií a jejich vah (neplatí pro fyzické osoby s požadavkem na biomasu, tepel. čerpadlo a solární systémy, pro program 10.A - Slunce do škol a pro instalace fotovoltaických zařízení pro specializované vysoké školy podle programu 3.A):

Skupina kritérií

Název kritéria

Váha kritéria

Ekologická

 1. Měrná finanční náročnost vyjadřující investiční náklady vztažené na odstranění jednotkového znečištění za rok1/

 2. Měrná finanční náročnost vyjadřující investiční náklady vztažené na odstranění jednotky skleníkových plynů 2/

20 %

20 %

Ekonomická

 1. Podíl návratné podpory na celkových nákladech3/

 2. Podíl nevratné podpory na celkových nákladech

20 %

10 %

Regionální

 1. Hodnota priority místního odboru výkonu státní správy MŽP

 2. Hodnota priority okresního úřadu

 3. Hodnota charakteru lokality (CHKO, NP )

10 %

5 %

5 %

Technická

1. Úroveň technického řešení včetně účinnosti

5 %

Energetická

1. Měrná investiční náročnost4/

5 %

 1. Je definována poměrem investičních nákladů na realizaci opatření a odstranění jednotkové emise za rok. Jednotková emise shrnuje množství zpoplatněných znečišťujících látek vnášených do ovzduší a jejich škodlivost (ta je dána poměrem sazby za danou látku a sazbou za vnášení CO do ovzduší dle zákona 389/1991 Sb. v platném znění)

 2. Je definována poměrem investičních nákladů na realizaci opatření a odstranění tuny skleníkových plynů přepočtených na CO2

 3. U ekonomického kritéria měst a obcí je předpoklad splnění dluhové služby dle vládního usnesení č. 707/97

 4. Je definována investičními náklady na jednotku instalovaného výkonu.

Příloha č. II.2

Zásady pro poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR

Článek I

 1. Podpory se poskytují na základě "Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR" (dále jen "Rozhodnutí") a řádně uzavřených smluv mezi Fondem a příjemcem podpory.

 2. "Rozhodnutí" s bližšími pokyny k uzavření smlouvy zašle Fond příjemci podpory do15 dnů od jeho obdržení z MŽP.

 3. U podpor formou půjčky a záruky za úvěr bude Fond vyžadovat odpovídající zajištění pohledávky Fondu. Konkrétní zajištění bude dojednáno individuálně podle podmínek daného případu. Obvyklou formou bude:

Pro všechny žadatele bude Fond umožňovat též ručení budovanou investicí. Podmínkou však bude, že žadatel na realizaci projektu přednostně použije finanční prostředky získané mimo Fond a budovaná investice bude zapsána do katastru nemovitostí jako rozestavěná stavba ve vlastnictví žadatele.

 1. Pokud bude pohledávka zajištěna nemovitostí, bude Fond, vzhledem k současné situaci na trhu s nemovitostmi, požadovat zástavu s úřední hodnotou vyšší, než kolik bude činit pohledávka Fondu. Přitom Fond vyžaduje pojištění nemovitosti včetně vinkulace pojištění.

 2. Předběžně bude zajištění pohledávky Fondu projednáno ještě před vydáním "Rozhodnutí".

 3. Půjčka bude poskytnuta až po kompletním vyřešení jejího zajištění. U zajištění zastavením nemovitosti to znamená, že finanční prostředky budou uvolněny kromě jiných náležitostí až po předložení výpisu z katastru nemovitostí, ve kterém bude zaznamenán vklad zástavního práva.

 4. Jistina a úrok z poskytnutého úvěru budou spláceny formou čtvrtletních splátek. Úroky se počítají bankovní metodikou 360/360 dní ode dne připsání na účet klienta. Výše úrokové sazby je stálá po celou dobu splácení půjčky za dodržení podmínek smlouvy o úvěru.

 5. Usnesením vlády ČR byly schváleny Zásady postupu při poskytování státních účelových dotací obcím a okresním úřadům (dále jen Zásady MF). Na základě předmětného usnesení vlády bude Fond při poskytování účelových podpor obcím přihlížet ke kritériu podílu dluhové služby.

 6. Základem pro výpočet podpory jsou náklady na pořízení, případně instalaci zdroje tepla, včetně příslušenství, u CZT též náklady na veřejné rozvody (bez otopných soustav v objektech).

 7. Typy žadatelů o podporu

A - obecně prospěšné organizace (zákon 248/1995 Sb. z 28.9.95, o obecně prospěšných společnostech),

P - podnikatelské subjekty, bytová družstva
E - fyzické osoby

Článek I

1. Přímé finanční podpory

Přímá finanční podpora na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout maximální hranice celkové podpory/maximální hranice dotace v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory uvedené v následující tabulce podle vyhlášených programů:

1.a. Přímé finanční podpory - podíl
Environmentálně šetrným způsobem výroby tepla a elektrické energie se zásadně myslí využití obnovitelných zdrojů energie

Číslo

Programu

Název programu

Typ

žadatele

max. limit %

podpory/dotace,ze základu pro výpočet podpory

1.A.

 • Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu teplé užitkové vody pro byty, rodinné domy, obytné budovy, objekty občanské vybavenosti a sociální péče, zařízení poskytující ubytovací služby

A

P

E

80/50
70/0
50/501/

2.A.

Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu TUV v komunální sféře systémy CZT a zásobování TUV

A

P

80/40
70/0

3.A.

 • Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu TUV ve školství, zdravotnictví, v objektech rozpočtové sféry a v účelových zařízeních neziskového sektoru, včetně objektů sociální péče

A

P

90/70
90/0

4.A.

- Investiční podpora vytápění tepelnými čerpadly v obytných budovách, včetně rodinných domů a budovách občanské vybavenosti, včetně zařízení poskytujících ubytovací služby

A

P

E

80/40
60/0
30/301/

5.A.

- Investiční podpora výstavby malých vodních elektráren

A

P, E

80/40
80/0

6.A.

- Investiční podpora výstavby větrných elektráren

A

P

E

80/40
80/0
70/30

7.A.

- Investiční podpora výstavby zařízení pro společnou výrobu elektrické energie a tepla z biomasy

A

P

E

80/40
80/0
70/30

8.A.

- Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu TUV v účelových zařízeních.

A

P

80/40
70/0

9.A.

- Investiční podpora oprav a rekonstrukcí solárních systémů v zemědělství

P

60/0

10.A.

- Slunce do škol

A

100/1001/, 2/

1.B.

- Osvěta a poradenství zabezpečované státní správou a nevládními organizacemi

A

80/80

2.B.

- Podpora vzdělávání a propagace včetně vydávání knižních publikací

A

P

50/503/ 4/
50/503/ 4/


Ve všech programech u typu žadatelů A se bude Fond podílet na úhradě energetického auditu do výše 50 % celkových nákladů
1/ Fond se bude podílet na úhradě energetického auditu a vyjádření EKIS do výše 50 % celkových nákladů, maximálně do výše 10 tis. Kč nad základ pro výpočet podpory (v případě posudku v rámci programu 10.A. maximálně do výše 5 tis. Kč
2/ Pro specializované střední školy (fotovoltaická zařízení nad stanovený limit instalovaného výkonu 220 Wp) je maximální výše procenta podpory/dotace, ze základu pro výpočet podpory omezena na 85/85.
3/ Maximální výše dotace na jeden titul činí 250 tis. Kč. Základ pro výpočet podpory je stanoven jako počet výtisků násobený konečnou cenou jedné publikace.
4/ Při organizování seminářů pro střední školy a informačních kampaní pro základní školy lze získat podporu/dotaci ze základu pro výpočet podpory ve výši až 80/80 %.

1.1. Podpora formou dotace

Dotace na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout maximální hranice dotace v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory uvedené v tabulce 1.a. podle vyhlášených programů.
Fond má právo změny požadovaného % poměru a finančního objemu dotace v rámci podmínek daného programu podpor. Změna požadovaného poměru a výše dotace vychází z ekonomického hodnocení žadatele a technicko ekonomické analýzy předloženého opatření. O případnou změnu bude upravena i výše vlastních zdrojů.

1.2. Podpora formou půjčky

Fond má právo změny požadovaného % poměru a finančního objemu půjčky v rámci podmínek daného programu podpor. Změna požadovaného poměru a výše půjčky vychází z ekonomického hodnocení žadatele a technicko ekonomické analýzy předloženého opatření. O případnou změnu bude upravena i výše vlastních zdrojů.
Doba splatnosti půjčky se řídí jednotlivými programy, přičemž tato lhůta nabíhá rokem následujícím po posledním roce zaslání finančních prostředků příjemci půjčky a může činit maximálně 12 let. Fond si vyhrazuje práva upravit požadovanou dobu splatnosti na základě ekonomického hodnocení žadatele
Odklad splatnosti se řídí podmínkami stanovenými pro jednotlivé programy a může v rámci doby splatnosti dosáhnout maximálně 2 roky.
Na základě žádosti příjemce půjčky může Fond odsouhlasit restrukturalizaci splátek půjčky, tj. úpravu režimu splácení v rámci celkové doby splatnosti bez odkladu splátek.
Půjčka na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout nejvýše maximální hranice v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory podle tabulek 1.2.1. až 1.2.3.
Maximální hranice půjčky v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory, maximální částka v Kč, úrok v %, maximální doba splatnosti a nejvyšší doba odkladu splatnosti stanovené podle jednotlivých programů jsou uvedeny v následujících tabulkách.
Pro žadatele spadající do kategorie P, kterým byla poskytnuta půjčka, platí: pokud investor splní termíny výstavby a dosáhne nejméně 75 % projektovaných parametrů (například roční výroba), budou investorovi prominuty úroky z úvěru poskytnutého SFŽP na dobu až 4 let.

1.2.1. Kategorie A žadatelů o podporu (nepodnikatelské subjekty, obce a města atd.)

Číslo

Programu

Název programu

Běžná výše půjčky
-% ze zákl. podpory

Úrok úvěru v %

Doba splatnosti

Odklad půjčky

1.A.

 • Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu teplé užitkové vody pro byty, rodinné domy, obytné budovy, objekty občanské vybavenosti a sociální péče, zařízení poskytující ubytovací služby

30

0

12

2

2.A.

 • Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu TUV v komunální sféře systémy CZT a zásobování TUV

40

0

12

2

3.A.

 • Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu TUV ve školství, zdravotnictví, v objektech rozpočtové sféry a v účelových zařízeních neziskového sektoru, včetně objektů sociální péče

20

0

12

2

4.A.

- Investiční podpora vytápění tepelnými čerpadly v obytných budovách, včetně rodinných domů a budovách občanské vybavenosti, včetně zařízení poskytujících ubytovací služby

40

0

12

2

5.A.

- Investiční podpora výstavby malých vodních elektráren

40

2

12

2

6.A.

- Investiční podpora výstavby větrných elektráren

40

2

12

2

7.A.

- Investiční podpora výstavby zařízení pro společnou výrobu elektrické energie a tepla z biomasy

40

0

12

2

8.A.

- Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu TUV v účelových zařízeních.

40

2

12

2

10.A.

- Slunce do škol

0

-

-

-

1.2.2. Kategorie P žadatelů o podporu (bytová družstva, podnikatelské subjekty)

Číslo

programu

Název programu

Běžná výše půjčky
-% ze zákl. podpory

Úrok úvěru v %

Doba splatnosti

Odklad půjčky

1.A.

 • Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu teplé užitkové vody pro byty, rodinné domy, obytné budovy, objekty občanské vybavenosti a sociální péče, zařízení poskytující ubytovací služby

70

5

12

2

2.A.

 • Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu TUV v komunální sféře systémy CZT a zásobování TUV

70

5

12

2

3.A.

 • Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu TUV ve školství, zdravotnictví, v objektech rozpočtové sféry a v účelových zařízeních neziskového sektoru, včetně objektů sociální péče

90

3

12

2

4.A.

- Investiční podpora vytápění tepelnými čerpadly v obytných budovách, včetně rodinných domů a budovách občanské vybavenosti, včetně zařízení poskytujících ubytovací služby

60

5

12

2

5.A.

- Investiční podpora výstavby malých vodních elektráren

80

5

12

2

6.A.

- Investiční podpora výstavby větrných elektráren

80

5

12

2

7.A.

- Investiční podpora výstavby zařízení pro společnou výrobu elektrické energie a tepla z biomasy

80

5

12

2

8.A.

- Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu TUV v účelových zařízeních.

70

5

12

2

9.A.

- Investiční podpora oprav a rekonstrukcí solárních systémů v zemědělství

60

5

12

2

1.2.3. Fyzické osoby

Číslo

programu

Název programu

Běžná výše půjčky
-% ze zákl. podpory

Úrok úvěru v %

Doba splatnosti

Odklad půjčky

1.A.

 • Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu teplé užitkové vody pro byty, rodinné domy, obytné budovy, objekty občanské vybavenosti a sociální péče, zařízení poskytující ubytovací služby

0

-

-

-

2.A.

 • Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu TUV v komunální sféře systémy CZT a zásobování TUV

-

-

-

-

3.A.

 • Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu TUV ve školství, zdravotnictví, v objektech rozpočtové sféry a v účelových zařízeních neziskového sektoru, včetně objektů sociální péče

-

-

-

-

4.A.

- Investiční podpora vytápění tepelnými čerpadly v obytných budovách, včetně rodinných domů a budovách občanské vybavenosti, včetně zařízení poskytujících ubytovací služby

0

-

-

-

5.A.

- Investiční podpora výstavby malých vodních elektráren

80

5

12

2

6.A.

- Investiční podpora výstavby větrných elektráren

40

5

12

2

7.A.

- Investiční podpora výstavby zařízení pro společnou výrobu elektrické energie a tepla z biomasy

40

5

12

2

8.A.

- Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu TUV v účelových zařízeních.

-

-

-

-

1.3. Podpora ve formě kombinované dotace a půjčky

V případě kombinované podpory je možno nahradit dotaci nebo její část půjčkou nebo navýšením půjčky s podmínkou, že nebude překročena maximální výše celkové podpory, stanovená pro daný program.
V případě kombinované podpory má Fond právo změny požadovaného % poměru a finančního objemu dotace a půjčky v rámci podmínek daného programu podpor. Změna požadovaného poměru a výše dotace a půjčky vychází z ekonomického hodnocení žadatele. O případnou změnu bude upravena i výše vlastních zdrojů.

2. Nepřímé finanční podpory
Příspěvek na částečnou úhradu úroků z úvěru

Příspěvky na částečnou úhradu úroků z investičního úvěru budou poskytovány pouze na základě Fondem odsouhlasené úvěrové smlouvy až do výše 7 % p.a., a to po dobu maximálně 5 let počínaje rokem, kdy byl příspěvek na částečnou úhradu úroků žadateli přiznán. Výše příspěvku je omezena pevnou částkou 50 mil. Kč. Fond vyplatí v daném roce příspěvek na úhradu úroků odpovídající skutečně zaplaceným úrokům, a to maximálně do výše 7 % p.a.

3. Souběh přímé a nepřímé finanční podpory je vyloučen.
4. Souběh podpory z Fondu a ze státního rozpočtu

Podporu z Fondu lze poskytovat i na opatření individuálně dotovaná ze státního rozpočtu. Podmínkou je, že maximální výše celkové podpory nepřesáhne výši uvedenou v tabulce 1. a. Přímé finanční podpory – podíl. – Výjimku tvoří pouze dílčí program 9.A., kde nesmí maximální výše celkové podpory Z Fondu přesáhnout 90 % základu pro výpočet podpory. Společná podpora z Fondu a státního rozpočtu bude poskytována pouze žadatelům, kteří současně splní kritéria všech poskytovatelů podpory.
Pokud jeden subjekt realizuje více akcí současně (například opatření k úspoře energie a zároveň instalace zařízení na využití obnovitelných zdrojů energie), lze na každou z těchto akcí poskytnout prostředky bez výše uvedených omezení.

5. Změny podmínek

V případě, že dojde v průběhu realizace opatření s podporou Fondu do doby závěrečného technicko-ekonomického vyhodnocení a definitivního přiznání podpory ke změně platnosti obecně platných zákonů nebo ke změně vlastnických vztahů, vyhrazuje si Fond právo přehodnotit přístup v jednotlivých případech, příp. odstoupit od smlouvy na poskytnutí podpory.

Příloha č. II. 5

Postup a nezbytné doklady které jsou předkládány jako příloha k žádosti o podporu ze SFŽP ČR

Pro předkládání žádosti o podporu fyzických osob v programech na využití biomasy, tepelných čerpadel a solárních systémů (programy 1.A.b, 4.A.b) a program 10.A (Slunce do škol) platí zjednodušený postup, který je uveden v Příloze č. II. 7. Žadatel vyplní Formulář žádosti o podporu ze SFŽP ČR a předloží ji se stanovenými doklady Kanceláři SFŽP ČR.

Doklady, které jsou požadovány jako příloha k Formuláři žádosti pro vyhodnocení žádosti:

 1. Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele

 2. Dokumentace v takovém stupni přípravy, která umožní posouzení možnosti podpory z technického, ekonomického a ekologického hlediska
 3. Stanovisko okresního úřadu z hlediska potřeb životního prostředí a územního rozvoje

10.Energetický audit


 1. Údaje o zdrojích financování - doklady ověřující celkové financování předmětu podpory po celou dobu výstavby, v případě úvěru předběžné potvrzení subjektu, který úvěr poskytne, o uvažované výši a podmínkách úvěru
 2. Doklady o ekonomické a důchodové situaci žadatele
 3. Územní rozhodnutí - pokud realizace opatření podléhá územnímu a stavebnímu řízení.
 4. Předběžný návrh na zástavu či jinou formu zajištění půjčky včetně přibližné ceny nemovitosti.
 5. Prohlášení žadatele, zda je či není plátcem DPH


 6. Prohlášení mezinárodní spolupracující instituce o udělení grantu, resp. výhodné půjčky a o podmínkách využívání těchto prostředků v případě obdržení zahraniční grantové podpory či podpory formou výhodné půjčky poskytované EBRD, EIB, WB, popř. jinou významnou mezinárodní finanční institucí.
 7. U jednotlivých programů je Fond oprávněn stanovit další požadavky na doložení údajů uvedených v žádosti specifickými doklady (u investičních akcí většího rozsahu apod.)

 8. Žadatel v případě vydání kladného "Rozhodnutí" ministra předloží Kanceláři Státního fondu životního prostředí ČR podklady pro uzavření písemné smlouvy o podpoře.

  Doklady, které jsou požadovány pro uzavření písemné smlouvy o poskytnutí podpory:

 9. Dokumentace v takovém stupni, která umožní průběžnou i závěrečnou kontrolu podporovaného opatření z technického, ekonomického a ekologického hlediska.
 10. Odborný posudek je nahrazen energetickým auditem, vyjádřením EKIS nebo jiného kompetentního subjektu.
 11. Údaje o zdrojích financování : v případě úvěru potvrzení subjektu, který úvěr poskytl.
 12. Návrh na zástavu či jinou formu zajištění půjčky


 13. Doklady prokazující dodržení zákona č. 199/94 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění a kopie dodavatelských smluv.
 14. Doklad prokazující zajištění odběru vyrobeného tepla a dlouhodobé zajištění dodávky paliva (týká se dílčího programu 2.A.) - žadatel o podporu musí prokázat, že má odběr smluvně zajištěn (například smlouvou o budoucí smlouvě, vybráním finanční zálohy od zájemců o připojení atd.).

Upřesnění jednotlivých dokladů:
Odborný posudek – je nahrazen energetickým auditem ve smyslu článku 3, odst.2 Směrnice MŽP ČR o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR. U staveb, činností a technologií podléhajících posouzení podle zákona č. 244/1992 Sb. bude předložen posudek podle § 9 a stanovisko podle § 11 citovaného zákona.
Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele – aktuální výpis z obchodního rejstříku či jiného registru, zřizovací listina u příspěvkových a rozpočtových organizací apod.
Doklady o ekonomické a důchodové situaci žadatele:
Obce předkládají:
Výkaz o plnění rozpočtu obcí a okresních úřadů ( Fin 1 - 12), rozvahu (příp. výkaz aktiv a pasiv) za minulý rok a poslední vykazované období, schválený rozpočet na daný rok a návrh rozpočtu na následující rok, ekonomický komentář k údajům vyplněným ve formuláři žádosti (v tabulce E.1.) - zdůvodnění případných výkyvů příjmů a výdajů v jednotlivých letech, uvedení dalších investičních záměrů, apod.), doklad o zajištění vlastních zdrojů na realizaci akce, výpočet ukazatele dluhové služby (usnesení vlády ČR č. 707/97).
Sdružení předkládají:
Všechny výše uvedené podklady za jednotlivé obce, dále souhrnné cash-flow za sdružení, zakladatelskou smlouvu sdružení, stanovy sdružení a tabulky v rozdělení dle jednotlivých obcí a let

Příspěvkové organizace předkládají:

Rozpočtové organizace předkládají:

Podnikatelské subjekty předkládají:
Rozvahu a výkaz zisků a ztrát za minulý rok a za poslední vykazované období (u nově vznikajících podniků se předkládají základní údaje o jmění a závazcích podniku), podnikatelský záměr firmy, ekonomický komentář k údajům vyplněným ve formuláři žádosti (v tabulce E.1. a E.2.), kopii daňového přiznání za minulý rok potvrzenou příslušným finančním úřadem, potvrzení finančního úřadu o daňové disciplíně, zprávu auditora (u subjektů s povinností provádět audit). Dále předkládají doklad o zajištění vlastních zdrojů.
Fyzická osoba podnikající při žádosti o půjčku
Žádost o poskytnutí investičního úvěru, výkaz o majetku a závazcích, příjmy a výdaje, hospodářský výsledek a jeho užití, výše ručitelských závazků za jiné subjekty, daňové přiznání. Dále předkládají doklad o zajištění vlastních zdrojů.
Fyzická osoba nepodnikající při žádosti o půjčku
Žádost o poskytnutí investičního úvěru, doklady osvědčující příjem - žadatelů a ručitelů, dotazník a čestné prohlášení ručitelů, potvrzení o zůstatcích půjček a úvěrů - žadatelů a ručitelů, výpis z trestního rejstříku (ne starší jak 3 měsíce), návrh na zajištění zástavy. Dále předkládají doklad o zajištění vlastních zdrojů.
V případě žádosti o příspěvek na částečnou úhradu úroků z úvěru je nutno u všech typů subjektů předložit i úvěrovou smlouvu s financující bankou a splátkový kalendář.
Pro projekty generující příjmy bude zvláštní samostatnou přílohou tabulka "Toky hotovosti pro výpočet čisté současné hodnoty akciového kapitálu k hodnocení podnikatelských projektů, které generují příjmy". Tu je žadatel povinen vyplnit v případě, že projekt bude "hradit" splátky z úvěrů a úroků (nikoliv tedy z výsledku hospodaření žadatele).
Návrh na zástavu či jinou formu zajištění půjčky

U opatření, která nemají charakter stavby, stanoví rozsah nezbytných dokladů SFŽP ČR

Například součástí žádosti o podporu semináře bude vedle běžných dokladů (právní subjektivita, ekonomické kalkulace atd.) program semináře, základní informace o přednášejících a výše vložného.

 
Příloha č. II.6

Energetický audit k žádosti o podporu ze SFŽP ČR
(Odborný posudek)
ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., resp. čl. 3 odst. 2 Směrnice MŽP
o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR
(s ohledem na zákon o hospodaření energií)


Energetický audit k žádosti o podporu ze SFŽP ČR (dále jen audit) je chápán jako předběžné hodnocení žádosti o podporu z Fondu. Jedná se o soubor činností, jejichž výsledkem je písemná zpráva.
Pro potřebu Fondu se pro akce u nichž se provádí hodnocení podle zákona č. 244/1992 Sb. a je již předloženo posouzení podle § 9 citovaného zákona, zpracuje pouze pro ty body této osnovy, které nejsou v posouzení zpracovaném podle § 9 obsaženy.
Audit zpracovává odborně způsobilá právnická nebo fyzická osoba nezainteresovaná na realizaci navrhovaného opatření a bude vycházet z níže uvedené osnovy.

 1. Identifikační údaje
 1. Popis a zhodnocení výchozího stavu
 1. Návrh opatření ke snížení znečištění životního prostředí a docílení energetických úspor uplatněním OZE

V návaznosti na místní a reálné podmínky uplatnění se navrhne investiční opatření s ohledem na specifikaci podmínek jednotlivých programů. Pro výběr zařízení k instalaci bude preferována tuzemská technologie nesoucí značku “ekologicky šetrný výrobek”.
Návrh opatření zahrne:

V rámci vyhlášených programů je nutno dodržet následující specifikaci a podmínky:
 Obecně pro všechny programy bude použita technologie s garantovanými parametry doloženými certifikátem státní zkušebny nebo jiného uznávaného referenčního centra (výzkumný ústav, vysoká škola, apod.)
program 1.A.a., 1.A.b.

V rámci programů 1.A.a., 1.A.b. je možné v případě projektů na samostatné kotle na biomasu o instalovaném výkonu do 50 kWt audit nahradit vyjádřením Energetického konzultačního a informačního střediska (EKIS) nebo jiného kompetentního subjektu, že zdroj tepla navrhovaný k instalaci má takové vlastnosti a výkonové parametry, které odpovídají tepelně technickým vlastnostem objektu kde je tento zdroj instalován, charakteristikám otopné soustavy a případně v budoucnu umožní zlepšení tepelně technických vlastností budovy (tepelnou izolaci atd.).
program 2.A.

program 3.A.

program 4.A.a., 4.A.b.

program 5.A.

program 6.A.

program 7.A.

program 8.A.

program 9.A.

Snížení znečištění životního prostředí:

 

Výchozí stav

Stav po realizaci

Rozdíl

Znečišťující látka

(t/rok)

(t/rok)

(t/rok)

Tuhé látky

     

SO2

     

NOx

     

CO

     

CxHy

     

CO2

     

Odpady

     


Zdroj tepla (el. energie):

ř.

Název

Jednotka

Hodnota

1

Instalovaný výkon

kW

 

2

- z toho obnovitelný zdroj

kW

 

3

Výroba tepla (el. energie) celkem

kWh/rok

 

4

- z toho obnovitelný zdroj

kWh/rok

 

5

Roční využití instalovaného výkonu celkem

hod/rok

 

6

- z toho obnovitelný zdroj

hod/rok

 

7

Roční spotřeba el. energie

kWh/rok

 

8

- z toho obnovitelný zdroj

kWh/rok

 


Upravené energetické bilance:

   

Před realizací projektu

Po realizaci projektu

 

Ukazatel

Energie

Náklady

Energie

Náklady

ř.

 

GJ

GJ

1

Vstupy paliv a energie

       

2

Spotřeba paliv a energie

       

3

Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech

       

4

Spotřeba energie na vytápění a TUV

       

5

Spotřeba energie na technolog. a ostatní procesy

       

 1. Ekonomické vyhodnocení

Konkrétně pro výpočet výše podpory SFŽP je zapotřebí doložit následující údaje (neplatí pro dílčí programy 1.A.b., 4.A.b.):

Název údaje

Jednotka

Paušální tržby (za výkon)

tis.Kč/r

Název produktu 1 a jeho jednotka

Cena produktu 1

Kč/j

Název produktu 2 a jeho jednotka

Cena produktu 2

Kč/j

Pevné náklady (fixní) celkem

tis.Kč/r

Proměnné náklady (variabilní) vztažené k produktu 1

Kč/j

Daň z příjmu

tis.Kč/r

Celková cena projektu (vč. přípravných etap a vybavení stavby)

tis.Kč/r

Vlastní kapitál (vlastní zdroje vložené do projektu)

tis.Kč/r

Doba splatnopsti úvěru 1

roky

Úroková míra úvěru 1

%

Odpisová doba (vážený průměr)

roků

Doba životnosti investice

roků

 1. Závazné výstupy auditu

Evidenční list energetického auditu

Předmět EA

 

Adresa

 

Zadavatel EA

 

Zástupce

 

Adresa zadavatele

 

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

Charakteristika předmětu EA

Výchozí stav

Stručný popis
energetického
hospodářství
(vč. budov)

 
Vlastní energetický zdroj

Instal. tep. výkon (MW)

Instal. el. výkon (MW)

Typ energosoustrojí (protitlaká, odběrová, kondenzační, spalovací, vodní, větrná turbína, spalovací motor, atd.)

Teplo

Výroba ve vlastním zdroji (GJ/r)

Nákup (GJ/r)

Prodej (GJ/r)

Elektřina

Výroba ve vlastním zdroji (MWh/r)

Nákup (MWh/r)

Prodej (MWh/r)

Spotřeba paliv a energie (GJ/r)

z toho přímá technologická spotřeba (GJ/r)

Spotřebič energie

Příkon (tep. ztráta)
(kW)

Spotřeba energie
(GJ/r, kWh/r)

Nositel energie


Energeticky úsporný projekt


Stručný popis
doporučené
varianty

Investiční náklady (tis. Kč)

 

z toho technologie (tis. Kč)

 


Konečná spotřeba paliv a energie

před realizací projektu

po realizaci projektu

energie
(GJ/r)

náklady
(tis. Kč/r)

energie
(GJ/r)

náklady
(tis. Kč/r)

Potenciál
energetických úspor

GJ/r

MWh/r

     

Environmentální přínosy

Znečišťující látka

Výchozí stav (t/r)

Stav po realizaci (t/r)

Rozdíl (t/r)

Tuhé látky

SO2

NOx

CO

CxHy

CO2

Odpady

Ekonomická efektivnost

Cash - Flow projektu (tis. Kč/r)

 

Doba hodnocení (roky)

 

Prostá doba návratnosti (roky)

 

Diskont (%)

 

Reálná doba návratnosti (roky)

 

NPV (tis. Kč)

 

IRR (%)

 
 

Energetický auditor

 

Č. osvědčení

 

Podpis

 

Datum

 

Příloha č. II. 7

Podpora Státního fondu životního prostředí pro fyzické osoby na projekty zabezpečující náhradu fosilních paliv a přímotopů a pro program Slunce do škol, v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie

Ministerstvo životního prostředí ČR pověřilo realizací části B Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie Státní fond životního prostředí. Pro obyvatelstvo fyzické osoby nepodnikající jsou vyhlášeny dva specializované programy na které Fond poskytuje podporu.

 1. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu teplé užitkové vody částečné či úplné záměny fosilních paliv a el. přímotopů biomasou, solárním systémem, příp. jejich kombinací pro stávající a nově budované byty a rodinné domy pro fyzické osoby.

 2. Investiční podpora vytápění tepelnými čerpadly ve stávajících i nově budovaných obytných budovách, včetně rodinných domů a budovách občanské vybavenosti, včetně zařízení poskytujících ubytovací služby.

Vedle těchto programů je v rámci programu Slunce do škol poskytována podpora i na instalace fotovoltaických a fototermických zařízení malých malých výkonů ve školských zařízeních.

Žádosti o podporu na opatření podle Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie se předkládají přímo ve formě Žádosti (tiskopis Fondu) s následujícími podklady.

1. Biomasa

Jde výhradně o lokální systémy zajišťující dodávku tepla nebo teplé užitkové vody pro jeden nebo malou skupinu objektů. V rámci tohoto dílčího programu bude poskytována podpora na základě splnění předem stanovených kritérií. Žádosti neuspokojené z důvodu nedostatku finančních prostředků budou vráceny žadatelům. Podmínkou získání podpory v rámci programu je splnění těchto kritérií:

2. Tepelná čerpadla

Jde výhradně o tepelná čerpadla pro vytápění jednoho nebo malou skupinu objektů případně v kombinaci s jiným zdrojem.
V rámci tohoto dílčího programu bude poskytována podpora na základě splnění předem stanovených kritérií. Žádosti neuspokojené z důvodu nedostatku finančních prostředků budou vráceny žadatelům. Podmínkou získání podpory v rámci dílčího programu je předložení energetického auditu, který mimo jiné potvrdí splnění těchto podmínek:

3. Solární systémy

Preferovány budou systémy s přitápěním, tj. s celoročním ohřevem. Žádosti neuspokojené z důvodu nedostatku finančních prostředků budou vráceny žadatelům. Podpora bude přednostně poskytována na objekty, splňující současně platné standardy pro tepelnou izolaci budov. Podmínkou získání této formy podpory je předložení energetického auditu, který mimo jiné potvrdí splnění těchto podmínek:

4. Slunce do škol

Maximální velikost zařízení je u fotovoltaických zařízení omezena instalovaným výkonem 220 Wp u fototermických zařízení plochou kolektorů 4 m2. Ve výjimečných a odůvodněných případech (například specializované střední školy elektrotechnického, stavebního zaměření) budou podporována i fotovoltaická zařízení většího rozsahu, maximálně však do instalovaného výkonu 1200 Wp. Podmínkou pro získání podpory je předložení posudku zpracovaného energetickým konzultačním a informačním střediskem nebo energetickým auditorem, který potvrdí následující minimální parametry demonstračního systému:

Žádosti na všechny uvedené programy budou registrovány pouze při splnění vyhlášených kritérií a budou hodnoceny zjednodušeným postupem (ekologické přínosy a náklady na odstranění jednotky znečištění). Žádosti o podporu v rámci uvedených dílčích programů předkládá Fond Radě formou Rozhodnutí s uvedením navrhované výše podpory u každé žádosti, s návrhem na kladné nebo záporné Rozhodnutí ministra životního prostředí o podpoře. Žádosti, které na základě vyhodnocení nebudou navrženy ke kladnému nebo zápornému řešení, mohou nadále zůstat v evidenci Fondu, nejdéle však po dobu 6 měsíců.
Fond si vyhrazuje právo vyžádat si i další podklady pro upřesnění žádosti v období vyhodnocovacího procesu, zejména podklady týkající se předmětu podpory, finančního základu pro výpočet podpory, stanovení úvěrové způsobilosti žadatele, jakož i výše a formy podpory.

Podpory se poskytují na základě Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a řádně uzavřených smluv mezi Fondem a příjemcem podpory.
Maximální výše dotace, uvedená v procentech ze základu pro výpočet podpory

Základem pro výpočet podpory jsou náklady na pořízení, případně instalaci zdroje tepla, včetně příslušenství (bez otopných soustav v objektech).

Číslo programu

Název programu

max. limit % dotace, ze základu pro výpočet podpory

1.

- Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu teplé užitkové vody částečné či úplné záměny fosilních paliv a el. přímotopů biomasou, solárním systémem, příp. jejich kombinací

501/

4.

- Investiční podpora vytápění tepelnými čerpadly v obytných budovách, včetně rodinných domů

301/

10.

- Slunce do škol

10021/,2/


1/ Fond se bude podílet na úhradě energetického auditu a vyjádření EKIS do výše 50% celkových nákladů, maximálně do výše 10 tis. Kč (v případě programu Slunce do škol maximálně do výše 5 tis. Kč).
2/ Pro specializované střední školy (fotovoltaická zařízení nad stanovený limit 220 W) je maximální limit procenta podpory/dotace, ze základu pro výpočet podpory omezen na 85/85.

Postup a nezbytné doklady k žádosti o podporu ze SFŽP ČR

Žadatel vyplní Formulář žádosti o podporu ze SFŽP ČR a předloží ji se stanovenými doklady Kanceláři SFŽP ČR.

Doklady, které jsou požadovány jako příloha k Formuláři žádosti pro vyhodnocení žádosti:

Žadatel v případě vydání kladného "Rozhodnutí" ministra předloží Kanceláři Státního fondu životního prostředí ČR podklady pro uzavření písemné smlouvy o podpoře.

Doklady, které jsou požadovány pro uzavření písemné smlouvy o poskytnutí podpory:

Důležité upozornění.

Ve smlouvě o podpoře bude stanovena podmínka, že investor obdrží podporu až poté co prokáže výpisem z účtu, že na uvedenou akci proinvestoval 50 % rozpočtovaných nákladů. Při výběru zařízení budou preferována zařízení nesoucí značku “ekologicky šetrný výrobek”.

Žádosti o podporu přijímá a informace podá:
Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 4 - Chodov

tel.: 02/7636635
fax: 02/ 67994361
e-mail: kancelar@sfzp.cz

Regionální pracoviště:
Státní fond životního prostředí ČR, Regionální pracoviště Brno

Koliště 17, 601 70 Brno
Tel.: (05) 421 64 586, fax: (05) 421 64 586

Státní fond životního prostředí ČR, Regionální pracoviště České Budějovice

Mánesova 3, 371 03 České Budějovice
Tel.: (038) 635 19 95, fax: (038) 635 19 95

Státní fond životního prostředí ČR, Regionální pracoviště Hradec Králové

ČSA 419, 502 10 Hradec Králové
Tel.: (049) 585 32 01, fax: (049) 585 32 01

Státní fond životního prostředí ČR, Regionální pracoviště Chomutov

Školní 5336, 430 01 Chomutov
Tel.: (0396) 338 107, fax: (0396) 338 107

Státní fond životního prostředí ČR, Regionální pracoviště Olomouc

Wellnerova 5, 779 00 Olomouc,
Tel.: (068) 542 0767, fax: (068) 542 0767

Státní fond životního prostředí ČR, Regionální pracoviště Ostrava

Prokešovo nám. 8, 702 00 Ostrava
Tel.: (069) 628 20 56, fax: (069) 611 87 98

Státní fond životního prostředí ČR, Regionální pracoviště Plzeň

Kopeckého sady 11 , 306 32 Plzeň
Tel.: (019) 703 39 10, fax: (019) 703 39 09

Příloha č. II.8

Adresář
STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR
Státní fond životního prostředí ČR

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 4
Tel.: (02) 679 94 300 - 367, fax: 793 65 97
http://www.sfzp.cz  e - mail: kancelar@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Regionální pracoviště Brno

Koliště 17, 601 70 Brno
Tel.: (05) 421 64 586, fax: (05) 421 64 586

Státní fond životního prostředí ČR, Regionální pracoviště České Budějovice

Mánesova 3, 371 03 České Budějovice
Tel.: (038) 635 19 95, fax: (038) 635 19 95

Státní fond životního prostředí ČR, Regionální pracoviště Hradec Králové

ČSA 419, 502 10 Hradec Králové
Tel.: (049) 585 32 01, fax: (049) 585 32 01

Státní fond životního prostředí ČR, Regionální pracoviště Chomutov

Školní 5336, 430 01 Chomutov
Tel.: (0396) 338 107, fax: (0396) 338 107

Státní fond životního prostředí ČR, Regionální pracoviště Olomouc

Wellnerova 5, 779 00 Olomouc
Tel.: (068) 542 0767, fax: (068) 542 0767

Státní fond životního prostředí ČR, Regionální pracoviště Ostrava

Prokešovo nám. 8, 702 00 Ostrava
Tel.: (069) 628 20 56, fax: (069) 611 87 98

Státní fond životního prostředí ČR, Regionální pracoviště Plzeň

Kopeckého sady 11 , 306 32 Plzeň
Tel.: (019) 703 39 10, fax: (019) 703 39 09

ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA
Česká energetická agentura

Vinohradská 8, 120 00 Praha 2
Tel.: (02) 24 21 77 74, fax: 24 21 77 01
cea@ceacr.cz, info@ceacr.cz

Seznam vybraných středisek EKIS ČEA pro rok 2000

PRAHA

Název instituce

Adresa

Tel, Fax

E-mail

Zaměření

STÚ - E, a.s.

Washingtonova 25, 110 00 Praha 1

02/24211088, 02/24210497

stu-e@iol.cz

I.,II.,III.,V

SEVEn, o.p.s.

Slezská 7, 120 56 Praha 2

02/24252115, 02/24247592

jaroslav.marousek@svn.cz

I., II., III., VI.

CITYPLAN, spol. s r.o.

ul. Odborů 4, 120 00 Praha 2

02/24915274 l. 310, 260, 02/294939

cityplan@mbox.vol.cz

I.,II.,III.,IV.

March Consulting, spol. s r.o.

Na rovnosti 1, 130 00 Praha 3

02/6847965, 02/6835667

office@march.cz

I,II.III.IV,V

Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů

Na Mlejnku 2/781, 147 00 Praha 4

02/44467062, 02/44463687

I., II., III., IV., V.

RAEN, spol. s r.o.

Buzulucká 4, 160 00 Praha 6

02/24318049, 02/3111817

raen@pha.inecnet.cz

I,II,III,IV,V

Výzkumný ústav zemědělské techniky

Drnovská 507, 161 01 Praha 6 - Ruzyně

02/33022274, 02/33312507

vuzt@bohem-net.cz

I., II., III., IV., V.

Asociace energetických manažerů

Partyzánská 7, 170 05 Praha 7

02/66753532, 02/66753531

aem@mbox.vol.cz

I., II., IV.

Eko WATT-Středisko pro obnovitelné zdroje energie

Bubenská 6, 170 00 Praha 7

02/66710247, 02/66710248

ekowatt@ekovatt.cz

I., II., III., IV., V.

Projekta s.r.o.

Prvního pluku 20, 186 59 Praha 8 - Karlín

02/51038216, 51038219

mares@projekta.cz

I., II., III., IV., V.

Ing. LADISLAV BUKOVSKÝ-SPS

Švábky 2, 180 00 Praha 8

02/6836460, 02/6833522

sps@bukovsky.cz

I., II., III., V.

Technický a zkušební ústav stavební

Prosecká 76a, 190 00 Praha 9

02/8591041 l. 228, 6896397

jkantoro@tzus.cz

II., III., V.

Centrum stavebního inženýrství a.s.

Pražská 16, 102 21 Praha 10

02/71751122, 02/71751122

ai@csi.cz

III., V.

STŘEDNÍ ČECHY

Regionální energetická agentura s.r.o.

Ocelárenská 1777, 272 01 Kladno

0312/645039, 0312/645039

rea@mbox.vol.cz

I., II., III., IV., V.

JIHOZÁPADNÍ ČECHY

SEAP Rokycany s.r.o.

Na Pátku 122, 337 01 Rokycany

0181/722239, 722239

seap@runex.cz

I., II., III., V.

EGF, spol. s r.o.

Na Tržišti 862, 342 01 Sušice

0187/524211, 0187/524211

egf@egf.cz

I., II., III., IV., V.

ŐkoPlan, spol. s r.o.

Žižkova 1, 370 01 České Budějovice

038/7311942, 038/7312015

oekoplan@cbu.pvtnet.cz

I., II., III., IV., V.

SEVEn o.p.s.

Žižkova 12, 370 08 České Budějovice

038/6350443, 038/6350370

I., II., IV., VI.

EkoWATT

Lidická 2, 380 00 České Budějovice

038/6704394, 038/45718

I., II., III., IV., V.

Energy Centre

Pražská 99, 370 04 České Budějovice

038/731 25 80, 038/731 25 81

eccb@eccb.cz

I., II., III., IV., V.

MEPS

Nám. T.G.Masaryka 8, 378 06 Suchdol n. Lunicí

0333/781104, 0333/781423

I., III., IV., V.

MEPS

Žižkovo nám., 390 01 Tábor

0361/252601, 0361/252601

pela@eurotherm.cz

I., II., III., IV., V.

MEPS

Škroupova 5, 300 00 Plzeň

019/7241177, 019/223432

Jan.Vileta@thermtrans.cz

I., II., III., IV., V.

SEVEROZÁPADNÍ ČECHY

Kőteleš Jiří POHODA

Stará Kysibelská 23, 360 09 Karlovy Vary

017/3223035, 017/3223035

pohodajk@telecom.cz

I., II., III., IV., V.

REDI s.r.o.

Západní 22, 360 01 Karlovy Vary

017/3226853, 017/3226852

redikv@iol.cz

I., II., III., IV., V.

SRC International CS, s.r.o.

Závodu Míru 90, 360 17 Karlovy Vary

017/603 35, 017/47696

cizek@srci.cz

I., II., III., IV.

MARIENPROJEKT, spol. s r.o.

Hlavní 132, 353 01 Mariánské Lázně

0165/623051-3, 0165/622352

I., II., III., V.

CITY PLAN spol. s r.o.

Nám. T.G.Masaryka 3100, 430 00 Chomutov

0396/684444, 0396/684444

I., II., III., IV.

Krušnohorské sdružení pro úspory energie, o.p.s.

Mezibořská 147, 436 01 Litvínov

035/5163162, 035/5163163

ksue@traveller.cz

I., II., III., V.

MARTIA a.s.

Mezní 4, 400 11 Ústí nad Labem

047/5650111, 047/5650999

vít.klein@martia.cz

I., II., III., IV., V.

SEVEROVÝCHODNÍ ČECHY

Economic & Energetic Consulting

V ráji 917, 531 67 Pardubice

040/38315, 040/6941433

economic@eec.fairnet.cz

I., II., III., IV., V.

Ing. Věra Sytařová - PROJEKT VERA

Bratranců Veverkových 2717, 530 02 Pardubice

040/6616308, 040/6616309

I., II., III., IV., V.

G-TEAM PROGRES spol. s r.o.

Petříkovská 472, 541 03 Trutnov 3

0439/841216, 0439/841643

I., II., III., IV., V.

MEPS

Jižní 870, 500 72 Hradec Králové

049/44566, 049/45307

m.jezek@post.cz

I., II., III., IV., V.

MEPS

Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou

0428/357 403

I., II., III., IV., V.

MEPS

U jezu 2, 460 01 Liberec 4

048/5226354-6, 048/5229354

I., II., III., IV., V.

JIHOVÝCHOD

DEA energetická agentura s.r.o.

Lozíbky 17, 614 00 Brno

05/45222602, 05/45222684

deabox@sky.cz

I., II., III., IV., V.

Londinová Hana

Příkop 2a, 602 00 Brno

05/45241341, 05/45211674

Hana.Londinová@iol.cz

I., II., III., IV., V.

ENERG, spol. s.r.o.

Vranovská 102, 614 00 Brno

05/45215381, 05/45213748

I., II., III., IV., V.

Sdružení pro podporu činnosti ústavů konstrukcí, techniky prostředí a stavitelství FA VUT

Poříčí 5, 639 00 Brno

05/42142300, 05/42142304

stako@adm.fa.vutbr.cz

I., II., III., V.

Ústav technických zařízení budov FAST VUT

Údolní 53, 602 00 Brno

05/43211465, 05/43167236

tzgeb@vutbr.cz

I., II., III., IV., V.

MEPS

Kounicova 67, 602 00 Brno

05/41211419, 05/41211419

Stavoprojekta@real.clark.CZ

I., II., III., IV., V.

MEPS

nám. Republiky 2, 591 31 Žďár nad Sázavou

0616/433214

I., II., III., IV., V.

STŘEDNÍ MORAVA

SATEZA a.s.

ul. 8. května 41, 787 01 Šumperk

0649/213014, 0649/214362

sateza@sateza.cz

I., II., III., IV., V.

VAE Energo s.r.o.

Wolkerova 24b, 779 00 Olomouc

068/412623, 068/412623

I., II., III., IV., V.

Richard Pospíšil, POR

Jateční 13, 750 00 Přerov

0641/217268, 0641/217268

por@cbnet.cz

I., II., III., IV., V.

MARCH Consulting s.r.o.

Lorencova 9, 760 01 Zlín

067/7655576, 067/7210587

I., II., III., IV., V.

KOGESTOM s.r.o.

ul. 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

0651/602139, 0651/602139

I., II., III., IV., V.

Regionální energetické centrum - REC

Vsetínská 78 - Hvězdárna, 757 01 Valašské Meziříčí

0651/611928, 0651/611928

mikulenka@ro.inext.cz

I., II., III., IV., V.

Ing. Jaromír Kazík

Okružní 621, 686 05 Uherské Hradiště

0632/549500, 0632/548500

kazkik@iol.cz

I., II., III., V.

MEPS

Teplo Zlín, a.s. Družstevní 4651, 760 05 Zlín

067/7242585, 067/7242585

teplozl@mbox.vol.cz

I., II., III., IV.

OSTRAVSKO

DHV CR, spol. s r.o

Stodolní 3, 702 00 Ostrava

069/6123740, 48, 069/6123740

dhv@terminal.cz

I., II., III., IV., V.

Komplexní automatizace - ARC, s.r.o.

Pohraniční 104, 703 00 Ostrava-Moravská

069/6616387, 069/6614966

komplex@ova.comp.cz

I., II., III., IV.

VŠB Technická univerzita, fa strojní

tř. 17. listopadu, 708 33 Ostrava-Poruba

069/6994483, 069/6915315

I., II., III., IV., V.

56

Ing. Miroslav Škarpa - THERM-CONSULT

Slavíkova 6143, 708 00 Ostrava-Poruba

069/6927122, 6752272 069/6924169

therm-cons@iname.com

I., II., III., IV., V.

VAE a.s.

Gagarinovo nám. 4, 710 21 Ostrava 10

069/6242121, 069/6242122

vae@vae.cz

I., II., III., IV., V.

Legenda

I. Zdroje tepla vč. alternativních
II. Rozvody tepla a jejich hydraulika, měření a regulace výroby a dodávky tepla a teplé užitkové vody
III. Technika prostředí
IV. Průmyslová energetika
V. Zateplovací technologie
VI. Energetické územní dokumenty