Dodatek č. 2

k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1. 6. 2000

Dodatek č. 2 k Přílohám I Směrnice MŽP platným od 1. 6. 2000 obsahuje vyhlášení nového programu na podporu monitoringu atmosféry a hydrosféry s omezenou dobou platnosti do 31. března 2001.
1)  Dodatek k seznamu “Přílohy:” v úvodních ustanoveních Příloh I
Do seznamu “Přílohy:” na konci úvodních ustanovení Příloh I Směrnice MŽP platných od 1.6.2000 se doplňuje položka s Přílohou č. I.12 v následujícím znění:
“Příloha č. I.12: Program podpory monitoringu atmosféry a hydrosféry”

2)  Dodatek k Příloze č. I.1 “Specifikace opatření, na která bude SFŽP ČR přijímat žádosti”

Do Přílohy č. I.1 “Specifikace opatření, na která bude SFŽP ČR přijímat žádosti” se za část 6. doplňuje část 7. v následujícím znění:

“7. PROGRAM PODPORY MONITORINGU ATMOSFÉRY A HYDROSFÉRY

Tento program umožní podpořit neinvestiční akce, které slouží pro monitoring stavu atmosféry a hydrosféry. Cílem programu je dosažení souladu se stávající a připravovanou úrovní ve státech EU v monitoringu stavu atmosféry, zejména kvality ovzduší a stavu hydrosféry, zejména množství a jakosti povrchové a podzemní vody. Program tak umožní splnit požadavky Národního programu přípravy na členství ČR v EU. Program bude upřednostňovat akce, které zabezpečí monitoring obou složek na celostátní úrovni, budou doplňovat investiční projekty z programů EU PHARE a ISPA a budou poskytovat data a informace o stavu životního prostředí pro republikový informační systém .

Na Fond lze podat žádost o podporu na realizaci opatření v rámci následujících dílčích programů:

7.1. Monitorování kvality atmosféry

Cílem programu je zabezpečení monitoringu kvality atmosféry za účelem získávání objektivních informací o dosavadním vývoji a současném stavu znečištění ovzduší pro potřebu státní správy, samosprávy, informování veřejnosti, poskytování informací zahraničním partnerům ze zemí EU a plnění mezinárodních závazků, dále zajištění bezporuchového chodu smogových varovných a regulačních systémů (smog zimní a letní fotochemický) ve smyslu vyhlášky MŽP č. 41/1992 Sb., v platném znění, na základě měření koncentrací znečišťujících látek a zajištění doprovodných meteorologických měření a dosažení úrovně běžné ve státech EU v oblasti monitorování znečišťujících látek v ovzduší.

7.2. Monitorování povrchových a podzemních vod

Cílem programu je zabezpečení monitoringu množství a jakosti povrchové a podzemní vody. Daný monitoring slouží k vytváření informačních systémů o stavu a vývoji hydrosféry pro potřebu orgánů státní správy a samosprávy, informování veřejnosti (podle zákona č.123/1998 Sb.) a poskytování informací zahraničním partnerům v rámci Evropské informační sítě o životním prostředí – EIONET, Mezinárodní komise pro ochranu Labe, Mezinárodní komise pro ochranu Odry a Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje, mezinárodních projektů Světové meteorologické organizace (SMO) a dalších agencií (UNESCO).

7.3. Monitorování srážek k ochraně obyvatelstva a krajiny před povodněmi a suchem

Cílem programu je zabezpečení monitoringu srážek za účelem získávání objektivních informací o současném stavu a prognóze množství srážek pro potřeby krizového řízení a integrovaného záchranného systému ČR při povodních a zároveň i k dlouhodobějšímu vyhodnocování dopadů nadbytku srážek či jejich nedostatku (sucho) pro potřebu státní správy, samosprávy i přímé informování veřejnosti. Získávaná data a informace poslouží i pro snížení dopadů srážkových extrémů na obyvatelstvo i přírodu a krajinu.
Dalším cílem je zajištění trvalého monitoringu srážek pro potřeby hlásného a předpovědního systému povodňové ochrany i ochrany před suchem, které vychází ze Státní politiky životního prostředí a usnesení vlády ČR č. 185/1998 o opatřeních ke zlepšení povodňové ochrany s cílem dosažení úrovně zemí EU v této oblasti. Informace z monitoringu srážek poslouží i pro plnění úkolů z dohod vládních zmocněnců na hraničních tocích a Mezinárodních komisí pro ochranu Labe, Odry a Dunaje.
Bližší specifikace jednotlivých dílčích programů a podmínek pro poskytování podpory jsou uvedeny v Příloze č.I.12.
3)  Dodatek k Příloze č. I.2 “Zásady pro poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR”, článek II
Do Přílohy č. I.2 “Zásady pro poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR”, článek I, se do tabulky 1.A. Přímé finanční podpory doplňuje řádek s programem č. 7 v následujícím znění:

Číslo programu

Název programu

Typ

žadatele

Max. limit % podpory / dotace

ze základu pro výpočet podpory

7.

Program podpory monitoringu atmosféry a hydrosféry

A

100/100 max. 50 mil. Kč/rok

4)  Příloha č. I.12 “Program podpory monitoringu atmosféry a hydrosféry”

Přílohy I Směrnice MŽP platné od 1.6.2000 se doplňují o Přílohu č. I.12 s následujícím zněním:
 
Příloha č. I.12

PROGRAM PODPORY MONITORINGU ATMOSFÉRY A HYDROSFÉRY

Článek I

ZÁKLADNÍ KRITERIA PRO VÝBĚR AKCÍ

Základní kriteria pro výběr akcí k poskytnutí podpory, které musí být v souladu se Státní politikou životního prostředí, s Národním programem přípravy České republiky na vstup do EU a se závazky vyplývajícími z mezinárodních smluv, jsou stanovena v dílčích programech takto:

1. Dílčí program 7.1 Monitorování kvality atmosféry

Vybavení a umístění monitorovacích stanic musí splňovat požadavky příslušných směrnic EU (směrnice 96/62/EK o řízení a hodnocení kvality ovzduší, 1. dceřiná směrnice 99/30/EK pro SO2, NO2, NOx, PM10 a Pb, připravované dceřiné směrnice pro benzen, CO, PAH, Cd, As, Ni, Hg, směrnice 92/72/EHS o troposferickém ozónu, směrnice 96/61/EK o integrované prevenci a integrovaném řízení znečištění) i požadavky Evropského střediska pro kvalitu ovzduší Evropské agentury pro životní prostředí EU, týkající se sledování a hodnocení kvality ovzduší pomocí měřící sítě EUROAIRNET, včetně zajištění kvality dat. Žadatel o podporu musí mít oprávnění k autorizovanému měření imisí udělené ČIŽP a musí být napojen na akreditovanou kalibrační – referenční laboratoř pro měření kvality ovzduší v ČR. Současně musí zajistit předávání naměřených, žadatelem verifikovaných dat do databáze Informačního systému kvality ovzduší (ISKO) v souladu s provozním řádem tohoto systému tak, aby bylo možné jejich využití pro regionální i celorepublikové hodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší.

2. Dílčí program 7.2 Monitorování povrchových a podzemních vod

Předmětem podpory jsou akce směrované na monitorování vodní složky životního prostředí, které vychází z požadavků legislativy EU, zejména Směrnice Rady ustavující rámec pro činnosti Společenství v oblasti vodní politiky (tzv. Rámcové směrnice) a dalších specializovaných směrnic v oblasti Voda, respektive jsou součástí Aproximační strategie pro oblast životního prostředí – kapitola Voda. Dále akce vycházející z požadavků české legislativy, zejména zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), v platném znění, a navazujících předpisů, se zohledněním budoucích požadavků podle § 21 návrhu nového vodního zákona, týkajících se zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod.
Monitorovací aktivity musí být součástí státního monitoringu hydrosféry a výsledky monitoringu musí být předávány do republikové databáze provozované ČHMÚ..

3. Dílčí program 7.3 Monitoring srážek k ochraně obyvatelstva a krajiny před povodněmi a suchem

Program podpoří ty projekty, které zabezpečí monitoring srážek na celostátní, případně regionální úrovni. Naměřená data budou vstupovat do informačního systému, do kterého bude možné vstupovat po sítích orgánů státní správy a orgánů krizového řízení a v případě potřeby zabezpečí i přímé informování a varování obyvatelstva. Vybavení a umístění monitorovacích stanic a přístrojů pro sledování srážek musí splňovat požadavky Světové meteorologické organizace (SMO). Žadatel o podporu musí být napojen na mezinárodní sítě pro datovou výměnu a používat přístroje zkontrolované akreditovanou kalibrační laboratoří navázanou na nejvyšší možné standardy. Současně musí zajistit předávání naměřených a verifikovaných dat do databáze meteorologických a hydrologických dat provozovanou v ČR Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ). Splnění uvedených požadavků je podmínkou pro zahrnutí provozovaných stanic a monitorovacích systémů do sítě státního monitoringu srážek na území ČR.

Článek II

SPECIFIKACE ZÁSAD PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

1. Finanční podpora se poskytuje právnickým osobám neziskového charakteru nebo státním organizacím na úhradu neinvestičních nákladů spojených s monitorováním atmosféry a hydrosféry. Podpora se poskytuje na základě žádosti formou dotace.
2. Podporu na úhradu neinvestičních nákladů lze poskytnout na krytí materiálových nákladů, oprav, energií a PHM, spojů a ostatních služeb potřebných pro plnění programu a odpisů HIM potřebného pro plnění programu. Podporu lze poskytnout do výše prokázaně vynaložených nákladů v běžném roce.

Článek III

POSTUP PŘI PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU

1. Žádosti o poskytnutí podpory se podávají na formuláři podle přílohy č.I.3 Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR s tím, že budou vyplněny oddíly A, B, C1 (na zvláštní příloze). Oddíl D bude doplněn přílohou s kalkulací nákladů na realizaci akce. Oddíl E se u státních rozpočtových a příspěvkových organizací nevyplňuje. Žádost s požadovanými doklady se předkládá Kanceláři Fondu.
2. Doklady, které jsou požadovány jako příloha žádosti:

Doklad o právní subjektivitě žadatele
Doklady o ekonomické a důchodové situaci žadatele (není nutné u státních rozpočtových a příspěvkových organizací)
Prohlášení žadatele zda je či není plátcem DPH
Údaje o navrhovaném řešení, které umožní posouzení možnosti podpory z technického, ekonomického a ekologického hlediska
Prohlášení o dodržení zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
Kopie dodavatelských smluv
Odborný posudek věcně příslušného odboru MŽP
Doklad o autorizaci měření (ČIŽP – pro program 7.1) a akreditaci laboratoře (ČIA – pro program 7.1, ČIA nebo ASLAB pro program 7.2) a napojení

na státní síť pro monitorování srážek (SMO/OSN, CERAD – pro program 7.3 ) – jako podklad ke zpracování odborného posudku.

Článek IV

ODBORNÝ POSUDEK

Odborný posudek zpracovává pro akce spadající do státního monitoringu atmosféry a hydrosféry příslušný odbor MŽP (tj. odbor ochrany ovzduší nebo odbor ochrany vod), pro akce účelového monitorování, které doplňuje státní monitoring, Český hydrometeorologický ústav. Odborný posudek vychází z této osnovy:
a) Obecné údaje
b) Identifikace předkladatele žádosti
c) Adresát a účel posudku
d) Základní charakteristika opatření, období realizace, náklady na realizaci, požadavek na Fond
e) Posouzení účelnosti a potřebnosti opatření ve vztahu k celkové koncepci monitoringu atmosféry a hydrosféry a plnění požadavků legislativy ES v oblasti ochrany životního prostředí
f) Posouzení úměrnosti vynakládaných nákladů k předpokládaným výsledkům a hodnocení variant v případě variantního řešení
g) Posouzení z hlediska splnění požadavků příslušných směrnic EU
h) Jednoznačné stanovisko, zda opatření odpovídá podmínkám programu a doporučuje se realizovat v předloženém rozsahu a časovém období a finanční podporou Fondu.

Článek V

VÝŠE A ZPŮSOB POSKYTNUTÍ PODPORY

1. Podpora se poskytuje při splnění podmínek na základě smlouvy o poskytnutí podpory formou dotace až do výše 100 % ze základu pro výpočet podpory. Uvolňuje se do celkové výše přiznané dotace na základě faktur odsouhlasených z hlediska věcné správnosti příslušným odborem MŽP, bez zadržení podílu 10 % dotace až do konečného schválení podpory v rámci závěrečného vyhodnocení.
2. Pro akce neinvestičního charakteru se podpora poskytuje na běžný rok a vyúčtovává se do 15. prosince daného roku. Podmínky čerpání podpory jsou stanoveny ve smlouvě.
3. Vyúčtování poskytnuté podpory, které předkládá žadatel po ukončení opatření, slouží pro definitivní přiznání podpory. K vyúčtování žadatel předkládá tyto doklady:
- Závěrečné vyúčtování akce včetně seznamu dodavatelských faktur.
- Závěrečnou zprávu potvrzenou příslušným odborem MŽP.

Článek VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Fond je oprávněn na základě zjištění odborných orgánů resortu MŽP nebo na základě výsledků vlastní kontrolní činnosti uplatnit postih vůči příjemci podpory při nedodržení podmínek stanovených uzavřenou smlouvou o poskytnutí podpory.
2. Postih vůči jednotlivým žadatelům může mít formu odejmutí části nebo celé přiznané podpory. Postih je možno uplatnit do 3 měsíců po zjištění nedostatků, nejpozději však do 2 let po ukončení realizace opatření s finanční podporou z Fondu.
3. Pro poskytování podpory ze SFŽP na realizaci opatření v rámci Programu podpory monitoringu atmosféry a hydrosféry platí v plném rozsahu ustanovení Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP a jejích příloh na dané období, pokud nejsou upravena touto přílohou Směrnice.
V Praze dne 29. 11. 2000

RNDr. Miloš Kužvart
ministr životního prostředí