ČIŽP zasahuje mezi pašeráky

Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) platí ve světě od roku 1973. Bývalá ČSFR k ní přistoupila v roce 1992. Od vzniku ČR je úmluva součástí právního řádu České republiky. V souladu s tím byl přijat zákon č. 16/1997 Sb, o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.
ČIŽP zabezpečuje stálou pohotovostní službu k zajištění uplatnění tohoto zákona. Poskytuje mimo jiné odbornou pomoc celním orgánům při dohledu nad legálností dovozu a vývozu ohrožených druhů rostlin a živočichů.
Dva rozsáhlejší případy se staly na podzim loňského roku:
20. září povolal pracovníky ČIŽP Celní úřad v Náchodě k hraničnímu přechodu v Bělovsi k případu velkého vývozu exotického ptactva. V dodávce bylo celkem 100 papoušků vzácných druhů, které jsou chráněny úmluvou CITES (kakadu molucký, amazoňan kubánský, agapornis, rosela a další). Chyběla vývozní povolení či jakékoli jiné doklady. Vývozcem byl občan litevské národnosti, který uvedl, že exempláře zakoupil od neznámého prodejce v Uherském Hradišti. Inspekce konstatovala, že papoušci v ceně cca 20 000 DEM jsou vyváženi v rozporu se zákonem 16/1997 Sb., a proto byli v souladu s týmž zákonem vývozci odebráni a umístěni v záchranném centru.
Na základě oznámení o nelegálním dovozu byla ČIŽP v říjnu povolána na ruzyňské letiště ke kontrole zásilky několika desítek plazů. Při kontrole 2. 10. zjistila, že občan české národnosti, který se vyhnul celní kontrole, převážel mezi jinými plazy i ty druhy, které spadají pod úmluvu CITES. Na některé neměl vývozní povolení, v jiných případech měl povolení na menší počet kusů než dovážel. Šlo především o hroznýšovité hady a krajty. Cena dovážených hadů byla předběžně odhadnuta na 150 až 200 tisíc Kč. S dovozcem bylo zahájeno správní a trestní řízení.

(z tiskové zprávy ČIŽP)