Soustava Smaragd


Smaragd je soustava zahrnující území zvláštního zájmu pro ochranu (Zones d´interet spécial pour la conservation – ZISC), která musí být vytvořena na území smluvních stran Bernské konvence a na území států, které mají statut pozorovatele při této úmluvě, zejména zemí střední a východní Evropy a členských států Evropské unie. Pro členské státy Evropské unie jsou lokality soustavy Smaragd totožné s lokalitami soustavy Natura 2000.

Právním základem soustavy Smaragd je Bernská úmluva, zejména její články 1,2,3,4,6 a 9. Myšlenka vytvořit tuto soustavu se zrodila v červnu 1989, kdy Stálý výbor Bernské konvence, reagující na rostoucí potřebu ochrany přírodních stanovišť, věnoval celé jedno zasedání ochraně stanovišť z titulu této úmluvy.
Přesnější údaje o roli a mechanismech soustavy Smaragd jsou obsaženy ve větším množství rezolucí a doporučení Stálého výboru Bernské úmluvy. Z nich nejdůležitějšími jsou:

Pro nečlenské země Evropské unie byla realizace soustavy Smaragd zahájena v roce 1999. Léta 1999 a 2000 představují pilotní fázi budování soustavy Smaragd, probíhající pod patronací Rady Evropy. Koncem roku 1999 si již dobře vedlo ve svých pilotních projektech pro soustavu Smaragd Bulharsko, Rusko a Slovinsko.
Na přelomu let 1999 – 2000 byly zahájeny pilotní projekty v České republice, Estonsku, Lotyšsku, Polsku, na Slovensku a v Turecku. Rada Evropy rovněž přizvala k účasti na procesu Smaragd Moldávii a Rumunsko. V členských zemích Evropské unie začalo budování soustavy Natura 2000 v roce 1994 a blíží se svému završení.
Celkově musí být pilotní projekt soustavy Smaragd zakončen vytvořením základu pilotních údajů, obsahujících údaje o většině území zvláštního zájmu pro ochranu s výhledem, že Stálému výboru Bernské úmluvy bude předán návrh na zařazení vybraných lokalit.
Pro úspěšné završení tohoto projektu musí zúčastněné země zásadně učinit následující kroky:

Pro zjednodušení lze říci, že existují tři základní dokumenty, vztahující se k soustavě Smaragd:
1. Dokument T-PVS (99) 36 “Soustava Smaragd – evropská soustava území zvláštního zájmu pro ochranu”.
Tento dokument popisuje genesi soustavy Smaragd, její poslání, její vývoj a vztah k soustavě Natura 2000. Obsahuje rovněž rezoluce a doporučení Stálého výboru Bernské úmluvy.
2. Dokument T-PVS/Smaragd (99) 2 – Program Smaragd – verze 1.1. Průvodce uživatele (1999).
Průvodce uživatele (1999) popisuje detailně fungování databáze soustavy Smaragd. Obsahuje rovněž standardní formulář údajů a vysvětlující text, který tento formulář doprovází. Program Smaragd je možné obdržet na CD – ROM v sekretariátu Rady Evropy.
3. Dokument T-PVS (99) 1 rev. “Ustavení soustavy Smaragd: průvodce pro odpovědné pracovníky národních skupin soustavy Smaragd”.
Tento snadno použitelný průvodce byl sestaven na pomoc zemím při uskutečňování pilotních projektů soustavy Smaragd.

RNDr. Milan Rivola,
odbor ochrany přírody