Ukončení finanční podpory pro Environmentální program Dunaje a Mezinárodní komisi pro ochranu Dunaje

Česká republika se již osm let účastní mezinárodních aktivit v povodí Dunaje. Tato účast byla zajišťována v době federální republiky slovenskou stranou. Od rozdělení republiky se ČR účastní aktivit samostatně vzhledem k tomu, že povodí Moravy patří do povodí Dunaje.

Aktivity probíhaly od roku 1992 nejprve prostřednictvím Environmentálního programu Dunaje a po vstupu v platnost Úmluvy o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje prostřednictvím Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje. Velký podíl na hladkém fungování všech akcí měly finanční fondy PHARE a TACIS a také UNDP/GEF.
V současné době končí financování z PHARE a TACIS. U příležitosti tohoto ukončení uspořádala Koordinační jednotka, která má na starosti hospodaření s těmito fondy vzhledem k ochraně povodí Dunaje, konferenci za účasti zástupců všech zainteresovaných zemí. Cílem konference bylo shrnutí výsledků aktivit hrazených z těchto fondů a návrh investičních priorit pro další období, včetně hledání možností jejich financování na národní i mezinárodní úrovni.
Zanedlouho nabude účinnosti nová Rámcová směrnice Evropské unie o vodě. Kandidátské země budou muset v budoucnosti tuto směrnici plnit, včetně jejího požadavku na mezinárodní spolupráci při Hospodaření v povodích. V rámci Mnohonárodního programu Phare Evropské unie pro životní prostředí (MCP-Environment) bylo na podporu zemí Phare v povodí Dunaje (Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko) v posledních letech vyčleněno více než 20 milionů EURO, s cílem zlepšit provozní bázi pro environmentální řízení a pomoci provést Úmluvu o ochraně řeky Dunaje. Program EU Tacis přispěl srovnatelnou pomocí ve výši přes 2 miliony EURO v zemích Tacis v povodí Dunaje (Moldavsko a Ukrajina).
Poslední rok zvláštní podpory z Phare MCP-Environment byl věnován zemím Phare a Tacis v rámci Mezinárodní komise pro ochranu řeky Dunaje (ICPDR) formou organizace mezinárodních seminářů k projednání důsledků Směrnice pro státy v Podunají. Tato podpora vedla k vydání příručky pro pobřežní státy, s cílem pomoci těmto státům při přípravě na řádné a efektivní uplatňování Směrnice.
Podpora v rámci Phare MCP-Environment v posledních letech a jiné významné aktivity uskutečněné v rámci financování EU Phare a Tacis pro oblast Dunaje byly předmětem diskuse v průběhu Mezinárodní konference “Přínosy pro ochranu Dunaje”, jež se konala v Sofii (Borovec) v Bulharsku ve dnech 11.–13. října 2000. Cílem této konference bylo zhodnotit osm let podpory EU ve smyslu:
1. získaných poznatků,
2. potřeby budoucích zásahů,
3. udržitelnosti stávající organizace a sítí,
4. účasti a informování veřejnosti,
5. dalších prioritních environmentálních investic v povodí Dunaje a možností mobilizace finančních prostředků pro takovéto investice na národní i mezinárodní úrovni.
Hlavní podpora v rámci Phare MCP-Environment a Tacis pro země v Podunají zahrnovala:
1. Rozvoj strategických řešení pro organizaci Úmluvy, jako je vytváření Strategického akčního plánu pro Dunaj a jeho implementace. Program implementace (1996 - 2000), který zahrnoval také demonstrační projekty, byl zaměřen na ochranu vodních zdrojů, hospodaření v mokřadech, plánování v povodích, čisté technologie, odstraňování živin a vytváření institucionálního potenciálu.
2. Harmonizaci monitorování kvality vody. Od roku 1998 vydává Mezinárodní komise pro ochranu řeky Dunaje (ICPDR) Ročenky, jež obsahují porovnatelné údaje o kvalitě vody. To je možné díky podpoře Phare a Tacis zaměřené na příslušné environmentální laboratoře v pobřežních státech (dodávky přístrojů a školení, jakož i podpora při vytváření provozních postupů a protokolů).
3. Emisní inventury. V rámci programu bylo podporováno vypracování obecních a průmyslových emisních inventur v rámci celého povodí, jež budou využity k rozvoji Akčních programů ICPDR.
4. Instalace environmentálních havarijních varovných systémů po celé délce Dunaje. Systém včasného havarijního varování (AEWS), vytvořený s uvedenou podporou EU, je provozován v povodí Dunaje od roku 1997. Tento systém nepřetržitě kvalitně funguje a prokázal svou užitečnost včasným a účinným varováním a zprávami v průběhu vážné havárie v Baia Mare v povodí řeky Tiszy (největší sub-povodí Dunaje) na počátku roku 2000.

Další informace je možno získat na:

Domovské stránce Environmentálního programu pro povodí Dunaje: www.rec.org/DanubePCU
Od listopadu je možné získat informace na veřejné doméně domovské stránky ICPDR: www.icpdr.org/danubis/
Danube PCU:
Tel.: + 43 1 260605616, Fax.: + 43 1 260605836
e-mail: karin.zambra@unvienna.org
Stálý sekretariát ICPDR:
Tel.: + 43 1 260605738, Fax.: + 43 1 260605859
e-mail: ICPDR@unvienna.org

(sestaveno s pomocí Informační služby OSN, Vídeň)