Konference Tvář naší země

Ministr životního prostředí Miloš Kužvart přivítal v loňském roce iniciativu prezidenta republiky Václava Havla, který po svém jednání s některými představiteli místní veřejné správy Zlínského kraje 30. září 1999 o povodňové tématice navrhl uspořádat konferenci zaměřenou na problematiku budoucí krajiny v České republice s názvem Tvář naší země. Miloš Kužvart, jehož resortu se tato problematika velice dotýká, nabídl spolupráci svého resortu při její realizaci.
Konference Tvář naší země je pořádána pod záštitou prezidenta Václava Havla ve spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky, Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zemědělství, Akademií výtvarných umění, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Správou chráněných krajinných oblastí ČR, Výzkumným ústavem Sylva-Tarouccy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Ekologickou sekcí České křesťanské akademie a Společností pro trvale udržitelný rozvoj. Hlavním pořadatelem je Česká komora architektů a čestným představitelem organizačního výboru prof. Erazim Kohák.
Konference bude slavnostně zahájena zásadním vystoupením prezidenta Havla 21. února 2001 v 16,00 hodin ve Španělském sále Pražského hradu. Vlastní jednání proběhne 22. a 23. února 2001 v kongresovém středisku Výzkumného ústavu Sylva Tarouccy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích, který je příspěvkovou organizací MŽP. Pozvání na konferenci volně přislíbila předsedkyně komise EU pro životní prostředí Margot Wallströmová.
Vlastní jednání konference bude tématicky rozděleno do šesti panelů. V prvním pracovním dnu proběhnou první čtyři na sebe významově navazující panely, ve druhém zbylé dva:
- krajina jako přírodní prostor (utváření georeliéfů a vegetačního krytu, vliv jejich modelace a stavu na vodní režim, klima, produkční schopnosti území atd.). Garantem tohoto bloku je Agentura ochrany přírody a krajiny a doprovázet jej bude i výstava fotografií prezentující chráněná území.
- krajina jako kulturní prostor (vznik a vývoj sídelní kultury, agrární a urbánní organizace prostoru, vznik jednostranných pohledů na prostor a poslání územního plánování a ochrana přírody a krajiny apod.) Garantem bloku je Česká komora architektů.
- duchovní rozměr krajiny (krajina v sociologické, filosofické a náboženské reflexi, stopy sakrálního života společnosti a jejich význam pro člověka). Garant: Ekologická sekce České křesťanské akademie.
- krajina v umělecké reflexi (výtvarné umění, hudba, literatura). Garanti: Akademie výtvarných umění a skupina kolem Literárních novin.
- krajina z pohledu dnešních uživatelů (minulé a současné přístupy zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství, těžařů, dopraváků apod.). Garanti: Ing. Igor Míchal CSc., Ing. Miroslav Macháček, RNDr. Milan Macháček. Tento okruh je pořádán ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Vysokou školou báňskou v Ostravě.
- krajina v ohrožení (postižené oblasti průmyslové aglomerace, chyby urbanizace a způsob nápravy). Garantem tohoto bloku je Ministerstvo životního prostředí.
Součástí konference bude i doprovodná výstava obrazů a fotografií krajiny zobrazující území České republiky s názvem Tvář naší země – krajina domova, kterou pořádá Společnost pro trvale udržitelný život společně s Českou komorou architektů a Správou Pražského hradu. Na tuto výstavu budou zapůjčeny obrazy především ze sbírek regionálních galerií z období od poloviny 19. století do současnosti. Výstava se uskuteční od konce ledna do března ve výstavních prostorách Tereziánského křídla Pražského hradu a bude k ní vydána publikace, zachycující proměny krajiny během času.

(z materiálů tiskového oddělení MŽP)