Databáze EnImpAs – zdroj informací o Úmluvě Espoo

Úmluva Evropské hospodářské komise OSN o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států (tzv. Úmluva Espoo) byla sjednána 25. února 1991 a vstoupila v platnost 10. září 1997 po uložení ratifikační listiny šestnáctou smluvní stranou. Jejím cílem je přijetí všech vhodných a účinných opatření k prevenci, snížení a omezení významného škodlivého dopadu činností přesahujících hranice států, především činností v sektoru průmyslu, energetiky a dopravy.

Zatímco země OECD mají již s prováděním procedury posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) dostatek praktických zkušeností, pro mnohé ze zemí střední a východní Evropy byl uvedený postup spíše novinkou. Z tohoto důvodu se jevilo jako velice potřebné vytvořit nástroj umožňující výměnu informací tak, aby země střední a východní Evropy při vytváření či úpravě právního rámce svých národních procedur mohli čerpat z poznatků zkušenějších a zároveň je přizpůsobit mezinárodním dohodám upravujícím danou oblast. Pro plnění této úlohy není v dnešní době ideálnějšího nástroje nežli Internet.
Na prvním setkání stran Úmluvy konaném v Oslo ve dnech 18. – 20. května 1998 bylo rozhodnuto o vytvoření internetové databáze sloužící především jako:

Úlohy správce databáze nazvané EnImpAs (Enviromental Impact Assesment in the Transboundary Context) se ujalo Polsko. Databáze je umístěna na serveru Ministerstva životního prostředí Polské republiky, k jejím informacím se dostanete vyvoláním stránky: http://www.mos.gov.pl/enimpas/.
EnImpAs sehraje jistě velmi pozitivní úlohu rovněž při implementaci Úmluvy. Je ovšem nutné, aby všechny její strany podpořily úsilí Polska a průběžně do databáze vkládaly aktuální informace o své zemi. Jen tak může skutečně plně sloužit účelu, pro který byla vytvořena. Právě v této oblasti má Česká republika, která je signatářem Úmluvy, ale dosud ne smluvní stranou, co dohánět. Ve spolupráci odborů globálních vztahů a posuzování vlivů na životní prostředí jsou činěny první kroky k vylepšení současného stavu. Mgr. Jiří Guth, poradce ministra, byl určen jako kontaktní osoba pro záležitosti spojené s Úmluvou Espoo za Českou republiku. Úkolem doplnit informace o České republice do databáze byla pověřena Ing. Jana Svobodová z odboru posuzování vlivů na životní prostředí.

Ing. Klára Quasnitzová,
odbor globálních vztahů