Zasedání Rady EU pro životní prostředí v Bruselu

Dne 10. října 2000 se konalo v Bruselu zasedání Rady EU pro životní prostředí (dále Rada), tj. setkání ministrů životního prostředí členských zemí EU a komisařky pro životní prostředí. Předsedající Rady je paní Dominique Voynetová, ministryně územního plánování a životního prostředí Francouzské republiky.

Projednávané oblasti:

1. Obsah ozónu v ovzduší
2. Ochrana před hlukem a měření hluku
3. Změna klimatu
4. Elektrické a elektronické přístroje
5. Světové řízení v oblasti životního prostředí
6. Označování geneticky modifikovaných organismů
7. Ostatní témata

1. Obsah ozónu v ovzduší

Rada přijala společnou pozici k návrhu směrnice o ozónu v ovzduší. Tento návrh tvoří spolu s návrhy směrnic o národních emisních stropech a velkých spalovacích zařízeních, ke kterým Rada schválila společnou pozici dne 22. června 2000, skupinu opatření, směřujících k zajištění lepšího stavu ovzduší v souladu s rámcovou směrnicí 96/62/ES. Směrnice bude zaslána Evropskému parlamentu v souladu se spolurozhodovací procedurou.
Směrnice počítá se zavedením prahových hodnot koncentrace ozónu v ovzduší stanovených pro informování veřejnosti a pro vyhlášení pohotovosti a s vytyčením cílových hodnot koncentrace ozónu ve členských státech. Členské státy budou muset provádět pravidelná měření a předávat výsledky Komisi.

2. Ochrana před hlukem a měření hluku

Rada udržuje s médii a odbornou veřejností diskusi o návrhu směrnice Komise týkající se ochrany před hlukem a měření úrovně hluku. Diskuse byla započata komisařkou Wallströmovou jako nový impuls v ochraně před hlukem s vědomím, že hluk způsobovaný dopravou a průmyslem působí stále více na obyvatelstvo.
Ministři se shodli, že je nezbytné:

3. Změna klimatu

Politika a komunitární měřítka snížení emisí skleníkových plynů
Rada připomněla, že souhlasí s vytvořením Evropského programu pro oblast změny klimatu, který bude stanovovat prioritní opatření v oblasti dopravy, energetiky a průmyslu. Rada projednala seznam prioritních opatření definovaných Komisí v jejím sdělení z 8. března 2000 a týkajících se politik a opatření navržených EU ke snížení emisí skleníkových plynů ve vztahu k Evropskému programu pro oblast změny klimatu.
Rada ocenila proces započatý v rámci akčního plánu pro oblast energetické efektivnosti. Rada zdůraznila význam návrhů směrnice týkající se produkce elektrické energie z obnovitelných zdrojů.
Rada přizvala Komisi k vytvoření opatření v oblasti dopravní politiky směřujících ke snížení emisí CO2, vzala při tom v úvahu sociální a environmentální náklady každého typu dopravy tak, jak to naznačuje zpráva ze summitu Evropské rady v Helsinkách.
Rada připomněla důležitost opatření ke snížení emisí u zařízení vyrábějících elektrickou energii a teplo v souladu se zprávou z helsinského summitu a vyzvala Komisi k vy-tvoření opatření směřujících k podpoře konkurenceschopnosti elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů, podpoře využití kogeneračních zařízení a zlepšení efektivity využití elektrické energie na úrovni domácností.

Stav prací v rámci Úmluvy o změně klimatu
Rada vzala na vědomí informaci předsedající země o výsledku 13. zasedání Pomocného orgánu Úmluvy OSN o změně klimatu, které se konalo 11. - 15. září 2000 v Lyonu. Toto zasedání bylo posledním kolem jednání před COP-6 v Haagu. Cílem COP-6 bylo dokončit “rozpracované problémy” Kjótského protokolu (KP) tak, aby mohl vstoupit v účinnost. COP-6 měl být nejdůležitější konferencí stran od COP-3 v roce 1997, kdy byl KP přijat. Cílem EU je aktivně přispět k tomu, aby přijatý soubor dokumentů na COP-6 umožnil zahájení ratifikačního procesu KP a přispěl k jeho environmentální integritě. Záměrem EU bylo, aby KP vstoupil v platnost v roce 2002. {Příprava Evropské unie na konferenci COP-6 byla předmětem mimořádného zasedání Rady pro životní prostředí, které se konalo dne 7. listopadu 2000 v Bruselu.}

4. Odpad z elektrických a elektronických přístrojů

Rada vyslechla ústní zprávu předsedající země o stavu prací nad návrhy Komise z 13. června 2000:

Byla připomenuta důležitost prevence a opatrnosti při nakládání s elektrickým a elektronickým odpadem v souvislosti s jeho vlivem na lidské zdraví a životní prostředí.

5. Světové řízení v oblasti životního prostředí (“global governance”)

Rada vzala na vědomí průběžnou zprávu předsedající země týkající se světového řízení v oblasti životního prostředí. Zpráva analyzuje současnou situaci, obsahuje náměty na institucionální posílení v této oblasti, identifikuje možnosti lepšího prosazování mezinárodně závazných norem v oblasti životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje.
Obtížně přeložitelný pojemgovernance (vládnutí, výkon moci, správa veřejných věcí, způsob společenského řízení) se dostává na program diskusí zejména v souvislosti s procesem globalizace, který charakterem a rozsahem problémů vyžaduje adekvátní modifikaci či reformu mezinárodních institucí a procedur. Právě rozpory mezi novým rozměrem environmentálních problémů a nedostačujícími možnostmi stávajících institucionálních a procedurálních nástrojů vedou k úvahám o možnostech a variantách zlepšení efektivnosti správy věcí veřejných v oblasti životního prostředí. Diskutovány jsou především nedostatečné kompetence Programu OSN pro životní prostředí (UNEP), málo účinný systém monitoringu, prosazování a vymáhání multilaterálních dohod v oblasti životního prostředí a mezinárodních obchodních dohod.

6. Označování geneticky modifikovaných organismů

Rada vzala na vědomí vystoupení komisařky Wallströmové týkající se prací, které probíhají v Komisi v oblasti označování geneticky modifikovaných organismů (GMO), směřujících k vytvoření komunitárních pravidel v oblasti GMO uvedených na společný trh. Členské země vyzvaly Komisi, aby předložila analytický materiál týkající se těchto pravidel v nejbližší době.

7. Ostatní témata

Úmluva o persistentních organických polutantech (POP)

Přítomné delegace a Komise vyjádřily nutnost zdůraznění principů obsažených v připravované Mezinárodní úmluvě o mezinárodních opatřeních týkajících se některých persistentních organických polutantů (dioxiny, furany, PCB aj.).
Rozhovory o této úmluvě byly zahájeny na počátku roku 1999 v rámci UNEP. Přestože existuje řada sporných diskutovaných otázek, do prosince roku 2000 mělo dojít k dohodě a následně v květnu 2001 k podpisu Úmluvy ve Stockholmu.

Iniciativa k zákazu barviva “Navy Blue” a k zákazu organických směsí zinku, zvláště TBT

Německá delegace navrhla Komisi vypracovat novelu směrnice 76/769/EHS, týkající se zákazu uvedení na trh výrobku “Navy Blue 018112” a organických směsí zinku, zvláště TBT (Tributyltin).

Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti

Předsedající země informovala Radu o přípravách na první zasedání signatářů Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti, konaném v prosinci 2000 v Montpellier.

Princip předběžné opatrnosti

Předsedkyně informovala přítomné delegace, že je připravována rezoluce Rady o principu předběžné opatrnosti. Rezoluce bude předložena Radě ministrů zahraničí v listopadu 2000 a bude sloužit jako základ pro závěry summitu Evropské rady v Nice 7. prosince 2000.

Návrh nového rámce pro státní pomoc v oblasti životního prostředí

Některé delegace vyzvaly Komisi, aby věnovala pozornost projektu, který se týká nových pravidel pro státní pomoc v oblasti životního prostředí. Text není podle jejich názorů v souladu s požadavky environmentálních politik jednotlivých zemí.

Sdělení Komise o cenách vody

Komise upozornila Radu na sdělení z 26. července 2000, které se týká tarifikace a hospodaření s vodními zdroji. Komise vyjádřila naději, že toto sdělení povede za spolupráce zainteresovaných institucí a členských států k vytvoření směrnic pro národní politiky v této oblasti.

Zelená kniha o polyvinylchloridech (PVC)

Komise představila svou Zelenou knihu o PVC (komentáře a připomínky jsou k dispozici na adrese: http://europa.eu.int/comm/environment/pvc/index.htm). Na základě veřejných připomínek k této knize předpokládá představit v roce 2001 sdělení obsahující komunitární strategii k produktům z PVC.

Šestý akční program Evropského společenství pro životního prostředí

Komise informovala Radu, že předloží návrh rozhodnutí o 6. akčním programu před koncem roku 2000.
Nový dlouhodobý akční plán by měl být kratší, přesnější a měl by obsahovat spíše obecné než kvantitativní cíle. Tyto obecné cíle by měly být následovány v druhé fázi akčními plány, které budou pokrývat oblasti změny klimatu, chemických látek, ochrany zdraví a ochrany přírodních zdrojů. Šestý akční program se stane environmentálním pilířem připravované strategie udržitelného rozvoje.

Oznámení Komise o pobřežních zónách

Komise předložila Radě oznámení ze září 2000 o pobřežních zónách.

Bílá kniha o odpovědnosti za životní prostředí

Komise informovala Radu, že začala na základě připomínek k Bílé knize připravovat návrh směrnice, která bude předložena na konci roku 2000.

Nové předlohy směrnice v oblasti veřejných trhů

Komise požádala delegace o podporu nových návrhů v oblasti veřejných trhů, které byly předloženy Radě pro vnitřní trh dne 11. května 2000 a které berou v úvahu environmentální aspekty.

Evropské normy jaderné bezpečnosti

Rakouská delegace zjišťovala, zda Evropské společenství v rámci rozhovorů o rozšíření vyžaduje, aby kandidátské země dodržovaly vysoké normy v oblasti jaderné bezpečnosti. V této souvislosti by Společenství mělo přijmout kritéria jaderné bezpečnosti harmonizující na vysoké úrovni národní normy v této oblasti.