Věstník MŽP 10/01


REZORTNÍ PŘEDPISY

9.  Dodatek č. 4 K Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1.6.2000

10.  Dodatek č. 6 K Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1.6.2000

Metodické pokyny a návody

9.  Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředík rozsahu a způsobu zpracování bezpečnostní zprávy podle zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií

SDĚLENÍ

29.  Sdělení sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů, přijatých výkladovou komisí ministra životního prostředí

30.  Sdělení odboru legislativního Ministerstva životního prostředí Zhodnocení dopadu zákona č. 253/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, na zvláště chráněná území ve státním vlastnictví