VĚSTNÍK MŽP 08/99

REZORTNÍ PŘEDPISY

9. Dodatek k Přílohám Směrnice MŽP, uveřejněným ve Věstníku MŽP částka 2/1999, o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR platných od 1.1.1999

SDĚLENÍ

15. Sdělení odboru legislativního MŽP ve věci ukládání pokut podle § 87 a 88 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a vztah k náhradě škody

16. Sdělení sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů, přijatých výkladovou komisí ministra životního prostředí

17. Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

18. Sdělení odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k provedení zákona č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a vyhlášky č. 47/1999 Sb.
Seznam oprávněných laboratoří a kontrolních laboratoří § 5 odst. 2) a vyhlášky č. 47/1999 Sb., § 5 odst. 1