REZORTNÍ PŘEDPISY

7.
Dodatek k Přílohám Směrnice MŽP,
uveřejněným ve Věstníku MŽP částka 2/1999,
o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR platných od 1.1.1999

 

A) Dodatek k úvodním ustanovením:

1) Znění šestého odstavce je doplněno na:

Žádosti o podporu na opatření podle Programu péče o přírodní prostředí (program 3.1. s dílčími podprogramy podle přílohy č.8) a podle programu 2.1. - Program snižování emisí látek znečišťujících ovzduší u malých a středních zdrojů znečišťování ovzduší provozovaných za účelem veřejně prospěšných činností se nepředkládají ve formě Dotazníku, ale přímo ve formě Žádosti se všemi stanovenými podklady.

2) Jako předposlední odstavec se doplňuje:

Pro účely Směrnice o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR a těchto jejích Příloh platných od 1.1.1999 se za den zahájení realizace stavby považuje den, kdy je objednavatelem předáno dodavateli staveniště se zpracováním zápisu (protokolu) o předání staveniště. Za den ukončení stavby se považuje den, kdy je na stavbu vydáno rozhodnutí o kolaudaci podle příslušných ustanovení stavebního zákona v aktuálním znění.

B) Dodatek k Příloze č. 1, část 5. TECHNOLOGIE, VÝROBKY

Za odstavec s kriterii pro výběr akcí k podpoře v rámci Programu EMAS se doplňuje definice programu 5.3.

5. 3. Program na podporu vybudování infrastruktury ekologizované MHD

Cílem programu je podpora rozšíření MHD provozované na zemní plyn nebo s  elektrickým pohonem, a to vybudováním nebo rozšířením technického zázemí, tj. výstavbou plnících nebo dobíjecích stanic a pod.

Podmínkou pro poskytnutí podpory je soulad navrhovaného opatření s  územním plánem dotčeného území, resp. s  dopravní koncepcí. Program je zaměřen na území měst a okresů vyžadujících zvláštní ochranu ovzduší (Příloha č. 1 vyhlášky č. 41/1992 Sb.).

C) Dodatky k Příloze č. 2 (úplné znění se zahrnutím navržených dodatků)

Příloha č.2

Zásady pro poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR

Článek I

1. Podpory se poskytují na základě "Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR" (dále jen "Rozhodnutí") a řádně uzavřených smluv mezi Fondem a příjemcem podpory.

2. "Rozhodnutí" s bližšími pokyny k uzavření smlouvy zašle Fond příjemci podpory do 15 dnů od jeho obdržení z MŽP.

3. U podpor formou půjčky a záruky za úvěr bude Fond vyžadovat odpovídající zajištění pohledávky Fondu. Obvyklou formou bude zástava nemovitosti a ručení třetím subjektem, vyloučeny však nejsou ani jiné formy zajištění, včetně jejich kombinací. Pokud bude pohledávka zajištěna nemovitostí, bude Fond, vzhledem k současné situaci na trhu s nemovitostmi, požadovat zástavu s úřední hodnotou vyšší, než kolik bude činit pohledávka Fondu. Konkrétní zajištění bude dojednáno individuálně podle podmínek daného případu.

4. Předběžně bude zajištění pohledávky Fondu projednáno ještě před vydáním "Rozhodnutí".

5. Půjčka bude poskytnuta až po kompletním vyřešení jejího zajištění. U zajištění zastavením nemovitosti to znamená, že finanční prostředky budou uvolněny kromě jiných náležitostí až po předložení výpisu z katastru nemovitostí, ve kterém bude zaznamenán vklad zástavního práva.

6. V případě uplatnění požadavku na restrukturalizaci splátek, na odklad splátek, na změny podmínek ručení půjčky ze strany příjemce půjčky, Fond požaduje úhradu částky ve výši 1 % z celkové jistiny půjčky, splatnou do 15 dnů po podání žádosti. Úhrada je nezbytným předpokladem pro zahájení řízení o žádosti. Předmětná částka bude Fondem započtena jako záloha na úhradu poslední splátky půjčky.

7. Usnesením vlády ČR byly schváleny Zásady postupu při poskytování státních účelových dotací obcím a okresním úřadům (dále jen Zásady MF). Na základě předmětného usnesení vlády bude Fond při poskytování účelových podpor obcím přihlížet ke kritériu podílu dluhové služby.

8. Typy žadatelů o podporu

A - obecně prospěšné organizace (zákon 248/1995 Sb. z 28.9.95, o obecně prospěšných organizacích)
   - nadace a nadační fondy (zákon 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech)
   - rozpočtové organizace a příspěvkové organizace
   - obce
   - sdružení obcí
   - občanská sdružení a církve
   - organizace, které budou postaveny na stejnou úroveň obecně závazným předpisem (neziskové organizace)
B - bytová družstva
C - akciové společnosti, u kterých ve složení akcionářů převyšuje, a do definitivního vypořádání závazků vůči Fondu bude převyšovat, 90 % obcí, budou posuzovány jako typ D
D - ostatní subjekty (kromě typů B a C), včetně fyzických osob - podnikatelů
E - obyvatelstvo (fyzické osoby nepodnikající)


Článek II

1. Přímé finanční podpory

Přímá finanční podpora na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout maximální hranice celkové podpory/maximální hranice dotace v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory uvedené v následující tabulce podle vyhlášených programů:

1.A . Přímé finanční podpory

Číslo
programu

Název programu

Typ
žadatele

max. limit % podpory/dotace,

ze základu pro výpočet podpory

1.1.

Program - Střední zdroje

A

D

80/30

60/0

1.2.

Program - Ochrana povrch. nebo podzem.vod určených pro zásobování pitnou vodou

A

D

80/30

60/0

1.3.

Program - Průmyslové zdroje

D

60/0

1.4.

Program - Rozšíření a intenzifikace stávajících obecních ČOV

A

D

60/10

60/0

1.5.

Program - Rozšíření kanalizačních systémů

A

D

60/30

60/0

2.1.

Program snižování emisí u malých a středních zdrojů provozovaných za účelem veřejně prospěšných činností

A

D, B

80/50

60/0

2.2.

Program snižování emisí látek znečišťujících ovzduší u zdrojů znečišťování ovzduší

A

D, B

60/30

60/0

2.3.

Program využívání kogeneračních jednotek

A

D, B

60/30

60/0

2.4.

Program rozvoje infrastruktury malých obcí

A

50/50

2.5.

Program snížení emisí těkavých organických látek

D

50/0

Číslo

programu

Název programu

Typ

žadatele

max. limit % podpory/dotace,

ze základu pro výpočet podpory

2.6.1.

Program ochrany ozónové vrstvy Země - operativní opatření k ochraně ozónové vrstvy Země

A

100/1002)

2.7.1.

Program na zpracování konceptů snižování imisí a emisí znečišťujících látek

A, D

60/60

2.7.2.

Program realizace konceptů snižování imisí a emisí znečišťujících látek

A

D, B

60/30

60/0

3.1.

Program péče o přírodní prostředí

A až E

80/801)

4.1.

Program podpory uzavírání starých skládek

A

80/60

4.2.

Program na podporu využití a zneškodňování odpadů

A

D

60/40

60/0

4.3.

Program na zpracování koncepcí nakládání s odpady

A

30/30

4.4.

Program podpory sanací lokalit znečištěných odpady spadajících pod § 3, odst. 3 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech

A

10/10

max. 20 mil. Kč

5.1.

Program čistší produkce

D

70/0

max. 30 mil. Kč

5.2.

Program zavádění systému řízení podniků a auditů z hlediska ŽP (program EMAS)

D

60/0

5.3.

Program na podporu vybudování infrastruktury ekologizované MHD

A

D

30/0

30/0

max. 30 mil. Kč

1) U programu 3.1.6. je poskytována podpora ve výši 100 % ze základu výpočtu podpory, u ostatních programů péče o přírodní prostředí lze poskytnout podporu ve výši 100 % ze základu výpočtu podpory udělením výjimky ministrem životního prostředí na základě doporučení odboru ochrany přírody MŽP.
2) Maximální výše podpory bude limitována výtěžností separovaných chladiv na jeden recyklovaný výrobek domácího chlazení.

1.1. Podpora formou dotace

Dotace na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout maximální hranice dotace v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory uvedené v předcházejících tabulkách podle vyhlášených programů.

Maximální výše dotace je stanovena u některých programů nejen procentem, ale současně je limitována i pevnou maximální částkou podle předcházející tabulky.

Fond má právo změny požadovaného % poměru a finančního objemu dotace v rámci podmínek daného programu podpor. Změna požadovaného poměru a výše dotace vychází vždy i z finanční analýzy a zejména dluhové služby žadatele a technicko ekonomické analýzy předloženého opatření. O případnou změnu bude upravena i výše vlastních zdrojů.

Dotace se uvolňují procentním podílem až do výše 90 % celkově přiznané výše dotace, zbytek finančních prostředků do výše 10 % celkové dotace uhradí Fond po konečném přiznání dotace v rámci závěrečného vyhodnocení, které žadatel předkládá v termínu podle smlouvy.

1.2. Podpora formou půjčky

Fond má právo změny požadovaného % poměru a finančního objemu půjčky v rámci podmínek daného programu podpor. Změna požadovaného poměru a výše půjčky vychází vždy i z finanční analýzy a zejména dluhové služby žadatele a technicko ekonomické analýzy předloženého opatření. O případnou změnu bude upravena i výše vlastních zdrojů.

Vodohospodářské akciové společnosti, u kterých ve složení akcionářů převyšuje trvale 90 % nepodnikatelských subjektů, budou z hlediska forem a výše podpory posuzovány jako typ D.

Doba splatnosti půjčky se řídí jednotlivými programy, přičemž tato lhůta nabíhá rokem následujícím po posledním roce zaslání finančních prostředků příjemci půjčky a může činit maximálně 10 let..

Odklad splatnosti se řídí podmínkami stanovenými pro jednotlivé programy a může v rámci doby splatnosti dosáhnout maximálně 2 roky.

Na základě žádosti příjemce půjčky může Fond odsouhlasit restrukturalizaci splátek půjčky, t.j. úpravu režimu splácení v rámci celkové doby splatnosti bez odkladu splátek.

Půjčka na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout nejvýše maximální hranice v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory, případně maximální částky v Kč stanovené podle jednotlivých programů.

Maximální hranice půjčky v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory, maximální částka v Kč, úrok v %, maximální doba splatnosti a nejvyšší doba odkladu splatnosti, stanovené podle jednotlivých programů, jsou uvedeny v následujících tabulkách.

1.2.1. Nepodnikatelské subjekty, obce a města

Číslo
programu

Název programu

Výše půjčky
-% ze zákl. podpory1)
-max. Kč

Úrok úvěru v %

Doba splat-nosti

Odklad půjčky

1.1.

Program - Střední zdroje

50

neomezena

3

7

2

1.2.

Program - Ochrana povrch. nebo podzemních. vod určených pro zásob. pitnou vodou

50

neomezena

3

7

2

1.3.

Program - Průmyslové zdroje

0

-

-

-

-

1.4.

Program - Rozšíření a intenzifikace stávajících obecních ČOV

50

neomezena

3

5

1

1.5.

Program - Rozšíření kanalizačních systémů

30

neomezena

3

7

2

2.1.

Program sniž. emisí u malých a stř. zdrojů provoz. za účelem veř. prosp. činností

30

neomezena

3

8

2

2.2.

Program sniž. emisí látek znečišťujících ovzduší u zdrojů znečišťování ovzduší

30

neomezena

3

7

2

2.3.

Program využívání kogeneračních jednotek

30

neomezena

3

5

1

2.4.

Program rozvoje infrastruktury malých obcí

50

neomezena

3

5

1

2.5.

Program snížení emisí těkavých organických látek

0

-

-

-

-

2.6.1.

Program ochrany ozónové vrstvy Země - operativní opatření k ochraně ozónové vrstvy Země

0

-

-

-

-

2.7.1.

Program na zpracování konceptů sniž. imisí a emisí znečišťujících látek

60

neomezena

3

5

1

2.7.2.

Program realizace konceptů sniž. imisí a emisí znečišťujících látek

30

neomezena

3

5

1

3.1.

Program péče o přírodní prostředí

0

-

-

-

-

4.1.

Program podpory uzavírání starých skládek

20

neomezena

3

7

2

4.2.

Program na podporu využití a zneškodňování odpadů

20

neomezena

3

7

2

4.3.

Program na zpracování koncepcí nakládání s odpady

0

-

-

-

-

4.4.

Program podpory sanací lokalit znečištěných odpady spadajících pod § 3, odst. 3 z. č. 125/1997 Sb., o odpadech

0

-

-

-

-

5.1.

Program čistší produkce

0

-

-

-

-

5.2.

Progr. zavádění systému řízení podniků a auditů z hlediska ŽP (prg. EMAS)

0

-

-

-

-

5.3.

Program na podporu vybudování infrastruktury ekologizované MHD

30

30 mil. Kč

5

5

1

1) V případě kombinované podpory podle čl. II, odst. 1.3, kdy je využita možnost náhrady dotace nebo její části půjčkou, je možno výši půjčky upravit tak, aby celková podpora nepřesáhla maximální limit podpory pro daný program podle tabulky 1.A.

1.2.2. Podnikatelské subjekty

Číslo programu

Název programu

Výše půjčky
-% ze zákl. podpory1)
-max. Kč

Úrok úvěru v % 2)

Doba splat-nosti

Odklad půjčky

1.1.

Program - Střední zdroje

60

neomezena

7

7

2

1.2.

Program - Ochrana povrch. nebo podz. vod určených pro zásob. pitnou vodou

60

neomezena

7

7

2

1.3.

Program - Průmyslové zdroje

60

neomezena

7

5

1

1.4.

Program - Rozšíření a intenzifikace stávajících obecních ČOV

60

neomezena

7

7

2

1.5.

Program - Rozšíření kanalizačních systémů

60

neomezena

7

7

2

2.1.

Program sniž. emisí u malých a stř. zdrojů provoz. za účelem veř. prosp. činností

60

neomezena

7

7

2

2.2.

Program sniž. emisí látek znečišťujících ovzduší u zdrojů znečišťování ovzduší

60

neomezena

7

7

2

2.3.

Program využívání kogeneračních jednotek

60

neomezena

7

6

1

2.4.

Program rozvoje infrastruktury malých obcí

0

-

-

-

-

2.5.

Program snížení emisí těkavých organických látek

50

neomezena

7

5

1

2.6.1.

Program ochrany ozónové vrstvy Země - operativní opatření k ochraně ozónové vrstvy Země

0

-

-

-

-

2.7.1.

Program na zpracování konceptů sniž. imisí a emisí znečišťujících látek

60

neomezena

7

5

1

2.7.2.

Program realizace konceptů sniž. imisí a emisí znečišťujících látek

60

neomezena

7

5

1

3.1.

Program péče o přírodní prostředí

0

-

-

-

-

4.1.

Program podpory uzavírání starých skládek

0

-

-

-

-

4.2.

Program na podporu využití a zneškodňování odpadů

60

neomezena

7

7

2

4.3.

Program na zpracování koncepcí nakládání s odpady

0

-

-

-

-

4.4.

Program podpory sanací lokalit znečištěných odpady spadajících pod § 3, odst. 3 z. č. 125/1997 Sb., o odpadech

0

-

-

-

-

5.1.

Program čistší produkce

70

30 mil. Kč

7

7

1

5.2.

Progr. zavádění systému řízení podniků a auditů z hlediska ŽP (prg. EMAS)

60

neomezena

7

7

2

5.3.

Program na podporu vybudování infrastruktury ekologizované MHD

30

30 mil. Kč

7

5

1

1) V případě kombinované podpory podle čl. II, odst. 1.3, kdy je využita možnost náhrady dotace nebo její části půjčkou, je možno výši půjčky upravit tak, aby celková podpora nepřesáhla maximální limit podpory pro daný program podle tabulky 1.A.
2) Fixní úroková míra může být měněna podle vývoje úrokové míry úvěrů v bankovním sektoru.


1.3. Podpora ve formě kombinované dotace a půjčky

V případě kombinované podpory je možno nahradit dotaci nebo její část půjčkou nebo navýšením půjčky s podmínkou, že nebude překročena maximální výše celkové podpory, stanovená pro daný program.

Fond má právo změny požadovaného % poměru a finančního objemu dotace a půjčky v rámci podmínek daného programu podpor. Změna požadovaného poměru a výše dotace a půjčky vychází vždy i z finanční analýzy, zejména dluhové služby žadatele. O případnou změnu bude upravena i výše vlastních zdrojů.

 

2. Nepřímé finanční podpory

2.1. Záruky za úvěr

Záruky pouze za investiční úvěr budou poskytovány ve výjimečných případech, a to do výše 50 mil. Kč s maximální dobou ručení 10 let pouze na základě Fondem odsouhlasené úvěrové smlouvy. Za tuto službu náleží Fondu odměna ve výši 2 % p.a. ručené částky za období, počínající následujícím dnem po podpisu záruky až do posledního dne splatnosti půjčky, kdy záruka končí. Pro poskytnutí a zajištění záruky platí stejné podmínky a kriteria jako pro poskytování půjčky. Záruku za úvěr Fond poskytuje zásadně v Kč.

2.2. Příspěvek na částečnou úhradu úroků z úvěru

Příspěvky na částečnou úhradu úroků z investičního úvěru budou poskytovány pouze na základě Fondem odsouhlasené úvěrové smlouvy až do výše 7 % p.a., a to po dobu maximálně 5 let, počínaje rokem, kdy byl příspěvek na částečnou úhradu úroků žadateli přiznán do data splatnosti úvěru podle Fondem odsouhlasené úvěrové smlouvy. Příspěvek na úroky se zásadně poskytuje na úvěr v Kč. Výše příspěvku je omezena pevnou částkou 50 mil. Kč. Fond vyplatí v daném roce příspěvek na úhradu úroků odpovídající skutečně zaplaceným úrokům, a to maximálně do výše 7 % p.a.

3. Souběh přímé a nepřímé finanční podpory i souběh ve formě záruky a příspěvku na částečnou úhradu úroku z úvěru je vyloučen.

4. Souběh podpory z Fondu a dotace z jiných centrálních zdrojů

Podpora z Fondu nebude poskytována na opatření individuálně dotovaná ze státního rozpočtu.

5. Změny podmínek

V případě, že dojde v průběhu realizace opatření s podporou Fondu do doby závěrečného technicko ekonomického vyhodnocení a definitivního přiznání podpory ke změně platnosti obecně platných zákonů nebo ke změně vlastnických vztahů, vyhrazuje si Fond právo přehodnotit přístup v jednotlivých případech, příp. odstoupit od smlouvy na poskytnutí podpory

D) Dodatek k Příloze č. 6, část Upřesnění jednotlivých dokladů

V části Doklady o ekonomické a důchodové situaci žadatele, odst. "Obce předkládají" se v závorce za názvem výkazu o plnění rozpočtu obcí a okresních úřadů mění označení výkazu z (Fin 1 - 12) na (Fin RO 2 - 12).

E) Dodatek k Příloze č. 8, článek III, odst. 3

Do výčtu nezbytných dokladů, které jsou požadovány od žadatele jako příloha k žádosti o podporu, se doplňují následující položky:

Stanovisko okresního úřadu z hlediska potřeb životního prostředí a územního rozvoje. V tomto stanovisku uvede okresní úřad (referát životního prostředí a referát regionálního rozvoje), zda je navrhované patření v souladu se schváleným územním plánem (nebo s jeho připravovaným dosud neschváleným návrhem), dále svůj názor k poskytnutí podpory z Fondu na základě širších územních vztahů z hlediska životního prostředí v rámci okresu, časového horizontu naléhavosti požadovaného opatření a ekologického významu opatření.

Doklady o ekonomické a důchodové situaci žadatele. Podnikatelské subjekty vyplňují ve Formuláři žádosti část E. Současná a výhledová ekonomická situace žadatele a dále předkládají rozvahu a výkaz zisků a ztrát za minulý rok a za poslední vykazované období (u nově vznikajících podniků se předkládají základní údaje o jmění a závazcích podniku), podnikatelský záměr firmy, ekonomický komentář k údajům vyplněným ve formuláři žádosti (v tabulce E1 a E2 přílohy č. 4 "Směrnice", kopii daňového přiznání za minulý rok potvrzenou příslušným finančním úřadem, potvrzení finančního úřadu o daňové disciplíně, zprávu auditora (u subjektů s povinností provádět audit).

 

RNDr. Miloš Kužvart
ministr životního prostředí ČR