4.

SDĚLENÍ – Redakční sdělení o doplnění obecně závazných právních předpisů a resortních předpisů uveřejněných ve Věstníku MŽP č. 1/2000

Níže uvedené doplnění je prováděno dodatečně, vzhledem k tomu, že předmětné předpisy nebyly v době redakční uzávěrky Věstníku MŽP č. 1/2000 ještě publikovány ve Sbírce zákonů ČR.

1. V oddíle B – jednotlivé složky, části VII. Odpadové hospodářství, písmeno a)

první řádek textu na str. 22 správně zní:

“Zákon o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb., a zákona č. 352/1999 Sb. – 125/1997 Sb.

Sedmý a osmý řádek textu na str. 22 správně zní:

“Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů), ve znění vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 334/1999 Sb.” – 337/1997 Sb.

2. V oddíle B – jednotlivé složky, části IX. Nakládání s chemickými látkami, písmeno a)

první řádek textu na str. 26 správně zní:

“Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 352/1999 Sb.” – 157/1998 Sb.

3. V oddíle B – jednotlivé složky, části V. Lesní hospodářství, písmeno b)

se ruší první položka na str. 20 a nahrazuje se textem tohoto znění:

“Směrnice č. 8/1999 Ministerstva životního prostředí č.j. M/200524/99 ze dne 21. prosince 1999 o služebních stejnokrojích” – Věstník MŽP č. 2/2000

4. V oddíle B – jednotlivé složky, části X. Prevence závažných havárií, písmeno a)

se ruší řádek 5 a 6 na straně 27 a nařízení vlády a vyhlášky Ministerstva životního prostředí zní:

Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, obsah ročního plánu kontrol, postup při provádění kontroly, obsah informace a obsah výsledné zprávy o kontrole – 6/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví rozsah a způsob zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a následcích závažné havárie – 7/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví zásady hodnocení rizik závažné havárie, rozsah a způsob zpracování bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, zpracování vnitřního havarijního plánu, zpracování podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu a zpracování informací určených veřejnosti a postup při zabezpečování informování veřejnosti v zóně havarijního plánování – 8/2000 Sb.

 

JUDr. Karel Skříček, v.r.
ředitel odboru právního a řízení státní správy

 

 

Vydává Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 - Vršovice, telefon (02) 6712 1111 l Vedoucí redaktor JUDr. Jan Přibyl l Lektoruje: PhDr. Petr Galuška l Administrace a objednávky: Vydavatelství a nakladatelství Práce, s.r.o., PP 747 Václavské náměstí 17, 112 58 Praha 1, tel.: 02/33 37 47 80, fax: 809 835 l Roční předplatné Sazba: Bohuslav Křeček, polygrafická činnost l Vytiskla tiskárna PB tisk Příbram l Vychází 12 x ročně l Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, státní podnik, odštěpný závod Praha č.j. 6515/99 - P ze dne 24. 9. 1999 l Hlavní distributor: ALQ plus, s.r.o.   ISSN 0862-9013