SDĚLENÍ

2.

SDĚLENÍ odboru legislativního ministerstva životního prostředí k § 54 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve vztahu k exemplářům CITES

Ustanovení § 54 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, se aplikuje též na exempláře CITES.

Ustanovení § 54 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, (dále jen “zákon”) se vztahuje na rostliny a  živo-čichy chráněné mezinárodními úmluvami. Je zde odkaz na § 5 odst. 6 zákona, kde se zákon o mezinárodních úmluvách poprvé zmiňuje. V § 5 odst. 6 se upravují otázky dovozu a vývozu druhů chráněných mezinárodními úmluvami, přičemž se z toho pro zvláštní úpravu vyjímají druhy CITES, u nichž se odkazuje na zákon č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb. Oddělení druhů CITES od jiných druhů chráněných mezinárodními úmluvami se však má vztahovat jen na věci dovozu a vývozu, jinak zákon platí podpůrně vedle zákona č. 16/1997 Sb. i pro exempláře CITES.

To dosvědčuje i řada následujících ustanovení:

V § 87 odst. 1 písm. f) ve znění zákona č. 16/1997 Sb. je formulována skutková podstata přestupku tak, že “neprokáže předepsaným způsobem podle § 54 odst. 1 původ zvláště chráněné rostliny nebo živočicha nebo rostliny či živočicha chráněného podle mezinárodních úmluv, popř. zvláštního právního předpisu” (odkaz na zákon č. 16/1997 Sb.). Zde je tedy jasně uvedeno, že zákon vztahuje § 54 odst. 1 i na exempláře CITES a za neprokázání jejich původu hrozí sankce.

Obdobná úprava je i v § 88 odst. 1 písm. n) zákona

Dále je třeba poukázat na § 89 odst. 1 zákona, podle něhož orgán ochrany přírody může odebrat jedince chráněného mezinárodní úmluvou, jestliže není prokázán jeho původ. Toto ustanovení se nepoužije v případě odebrání exempláře CITES podle zvláštního předpisu (tj. zákon č. 16/1997 Sb.), ale může se použít pro exempláře CITES podpůrně, pokud exemplář CITES se neodebere na základě zvláštního zákona. (To má velký význam u nelegálních vývozů exemplářů, u nichž odebrání podle zákona č. 16/1997 Sb. nelze provést - zákon o ochraně přírody a krajiny je šířeji formulován).

Konečně chceme poukázat i na zákon č. 16/1997 Sb. V § 19 odst. 3 a odst. 6 písm. a) jsou odkazy na § 54 zákona v případech, kdy jde o prokázání původu exempláře CITES.

Lze tedy konstatovat, že v obou zákonech je několik ustanovení, z nichž jasně vyplývá, že § 54 o prokazování původu se aplikuje i na exempláře CITES. Vynětí exemplářů CITES v § 6 odst. 6 se vztahuje jen na proceduru dovozu a vývozu.

 

Mgr. Petr Petržílek, v.r.
ředitel odboru legislativního