REZORTNÍ PŘEDPISY

1.

SměrnIce ministerstva životního prostředí č. 8/1999 o služebních stejnokrojích

Č.j.: M/200 524/99

Článek 1

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Směrnice o služebních stejnokrojích (dále jen “směrnice”) vychází z ustanovení § 50 odst. 2 a § 51 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon) (dále jen “zákon č. 289/1995 Sb.”), vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 79/1996 Sb., o služebních stejnokrojích zaměstnanců státní správy lesů a o jejich označení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “vyhl.č. 79/1996 Sb.”), § 82 zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon ČNR č. 114/1992 Sb.), § 21 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb. (dále jen “vyhl. č. 395/1992 Sb.”) a  § 7 zákona České národní rady č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa (dále jen “zákon ČNR č. 282/1991 Sb.”).

Článek 2

SLUŽEBNÍ STEJNOKROJ A JEHO SOUČÁSTI

1. Služební stejnokroj je jednotného střihu, barvy šedozelené v kombinaci s barvou hnědou, knoflíky jsou potaženy hnědou kůží.

2. Služební stejnokroj zaměstnance Ministerstva životního prostředí (dále jen “ministerstvo”), vykonávajícího podle náplně v organizačním řádu ministerstva a své pracovní náplně vrchní dozor v lesním hospodářství a státní správu lesů, je doplněný vázankou v barvě šedozelené. Součástí služebního stejnokroje je velký státní zna1  ), který se nosí na čepici a kovový služební odznak státní správy lesů, který se nosí na levé náprsní kapse služebního stejnokroje. Vzor služebního odznaku je  uveden v příloze č. 2 vyhl. č. 79/1996 Sb.

3. Služební stejnokroj inspektora České inspekce životního prostředí, plnícího úkoly České inspekce životního prostředí v oblasti ochrany lesa, je doplněn vázankou v barvě šedozelené a velkým státním znakem 1 ), který se nosí na čepici.

4. Služební stejnokroj inspektora České inspekce životního prostředí, plnícího úkoly České inspekce životního prostředí v oblasti ochrany přírody a krajiny, je doplněn vázankou v barvě hnědé. Součástí služebního stejnokroje je velký státní znak1 ), který se nosí na čepici a kovový služební odznak ochrany přírody a krajiny České republiky, který se nosí na levé náprsní kapse služebního stejnokroje. Popis služebního odznaku je uveden v příloze č. 4 vyhl. č. 395/1995 Sb.

5. Služební stejnokroj zaměstnance Správy Krkonošského národního parku, Správy národního parku a chráněné oblasti Šumava, Správy národního parku Podyjí a Správy národního parku České Švýcarsko (dále jen “Správa národního parku”) a Správy chráněných krajinných oblastí České republiky je doplněn vázankou v barvě hnědé. Součástí služebního stejnokroje je kovový služební odznak ochrany přírody a krajiny České republiky (článek 2, odstavec 4), který se nosí na levé náprsní kapse služebního stejnokroje. V horní části levého rukávu služebního stejnokroje je umístěna nášivka s označením příslušné Správy národního parku nebo vnitřní organizační jednotky Správy chráněných krajinných oblastí České republiky. Vzory jednotlivých nášivek s označením jsou uvedeny v příloze č. 3 této směrnice.

6. Služební stejnokroj v konfekčním provedení i vyrobený na zakázku (šitý na míru) tvoří součásti povinné (základní vybavení) a součásti přípustné. Součásti služebního stejnokroje se člení na skupinu I. a skupinu II. podle vybavení a seznamu funkcí, pro které jsou určeny (viz článek 3, odstavec 1). Členění součástí služebního stejnokroje je uvedeno v příloze č. 1 této směrnice.

Článek 3

NÁROK NA SLUŽEBNÍ STEJNOKROJ

1. Služební stejnokroje se přidělují podle funkčního zařazení a vykonávané činnosti zaměstnance takto:

1.1 Stejnokrojové součásti skupiny I.:

a) ministr a náměstek ministra-ředitel sekce ochrany přírody a krajiny (§ 50 a § 51 zákona č. 289/1995 Sb.);

b) ředitel odboru ochrany lesa ministerstva a jeho zástupce, zaměstnanci odboru ochrany lesa vykonávající vrchní dozor v lesním hospodářství a státní správu lesů v národních parcích (§ 50 a § 51 zákona č. 289/1995 Sb.);

c) přednosta územního odboru, vedoucí oddělení státní správy lesů, ochrany přírody a ochrany zemědělského půdního fondu územního odboru a zaměstnanci územního odboru, v jejichž pracovní náplni je výkon vrchního dozoru v lesním hospodářství a státní správa lesů v národních parcích (§ 50 a § 51 zákona č. 289/1995 Sb.);

d) ředitel Správy národního parku a jeho náměstci, vedoucí a odborní zaměstnanci jednotlivých organizačních útvarů Správy národního parku včetně zaměstnanců vykonávajících státní správu, vedoucí a technicko hospodářští zaměstnanci vnitřních organizačních jednotek Správy národního parku (§ 82 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.);

e) inspektoři České inspekce životního prostředí plnící úkoly České inspekce životního prostředí v oblasti ochrany lesa a ochrany přírody a krajiny (§ 7 zákona ČNR č. 282/1991 Sb. a § 82 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.);

1.2 Stejnokrojové součásti skupiny II.:

a) vedoucí a odborní zaměstnanci ochrany přírody Správy chráněných krajinných oblastí České republiky a jejích vnitřních organizačních jednotek (§ 82 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.);

b) zaměstnanci ochrany přírody Správy národního parku a Správy chráněných krajinných oblastí České republiky vykonávající strážní službu (§ 82 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.).

2. Seznam zaměstnanců ministerstva s nárokem na služební stejnokroj schvaluje náměstek ministra-ředitel sekce ochrany přírody a krajiny na návrh ředitele odboru ochrany lesa a přednosta územního odboru ministerstva. Seznam podle skupiny služebního stejnokroje je uložen u útvaru ministerstva, který zajišťuje evidenci nároků a přidělených stejnokrojových součástí podle článku 5, odstavce 1.

3. Seznam zaměstnanců České inspekce životního prostředí, Správ národních parků a Správy chráněných krajinných oblastí České republiky s nárokem na služební stejnokroj schvaluje jejich ředitel. U jednotlivých vnitřních organizačních jednotek Správy chráněných krajinných oblastí České republiky schvaluje tento seznam jejich vedoucí. Seznam podle skupiny služebního stejnokroje je uložen u příslušné resortní organizace ministerstva, která zajišťuje evidenci nároků a přidělených stejnokrojových součástí podle článku 5, odstavce 1.

Článek 4

PŘIDĚLOVÁNÍ A OBMĚNA SOUČÁSTÍ SLUŽEBNÍCH STEJNOKROJŮ

1. Služební stejnokroj se zaměstnanci přiděluje po uplynutí zkušební doby.2 )

2. Při prvém přidělení služebního stejnokroje obdrží zaměstnanec všechny povinné součásti služebního stejnokroje příslušné skupiny podle přílohy č. 1 této směrnice (základní sestava), které je zaměstnanec povinen mít po celou dobu svého oprávnění nosit služební stejnokroj.

3. Nárok na obměnu stejnokrojových součástí v rozsahu 50 % hodnoty základní sestavy vzniká v ročních intervalech počítaných vždy od 1. ledna roku následujícího po vzniku nároku na přidělení stejnokroje. Zaměstnanci s nárokem na stejnokrojové součásti skupiny I. si mohou v rámci obměny odebrat stejnokrojové součásti skupiny II. V rozsahu nároku je možno čerpat i součásti přípustné. Nárok na roční obměnu musí být vyčerpán nejpozději do konce následujícího roku, jinak zaniká. Není přípustné místo stejnokrojových součástí poskytovat peněžité náhrady.

4. Zakázkové provedení služebního stejnokroje může zcela výjimečně (z důvodu nekonfekční postavy) povolit příslušný vedoucí zaměstnanec (ředitel odboru, přednosta územního odboru ministerstva, ředitel resortní organizace a vedoucí vnitřní organizační jednotky Správy chráněných krajinných oblastí České republiky).

5. Ve výjimečných případech, kdy došlo ke zničení nebo poškození služebního stejnokroje nebo jeho součástí v důsledku mimořádných okolností bez zavinění zaměstnance (požár, havárie vozidla apod.), může příslušný vedoucí zaměstnanec (článek 4, odstavec 4) přidělit zaměstnanci nové součásti stejnokroje, které se nezapočítávají do obměny stejnokrojových součástí.

6. Služební stejnokroje zajišťuje a náklady na jejich pořízení hradí ze svého rozpočtu odbor ochrany lesa, územní odbor ministerstva nebo resortní organizace ministerstva, u níž je zaměstnanec v pracovním poměru.

 

Článek 5

EVIDENCE

1. Za vedení evidence nároků a přidělených stejnokrojových součástí odpovídají následující vedoucí zaměstnanci:

a) ředitel odboru ochrany lesa ministerstva,

b) přednosta územního odboru ministerstva,

c) ředitel Správy chráněných krajinných oblastí České republiky,

d) vedoucí vnitřních organizačních jednotek Správy chráněných krajinných oblastí České republiky,

e) ředitel Správy národního parku,

f) ředitel České inspekce životního prostředí.

2. Evidence o přidělení stejnokrojových součástí se vede na evidenčních listech, v nichž zaměstnanci svým podpisem potvrzují datum vydání, počet a druh převzatých součástí. Vzor evidenčního listu obsahuje příloha č. 2 této směrnice.

Článek 6

UŽÍVÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ SLUŽEBNÍCH STEJNOKROJŮ

1. Zaměstnanci při výkonu svých funkcí jsou povinni služební stejnokroj nosit, užívat jej co nejhospodárněji a udržovat jej na svůj náklad v řádném stavu.

2. Upravovat jednotlivé stejnokrojové součásti tak, že bude změněn jejich vnější vzhled, je nepřípustné. Není rovněž dovoleno nosit na služebním stejnokroji jakékoliv jiné označení, ozdoby a doplňky, kromě označení uvedených v článku 2.

3. Služební stejnokroj není dovoleno doplňovat částmi jiného oblečení, ani kombinovat součástmi z jiné skupiny stejnokrojových součástí; kombinovat lze pouze přípustnými součástmi podle přílohy č. 1. Ke služebnímu stejnokroji se nosí hnědé nebo šedé boty, v provozních podmínkách boty terénní, sportovní, gumovky apod. v nevýrazných barvách. Výjimečně, při smutečních obřadech, lze nosit černé boty a černou vázanku.

4. Zaměstnanci, který při výkonu pracovních činností služební stejnokroj pravidelně nenosí, nebo jinak porušuje tuto směrnici, může příslušný vedoucí zaměstnanec (článek 4, odstavec 4) krátit nárok na obměnu stejnokrojových součástí pro příští kalendářní rok, popřípadě služební stejnokroj odejmout.

5. V případě skončení pracovního poměru, nebo odpadnou-li podmínky pro přidělení služebního stejnokroje, se postupuje podle vyhl. č. 79/1996 Sb. a vyhl. č. 395/1992 Sb.

6. V roce odchodu do důchodu má zaměstnanec nárok na obměnu stejnokrojových součástí bez ohledu na datum skončení pracovního poměru. Tito zaměstnanci mají právo si vydané stejnokrojové součásti ponechat a příslušný vedoucí zaměstnanec (článek 4, odstavec 4) vydá potvrzení o oprávnění nosit stejnokroj při slavnostních příležitostech. Přitom však jsou povinni vrátit služební odznak státní správy lesů nebo služební odznak ochrany přírody a krajiny České republiky.

7. Při úmrtí zaměstnance se od vrácení stejnokrojových součástí, jakož i od jejich úhrady, upouští. Příslušný vedoucí zaměstnanec (článek 4, odstavec 4) zajistí pouze vrácení služebního odznaku státní správy lesů nebo služebního odznaku ochrany přírody a krajiny České republiky.

Článek 7

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Kontrolu dodržování této směrnice vykonává odbor kontroly ministerstva.

2. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem podpisu a je závazná pro všechny zaměstnance ministerstva a ředitele resortních organizací ministerstva.

3. Zrušuje se Instrukce ministerstva o poskytování služebních stejnokrojů zaměstnancům v působnosti ministerstva čj. OOLP/1303/96 ze dne 6. 12. 1996 o služebních stejnokrojích zaměstnanců v působnosti ministerstva.

 

Odborný gestor: odbor ochrany lesa

Zpracovatel: Ing. V. Ryšánek, Mgr. D. Moravcová

 

Schváleno dne 21. prosince 1999

 

RNDr. Miloš K u ž v a r t, v.r.
ministr životního prostředí

 

Přílohy:

1. Součásti služebního stejnokroje Ministerstva životního prostředí a jejich členění

2. Vzor evidenčního listu stejnokrojových součástí

“Příloha č. 3 se z důvodů grafické náročnosti neotiskuje. Byla rozeslána zúčastněným organizacím v roce 1996 jako příloha k původní Instrukci o stejnokrojích čj. OOLP/1303/96 a nemění se”

 

Příloha č. 1

k č.j.: M/200524/99

Součásti služebního stejnokroje Ministerstva životního prostředí a jejich členění:

Povinné

Přípustné

Skupina I.

 

klobouk

vesta

čepice zimní

golfky

sako

košile bílá

kalhoty (zel + hnědé)

zimník s vložkou

(sukně 2x)

bunda Silvajagd letní

košile zelená

bundokošile

vázanka

 

hubertus

 

bunda Silvajagd zimní

 

šála

 

Skupina II.

 

bunda Silvajagd zimní

golfky

letní

klobouk Stetson

kalhoty zimní

svetr s výztuhou

kalhoty letní

bunda flis

vesta

kalhoty flis

košile zelená

 

klobouk látkový

 

čepice

 

vázanka

 

termosouprava Concordia

 

kalhoty

 

bunda

 

Pro obě skupiny

 
 

svetr tenký

 

nohavicové návleky

 

pelerína

 

boty zimní

 

polobotky

 

brašna

   

 

 

Příloha č. 2 k č.j. M/200524/99

Evidenční list stejnokrojových součástí

 

Jméno pracovníka : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Organizace, útvar : . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Stejnokroj skupiny I, II

SKUPINA I.

1999

2000

2001

2002

2003

SOUČásti povinné :

Dat

Podpis

Dat

Podpis

Dat

Podpis

Dat

Podpis

Dat

Podpis

klobouk

                   

čepice zimní

                   

sako

                   

kalhoty (zel + hnědé)

                   

sukně (2x)

                   

košile zelená

                   

vázanka

                   

hubertus

                   

bunda Silvajagd zimní

                   

šála

                   

SKUPINA II.

                   

SOUČásti povinné :

                   

bunda Silvajagd zimní

                   

letní

                   

kalhoty zimní

                   

kalhoty letní

                   

vesta

                   

košile zelená

                   

klobouk látkový

                   

čepice

                   

vázanka

                   

termosouprava Concordia

                   

kalhoty

                   

bunda

                   

 

SOUČásti přípustné:

1999

2000

2001

2002

2003

 

Dat

Podpis

Dat

Podpis

Dat

Podpis

Dat

Podpis

Dat

Podpis

vesta I.

                   

golfky I.

                   

košile bílá

                   

zimník s vložkou

                   

bunda Silvajagd letní

                   

bundokošile

                   

golfky II.

                   

klobouk Stetson

                   

svetr s výztuhou

                   

bunda flis

                   

kalhoty flis

                   

svetr tenký

                   

nohavicové návleky

                   

pelerína

                   

boty zimní

                   

polobotky

                   

brašna