24.
SDĚLENÍ

odboru legislativního MŽP o právním režimu odebírání exemplářů CITES

Úpravu odebírání nezákonně získaných exemplářů CITES obsahují dva zákony. Prvním je § 27 zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen “zákon CITES”), na jehož základě může orgán ochrany přírody odebrat zde vymezený exemplář získaný v rozporu se zákonem CITES. Druhým je § 89 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení může orgán ochrany přírody odebrat jedince rostlin nebo živočichů chráněných podle mezinárodních úmluv, pokud držitel jedince neprokáže jeho legální původ nebo je-li obchod s nimi omezen nebo zakázán podle mezinárodních smluv. (Rozumí se, že v případě povoleného nakládání s exempláři se tyto odebírat nebudou.) V případě odebrání na základě zvláštního předpisu (tj. zákona CITES) se ustanovení § 89 nepoužije. Zákon CITES je zvláštním právním předpisem ve vztahu k zákonu č. 114/1992 Sb., pokud jde o úpravu podmínek dovozu a vývozu exemplářů CITES, což vyplývá též z ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb. I na druhy podléhající zákonu CITES (exempláře) se však vztahuje § 54 zákona č. 114/1992 Sb., o prokázání původu. (viz § 87 odst. 1 písm. g) a § 88 odst. 1 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 16/1997 Sb., a § 19 odst. 3 zákona č. 16/1997 Sb.).

Ustanovení § 89 zákona č. 114/1992 Sb. není přímo existencí zákona CITES v této vyloučeno - viz výše uvedenou dikci zákona a lze je též podpůrně pro odebrání exemplářů CITES používat.

Pokud jde o vývoz exemplářů CITES, je použití § 27 zákona CITES na odebrání problematické. Sankcionovat totiž lze až za dokonaný delikt (což je de facto přechod státní hranice). Podle našeho přestupkového práva i procesní úpravy týkající se jiných správních deliktů nelze sankcionovat pokus, vždy až dokonaný delikt (na rozdíl od trestního práva). Proto je třeba v těchto případech používat na odebrání exemplářů § 89 zákona č. 114/1992 Sb., jenž je poněkud jinak formulován.

Jinak je tomu u dovozu exemplářů. Nelegálně dovezené exempláře je nanejvýše vhodné odebírat na základě § 27 zákona CITES. Je zde obsažena úprava, jež zajišťuje další nakládání s exempláři v souladu s Úmluvou CITES (publikovanou pod č. 572/1992 Sb.) - zejména, že o dalším nakládání s exempláři rozhoduje Ministerstvo životního prostředí.

Mgr. Petr Petržílek v. r.,
ředitel odboru legislativního

 

Vydává Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 - Vršovice, telefon (02) 6712 1111 l Vedoucí redaktor JUDr. Jan Přibyl l Administrace a objednávky: Vydavatelství a nakladatelství Práce, s.r.o., PP 747 Václavské náměstí 17, 112 58 Praha 1, tel. 02/33 37 47 80, fax: 809 835 l Roční předplatné Věstník&Zpravodaj MŽP s přílohou EIA 350,-- Kč l Roční předplatné samostatného Věstníku MŽP 300,-- Kč l Sazba: Bohuslav Křeček, polygrafická činnost l Vytiskla tiskárna PB tisk Příbram l Vychází 12 x ročně l Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s.p. odštěpným závodem Střední Čechy v Praze č.j. 200/98 - P ze dne 13. 1. 1998 l Hlavní distributor: ALQ plus, s. r. o.

ISSN 0862-9013