25.
SDĚLENÍ
odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí o vydání seznamů chemických látek, na něž se nevztahuje povinnost registrace podle zákona č. 157/1998 Sb., ve znění zákona č. 352/1999 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb.

Podle § 6 odst. 4 a 5 zákona č. 157/1998 Sb., ve znění zákona č. 352/1999 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb., má Ministerstvo životního prostředí povinnost vydat seznamy chemických látek, které nepodléhají povinnosti registrace. Mezi tyto látky patří podle § 6 odst. 1 a 2 uvedeného zákona chemické látky uvedené na Seznamu obchodovaných látek (EINECS), na Seznamu nových látek (ELINCS) a na Seznamu látek nadále nepovažovaných za polymery (NPL). Tyto seznamy budou podle § 6 odst. 4 a 5 uvedeného zákona vydány na technickém nosiči dat a budou distribuovány stanoveným orgánům státní správy, mezi něž patří ústřední orgány státní správy, odbory výkonu státní správy MŽP, inspektoráty České inspekce životního prostředí, referáty životního prostředí okresních úřadů a krajské a okresní hygienické stanice.
Technické nosiče dat (kompaktní disky CD) budou poskytnuty uvedeným organizacím za manipulační poplatek ve výši 300 Kč. Předání technických nosičů dat s uvedenými seznamy se uskuteční na odborných seminářích, na nichž budou podány podrobné informace o jejich instalaci a používání. Tyto semináře se budou konat v Praze a v Brně ve druhé polovině listopadu; místa a termíny jejich konání budou uvedeným orgánům státní správy včas oznámena.

Ing. Karel Bláha, CSc., v. r.
ředitel odboru environmentálních rizik