Výroční zpráva o plnění Úmluvy CITES v České republice v roce 1996
 
   Odbor ochrany přírody MŽP vypracoval zprávu o plnění závazků z Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES), která byla zaslána v říjnu 1997 Sekretariátu CITES do Ženevy. Zpráva, která je v češtině a angličtině, je v odboru ochrany přírody MŽP k dispozici případným zájemcům až do vyčerpání omezeného množství kopií.
    V roce 1996 zaplatila ČR do fondu úmluvy členský příspěvek v celkové výši 23 611,- CHF. Národním výkonným orgánem úmluvy je Ministerstvo životního prostředí (MŽP), kde agendu CITES vede odbor ochrany přírody. Národním vědeckým orgánem je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR), kde byla zřízena řídící skupina pro CITES. Kontrolu dodržování úmluvy na území ČR zajišťují Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) - oddělení ochrany přírody, okresní úřady a správy 3 národních parků a 24 chráněných krajinných oblastí.
    V roce 1996 pokračovala spolupráce s celní správou, zahraničním oddělením Státní veterinární správy a státní fytokaranténní službou. Užší zapojení celních orgánů však bylo legislativně dořešeno až v roce 1997, kdy vstoupil v platnost zákon č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Rok 1996 byl především ve znamení projednávání návrhu tohoto zákona v Parlamentu ČR. Poslanecká sněmovna schválila zákon dne 20. prosince 1996 a Senát dne 23. ledna 1997. V období 1992-1996 byla v naší zemi úmluva zajišťována ne příliš dokonale zákonem ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
    Zástupci České republiky se v roce 1996 zúčastnili těchto mezinárodních akcí:     Ve dnech 23.-27. září 1996 uspořádal Sekretariát CITES ve spolupráci s MŽP, AOPK ČR a Konferenčním centrem Výzkumného ústavu okrasného zahradnictví 13. zasedání Výboru pro faunu CITES v Průhonicích u Prahy. Konference se zúčastnilo více než 110 účastníků. Kromě devíti členů výboru a čtyř pracovníků Sekretariátu CITES ze Ženevy byli mezi nimi představitelé 53 členských zemí úmluvy, 3 mezivládní organizace (UNEP, FAO, Evropská unie) a zástupci nevládních sdružení (IUCN, TRAFFIC, WWF, Český svaz ochránců přírody a další).
    Ministerstvo životního prostředí obdrželo v roce 1996 celkem 884 žádosti o povolení CITES (478 na vývoz a 406 na dovoz), z čehož bylo kladně vyřízeno 459 povolení na vývoz a 381 povolení dovozu. Kromě toho vydalo MŽP retrospektivně potvrzení o dovozu pro 59 žadatelů, kteří dovezli zboží v souladu s úmluvou do ČR a s platnými doklady CITES cizích států, avšak neměli předem povolení k dovozu. Celkem tedy MŽP vyřídilo 943 žádostí o povolení mezinárodního obchodu s chráněnou faunou a flórou podle CITES a podle zákona č. 114/1992 Sb.
    Ve výroční zprávě je uveden podrobný přehled vyvezených a dovezených exemplářů CITES podle druhů. Souhrn za období 1992 - 1996 ukazují tabulky 1 a 2. Oproti předchozím letům se zvýšil v roce 1996 dovoz exemplářů CITES, zatímco vývoz výrazně poklesl zejména u třídy ptáků. Metodika vykazování obchodovaných rostlin byla v roce 1996 změněna v tom smyslu, že nezahrnula semena, takže nelze srovnávat údaje za předchozí období. Struktura obchodu měla v roce 1996 podobný charakter jako v roce 1995. Ve vývozu výrazně převažovali živočichové a rostliny z produkce českých zájmových chovatelů nebo pěstitelů exotů, zatímco v dovozu dominovaly exempláře odchycené v přírodě mnoha, zejména rozvojových zemí.
    Znalosti o počtu obchodovaných zvířat a jejich cenách umožnily orientační odhad celkového obratu obchodu s faunou CITES, který představoval cca 33,8 mil. Kč v roce 1996 (tabulka 3). Oproti roku 1995 došlo k nárůstu o cca jednu třetinu. Odhad byl založen na tuzemských cenách exotických zvířat, takže obrat vývozu byl pravděpodobně nejméně dvakrát vyšší vzhledem k výrazně vyšším cenám exotické fauny v hlavních dovážejících zemích (Evropská unie).
    Výroční zpráva přináší také dodatečně získané informace o dovozech do České republiky, které nebyly zachyceny v původní výroční zprávě za rok 1994. Nové údaje pocházely především od Světového monitorovacího centra ochrany přírody (WCMC), které zpracovalo přehled obchodu s Českou republikou na základě sumáře výročních zpráv členských zemí CITES za rok 1994.
    Na konec zprávy o plnění Úmluvy CITES je přiložen přehled české bibliografie o CITES v roce 1996 a souhrn významnějších a zajímavých případů porušení CITES v souvislosti s Českou republikou v roce 1996. Zde je možné uvést např. tyto případy:
RNDr. Jan Kučera, CSc., odbor ochrany přírody