Odbor odpadů MŽP připravil návrh metodického pokynu
Vydání odvětvové technické normy odpadového hospodářství TNO 83 8039
Skládkování odpadů - Provozní řád skládek v tomto znění:

1. Úvod
    Vyhláška MŽP č. 388/97 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, § 6, stanoví základní rozsah provozního řádu zařízení na zneškodňování odpadů. Vzhledem k rozsahu prací prováděných při skládkování odpadů a k možným vlivům na životní prostředí je potřebné tento základní rozsah rozšířit. Proto Ministerstvo životního prostředí vydává odvětvovou technickou normu odpadového hospodářství TNO 83 8039 Skládkování odpadů - Provozní řád skládek.

2. Obsah normy TNO 83 8039
Předmluva

  1. Předmět normy
  2. Normativní odkazy
  3. Termíny a definice
  4. Všeobecně
  5. Podklady pro sestavení provozního řádu
  6. Skladba a rozsah provozního řádu skládky
  7. Provozní řád uzavřené skládky
  8. Zpracování, projednání a schvalování provozního řádu
 Příloha A (informativní) - Příklady jednoduchého těsnění povrchu skládky
 Příloha B (informativní) - Příklad obsahu provozního řádu skládky po ukončeném skládkování odpadů
 Příloha C (informativní) - Zakládání a ošetřování travních porostů
 Příloha D (informativní) - Zakládání a ošetřování dřevinných porostů

3. Distribuce ČSN 83 8039
    Normu bude možno od února 1998 zakoupit nebo objednat v Hydroprojektu a.s., Praha, Táborská 31, 140 43 Praha 4. Do té doby je k dispozici materiál Požadavky na zabezpečení skládek  podle  Vyhlášky  Ministerstva  životního  prostředí č. 338/1997 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, který vychází jako příloha Zpravodaje MŽP č. 1/1998.