PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K NOVÉMU ZÁKONU O ODPADECH

    Den 1. ledna 1998, kdy nabývá účinnosti nový zákon o odpadech (zákon č. 125/1997 Sb.), je zároveň dnem nabytí účinnosti čtyř z jeho prováděcích předpisů.
    Především se jedná o vyhlášku MŽP z 11. prosince 1997 č. 338/97 o podrobnostech nakládání s odpady. Řešená problematika byla dosud upravena nařízením vlády č. 513/1992 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a nařízením vlády č. 521/1991 Sb., o vedení evidence odpadů. Navíc vyhláška nově stanovuje podmínky, za kterých je možno uplatnit slevu z poplatků za uložení odpadů, seznam odpadů, u nichž je oprávněná osoba povinna při jejich odběru vést evidenci osob, od nichž odpad odebrala nebo vykoupila, a dále přípustný obsah Pb, Cd, Hg a šestimocného Cr v používaných obalech, rozsah využívání obalů a jejich recyklování a způsob označování výrobků a obalů.
    První část vyhlášky je věnována podrobnostem nakládání s nebezpečnými odpady. Povinnosti související s nakládáním s nebezpečnými odpady jsou dány do vztahu s nebezpečnými vlastnostmi odpadů. Nově se upravují tzv. shromažďovací prostředky sloužící k prvnímu shromáždění odpadů. Identifikační list nebezpečných odpadů je zachován, upraven je provozní řád skladu nebezpečných odpadů.
    Druhá, stěžejní část vyhlášky řeší technické požadavky na zařízení ke zneškodňování odpadů a zařízení k úpravě a využívání nebezpečných odpadů, způsob hodnocení odpadů podle vyluhovatelnosti. Konkretizovány jsou obecné požadavky na zmíněná zařízení, některé z těchto požadavků jsou přímo formalizovány (např. provozní řád či provozní deník). Zvýšená pozornost je věnována skládkování odpadů, upraveno je hodnocení odpadů určených ke skládkování pomocí testu vyluhovatelnosti vodou. Skládky jsou členěny podle jejich vlastností, zavádí se pojem jednodruhové skládky. Další souvislosti, např. technické provedení skládek, upravují technické normy. (Podrobný komentář k vyhlášce uveřejňuje Zpravodaj MŽP č. 1/1998 v příloze). Mezi přílohy vyhlášky je zařazen výčet odpadů, které nesmí být ukládány na skládku, nebo pouze na jednodruhovou, či pouze po úpravě.
    Další části obsahují: konkretizaci obsahu žádosti o dovoz, vývoz a tranzit odpadů, ustanovení ke zvýšení zainteresovanosti obcí na zavedení třídění a využívání jednotlivých frakcí komunálních odpadů úlevou z placení poplatků za ukládání na skládky, ustanovení upravující výčet odpadů, které při sběru (výkupu) podléhají zvláštnímu režimu sledování, způsob označování výrobků a obalů, přípustné koncentrace těžkých kovů v obalech, rozsah využívání obalů a jejich recyklování, způsob vedení evidence a ohlašování odpadů.
    Vyhláška MŽP ze dne 11. prosince 1997 č.337/97, kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů). Jedná se o jeden ze základních nástrojů nakládání s odpady zpracovaný na základě § 4 zákona o odpadech, který stanovuje povinnost původce nebo oprávněné osoby zařadit odpady podle druhů a kategorií stanovených právě v Katalogu odpadů. Katalog uvádí 668 druhů odpadů tříděných podle podskupin, které jsou začleněny do skupin odpadů. Třídění odpadů je založeno na procesu vzniku odpadů a na jejich charakteru. Dále se uvádí kategorie odpadů, označení N znamená odpad nebezpečný, označení O znamená odpad ostatní. Další upřesňující informace o některých druzích odpadů podávají kódy podle dodatku I a II Basilejské úmluvy. V případě nejasností při začlenění konkrétního odpadu podle Katalogu odpadů je závazné konečné rozhodnutí příslušného orgánu státní správy. Pro potřeby přeshraničního pohybu odpadů jsou využívány červený, zelený a žlutý seznam odpadů, které kromě názvu odpadu obsahují též kód odpadu podle OECD a upozorňují na příslušnou položku podle celního sazebníku. Vyhláška v příloze rovněž obsahuje seznam nebezpečných odpadů podléhajících zpřísněnému režimu podle § 3 odst. 3 zákona.
    Vyhláška MŽP ze dne 11. prosince 1997 č.339/97 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů navazuje na předchozí předpis a její významnou součástí je přehled nebezpečných vlastností odpadů uvedený v příloze č. 1. Jedná se o výbušnost, hořlavost, oxidační schopnost, tepelnou nestálost organických peroxidů, schopnost uvolňovat při styku se vzduchem nebo vodou jedovaté plyny, ekotoxicitu, následnou nebezpečnost, akutní toxicitu, pozdní účinek, žíravost, infekčnost, a radioaktivitu včetně obecně platného a závazného způsobu hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Dále vyhláška obsahuje ustanovení o oprávnění hodnotit nebezpečné vlastnosti odpadů pro potřeby zákona č. 125/1997 Sb. pouze pro osoby zapsané v seznamu zveřejněném ve Věstnících MŽP a MZ. Uvádějí se též podrobnosti žádosti o vydání osvědčení o nebezpečných vlastnostech odpadů.
    Poslední z vyhlášek MŽP, které nabudou účinnosti k 1. lednu 1998, je vyhláška MŽP ze dne 11. prosince 1997 č. 340/97, kterou se stanoví výše finanční rezervy na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu a podrobnosti jejího vytváření a užití. Vyhláškou se provádí § 32 zákona o odpadech, podle kterého je oprávněná osoba povinna zajišťovat asanaci, rekultivaci a následnou péči o skládku z vlastních prostředků a prostředků finanční rezervy. Výše povinného odvodu do této rezervy je stanovena tak, aby v případě zániku provozovatele skládky nebo jeho pozdější nesolventnosti pokryla nejnutnější přímé náklady uzavření a sanace skládky a představuje 60 Kč/t uloženého komunálního nebo nebezpečného odpadu a 20 Kč/t za uložení ostatního odpadu. Jedná se tedy o pojistku, která zajišťuje, že vliv skládky na životní prostředí nepřekročí ani v případě finančních problémů provozovatele zvláštní předpisy. Roční odvod do finanční rezervy je zahrnován do provozních nákladů.
    Aplikace zákona a prováděcích předpisů bude vyžadovat průběžné řešení otázek vyplývajících ze složitosti problematiky, jež v řadě případů nelze jednoznačně obecně postihnout. V tomto smyslu odbor odpadů předpokládá širokou spolupráci s příslušnými orgány státní správy, obcemi a odbornou veřejností.

RNDr. Vlastimila Mikulová,
ředitelka odboru odpadů
 
Rukověť odpadového hospodářství 1997-98 
   Pod tímto názvem vydala Nadace Revia nástin odpadového hospodářství České republiky v procesu přidružování k Evropské unii shrnující podstatné faktory, které charakterizují dosavadní stav a výhledy změn v této oblasti. Hlavní náplní této metodické pomůcky jsou právní a technické předpisy v odpadovém hospodářství. 
    Příručka v první části podává stručný historický přehled odpadového hospodářství v ČR, druhá část je věnována současnému stavu odpadového hospodářství v ČR a závěrečná část přibližuje mezinárodní podmínky a požadavky pro další vývoj nakládání s odpady v naší zemi, zejména pokud jde o připravenost odpadového hospodářství České republiky k převzetí závazků, které s sebou výhledové členství v Evropské unii přináší. Publikace uveřejňuje mj. text zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, komentář k jednotlivým jeho paragrafům, text Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování i úplný seznam a české texty vybraných předpisů ES týkajících se nakládání s odpady. 
   Rukověť odpadového hospodářství 1997-98 lze objednat na adrese: DUPRESS, předplatitelská a expediční služba, Podolská 110, 147 00 Praha 4.