Informace o průběhu výběrového řízení

   Vzhledem k tomu, že v letošním roce nebývale vzrostly nároky občanských sdružení na dotace ve veřejném výběrovém řízení (požadavky na víc než 63 mil. Kč) a objem finančních prostředků bude vzhledem k hospodářské situaci stejný nebo nižší, vzrostl také tlak jednotlivých zájmových uskupení občanských sdružení na ovlivňování výběrového řízení přes nejrůznější činitele, o nichž si myslí, že by mohli zasáhnout ve prospěch právě jejich občanského sdružení.
   Za této situace se můžeme pouze snažit, aby dotace MŽP zůstaly alespoň na úrovni předcházejícího roku a důsledně zveřejňovat, pokud nám to čas dovolí, všechny informace o průběhu výběrového řízení. V současnosti se ustavují expertní komise pro jednotlivé tematické okruhy (cca 30 lidí). Oddělení osvěty, vzděláváni a výchovy se podílí na organizaci (tajemníci komisí, ale tajemníci hodnotit projekty nebudou). Každý projekt budou hodnotit minimálně tři členové expertní komise podle kritérií, která jsme v loňském roce publikovali v Planetě. Jména hodnotitelů a jejich hodnocení nebudou zveřejněna, v souladu s běžnou praxí. O hodnocení každého projektu je archivován protokol, který je k dispozici kontrolním orgánům. Z průměru bodů jednotlivých hodnotitelů bude sestaveno pořadí a po schválení poradou vedení MŽP se začnou sepisovat smlouvy s těmi autory projektů, kteří se získanými body vejdou do finanční částky, jež bude na rok 1998 MŽP přidělena na dotace. Konečná částka je obvykle známa v březnu. Seznam projektů, které prošly úspěšně obálkovou komisí, je na domovské stránce MŽP internetu.

Kontakt: Ing. Marta Černá, CSc.,
odbor strategií a environmentální statistiky MŽP, tel. 6712 2445