29. prosinec - Mezinárodní den biodiverzity
1. zasedání Českého výboru pro Úmluvu o biologické rozmanitosti
 
    se konalo 21. října 1997 na MŽP. Jednání řídil RNDr. Radim Špaček, náměstek ministra životního prostředí, předseda Českého výboru pro     Úmluvu o biologické rozmanitosti.
    Posláním Českého výboru pro Úmluvu o biologické rozmanitosti je především koordinace aktivit, jimiž Česká republika naplňuje závazky učiněné přijetím Úmluvy o biologické rozmanitosti. Zabezpečit plnění úmluvy ukládá ministru životního prostředí a ministru zemědělství usnesení vlády ČR ze dne 2. června 1993 (č. 293). Výbor umožní mj. zpružnit projednávání materiálů vztahujících se k ochraně biologické rozmanitosti, které mají mezirezortní charakter, v bezprostřední diskusi a konfrontaci postojů jednotlivých rezortů a odborníků různých oborů.
    Výbor se skládá ze zástupců ministerstev, jež mají vztah k problematice ochrany biologické rozmanitosti, přítomen je rovněž zástupce AV ČR. Jako odborné zázemí si výbor zřizuje svůj vědecký poradní sbor, jehož členy jsou představitelé vědeckých ústavů AV ČR, rezortních ústavů, univerzit a Agentury pro ochranu přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR). Zasedání výboru projednalo závazky, které vyplývají z přijetí Úmluvy o biologické rozmanitosti Českou republikou, a seznámilo členy výboru vědeckého poradního sboru s dalšími mezinárodními úmluvami a činnostmi při ochraně přírody. Naplňování Úmluvy o biologické rozmanitosti je v současné době v gesci tří odborů na MŽP: odboru ochrany přírody, odboru ekologických rizik a monitoringu a odboru zahraničních vztahů. V odboru ochrany přírody bylo pro zintenzivnění aktivit směřujících k naplňování úmluvy zřízeno oddělení mezinárodních úmluv v ochraně přírody, které zajišťuje i další mezinárodní dokumenty vztahující se k ochraně přírody.
    Významnou úlohu při uskutečňování úmluvy má kromě MŽP i jím řízená odborná instituce, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Ta se stala hlavním řešitelem Národní strategie ochrany biologické rozmanitosti, jejíž vypracování je jedním z hlavních úkolů smluvních stran úmluvy. S přípravou tohoto dokumentu seznámil členy výboru a vědeckého poradního sboru RNDr. Jan Plesník, CSc. (AOPK ČR). Tento proces bude mít dvě etapy: a) vypracování Zprávy o stavu biologických zdrojů a o realizaci Úmluvy o biologické rozmanitosti v ČR, která by měla být hotova do konce roku 1997, b) příprava Národní strategie ochrany biologické rozmanitosti v ČR, jež kromě vlastní strategie zahrnuje i podrobnější akční plán. V diskusi byly dohodnuty konkrétní formy spolupráce při vypracování těchto dokumentů, které nutně musí mít mezirezortní charakter. V souvislosti s přípravou Národní strategie se během roku 1998 bude scházet Český výbor pro Úmluvu o biologické rozmanitosti a jeho vědecký poradní sbor k dalšímu jednání o těchto materiálech.
Ing. Handrij Härtel,
odbor ochrany přírody MŽP, tajemník Českého výboru
pro Úmluvu o biologické rozmanitosti