Zpravodaj MŽP 1/98


Na aktuální téma
Třetí konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimat
Nová právní úprava nakládání s odpady
Informace o průběhu výběrového řízení
Prováděcí předpisy k novému zákonu o odpadech
Výroční zpráva o plnění Úmluvy CITES v České republice v roce 1996
Vydání odvětvové technické normy odpadového hospodářství TNO 83 8039 Skládkování odpadů - Provozní řád skládek
Ekologie mezinárodně
1. zasedání Českého výboru pro Úmluvu o biologické rozmanitosti
Plánování a strategie v ochraně biodiverzity
Regionální seminář o mechanismu mezinárodní výměny informací Úmluvy o biologické rozmanitosti
Nový výkonný ředitel Programu OSN pro životní prostředí
Legislativa v oblasti životního prostředí v roce 1997
Vyhodnocení povodňové situace v červenci 1997
Příloha
Požadavky na zabezpečení skládek odpadů podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 338/97, o podrobnostech nakládání s odpady I-XVI