3.

Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí k provedení záchranného programu rysa ostrovida

 

I. Evidence stavu a škod způsobených rysem

1. Stavy rysa zjišťují uživatelé honiteb v honitbách ve smyslu § 24 zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, při pravidelném sčítání zvěře k 31.3. a uvádí je ve statistickém výkazu o myslivosti - Roční výkaz o honitbě, stavu a lovu zvěře za rok ... (Mysl/MZe/1-01, Mysl/MŽP/2-01).

2. Kontrolní sčítání zajišťují orgány ochrany přírody okresních úřadů, správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí.

3. Škody způsobené rysem na hospodářském zvířectvu a zvěři evidují a namátkově prověřují orgány ochrany přírody podle odst. 2. Sumarizované přehledy zasílají vždy k 1.1. a k 1.7. Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR - odbor péče o druhy, Kališnická 4, 130 00 Praha 3.

II. Postup při řešení výjimky ze základních podmínek ochrany rysa ostrovida

 (§ 56 zákona č. 114/1992 Sb.)

1. Případný odlov rysa z důvodu jeho redukce bude povolován výhradně v době lovu stanovené vyhl. MZe č. 134/1996 Sb., kterou se provádí zákon o myslivosti, tedy v období od 1. ledna do konce února. Pro podávání žádostí o výjimku z ochranných podmínek rysa se proto stanoví pořádkový termín do 31.10. předchozího roku tak, aby oprávněnost výjimky mohla být posouzena komplexně za určitou oblast i celé území.

2. Žádost k odboru ochrany přírody MŽP podává obvykle uživatel honitby nebo chovatel zvířat; žádost obsahuje:

 a) Stanovisko uživatele honitby, ve kterém bude zejména
- stručný slovní popis situace s rysem v honitbě (počet, výskyt, ověřená evidovaná    atd.),
- normované stavy spárkaté zvěře a zajíce v honitbě,
- skutečný odlov jednotlivých druhů spárkaté zvěře a zajíce po jednotlivých letech za posledních 5 let v honitbě.

 b) Návrh způsobu odlovu, potvrzení o zajištění odebrání odchyceného kusu, příslib organizace zajišťující odchyt.

 c) Stanovisko obce, v jejímž obvodu se nachází honitba.

 d) Stanovisko orgánu státní správy ochrany přírody a orgánu řízení myslivosti k žádosti s celkovým posouzením situace na území okresu (jedno stanovisko za OkÚ).

3. V průběhu měsíce listopadu budou všechny žádosti došlé na MŽP posouzeny Poradním sborem záchranného programu rysa v ČR, který vydá odborné stanovisko k evidovaným žádostem.

4. Bezprostředně na to vydá odbor ochrany přírody MŽP rozhodnutí podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., ve kterém stanoví i podmínky, za nichž se výjimka povoluje.

5. Veškeré údaje o povolených výjimkách, úspěšnosti lovu a o ulovených jedincích budou shromážděny na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, Kališnická 4, Praha 3.

III. Nabytí platnosti

Tento metodický pokyn nabývá platnosti zveřejněním ve Věstníku MŽP.

RNDr.  Ing. Vlastibor Ryšánek, v.r.
ředitel odboru ochrany přírody
ředitel odboru ochrany lesa