METODICKÉ POKYNY A NÁVODY

1.

Metodický pokyn odboru ochrany lesa MŽP č.j. OOL/75/98 ze dne 3.2.1998

k Příloze č. 10 zákona č. 348/1997 Sb.,

 

Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 1998 a způsobu kontroly jejich využití (dále jen Pravidla) podle § 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

 

1. MŽP na základě žádosti poskytuje podle Pravidel příspěvek pouze v případě, jde-li o pozemky v národních parcích a jejich ochranných pásmech.

2. Žádost o poskytnutí příspěvku podle Pravidel podává žadatel na předepsaném formuláři územnímu odboru MŽP (dále jen ÚO), v jehož územním obvodu se nachází národní park s předmětným pozemkem (NP Šumava - ÚO pro českobudějovickou oblast, Lidická 4, 370 81 České Budějovice, KRNAP - ÚO pro královehradeckou oblast, Sušilova 1337, 500 02 Hradec Králové, NP Podyjí - ÚO pro brněnskou oblast, Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno).

3. ÚO ověřuje úplnost a správnost vyplnění žádosti, její oprávněnost a v případě splnění předmětu příspěvku i v terénu správnost vykazovaných údajů včetně kvality uvedené práce. Kompletní písemné podklady s jednoznačným vyjádřením ÚO k žádosti se postoupí nejpozději do jednoho měsíce po doručení žádosti na odbor ochrany lesa MŽP (dále jen OOL).

3.1.  V případě nutnosti vrácení žádosti žadateli k odstranění nedostatků se postupují podklady na OOL nejpozději do jednoho měsíce po doručení žádosti s odstraněnými nedostatky.

3.2.  Neodstraní-li žadatel nedostatky ve stanoveném termínu, zasílají se bezprostředně původní podklady na OOL, který žádost zamítne.

4. Žádosti o poskytnutí příspěvků vyřizuje OOL formou písemného rozhodnutí a to v pořadí, v jakém byly doručeny na ÚO až do vyčerpání k tomuto účelu vyčleněných prostředků.

4.1.  U žádostí, které se vrací žadateli k odstranění nedostatků se akceptuje termín doručení správné opravené verze.

4.2.  Přednostně jsou vyřizovány žádosti z roku 1997, které nebyly řešeny pro nevyčlenění příslušných prostředků pro MŽP a žádosti nestátních vlastníků lesů. Nejvyšší prioritu však mají mimořádné živelné události.

4.3.  Rozhodnutí OOL obdrží žadatel a příslušný ÚO, kopii v případě přiznání příspěvku příslušný finanční úřad.

5. Kontrolní činnost zajišťují v souladu s Pravidly zaměstnanci ÚO, případně další pověření zaměstnanci.

5.1.  Proti zápisu z kontroly může kontrolovaná osoba podat do pěti dnů ode dne seznámení se se zápisem písemně námitky (nestanoví-li kontrolní zaměstnanec lhůtu delší). O námitkách rozhoduje kontrolní zaměstnanec.

5.2.  Nebylo-li námitkám vyhověno, může se kontrolovaná osoba do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o námitkách prostřednictvím ÚO (ten zajistí a poskytne příslušnou dokumentaci) odvolat k řediteli odboru ochrany lesa MŽP. Jeho rozhodnutí o námitkách je konečné.

5.3.  V případě zjištění porušení pravidel ze strany příjemce finančního příspěvku nahlásí ÚO rozsah porušení pravidel a z toho vyplývající objem neoprávněně čerpaných finančních prostředků příslušnému finančnímu úřadu a OOL.

5.4.  Vratky neoprávněně čerpaných finančních prostředků z minulých let včetně penále se odvádějí přímo do státního rozpočtu. Vratky neoprávněně čerpaných finančních prostředků v běžném roce se odvádějí na účet MŽP, ze kterého byly poskytnuty.

6. Žádosti o poskytnutí příspěvku na práce provedené v období od 1.10. do 31.12.1998 podané v zákonné lhůtě tří měsíců po splnění předmětu příspěvku budou v případě vyčerpání limitu finančních prostředků řešeny v roce 1999 podle pravidel platných pro rok 1998.

7.
Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dnem 9.2.1998.

 

 Ing. Vlastibor Ryšánek, v.r.
ředitel odboru ochrany lesa