SMĚRNICE Č. 21-97

Ministerstva životního prostředí s požadavky pro propůjčení ochranné známky


 

Mazací, teplonosné a elektroizolační kapaliny pro oběhové systémy

Společným rysem této kategorie je jejich provozní nasazení v cirkulačním režimu a požadavek na dlouhodobou technicko-oxidační stabilitu. Vedle toho jsou na jednotlivé skupiny maziv kladeny specifické požadavky vyplývající ze způsobu použití.

Do této kategorie byly zařazeny turbínové oleje (spotřeba v České republice je přibližně 2200 t/rok), kapaliny pro oběhové systémy (spotřeba 2000 t/rok), teplonosné kapaliny (spotřeba 1000 t/rok) a elektroizolační oleje (spotřeba 2000 t/rok).

K znečišťování životního prostředí těmito ropnými výrobky dnes dochází kromě výjimečných havárií především cestou úkapů, při rekonstrukci či likvidaci zařízení a v logistickém zázemí. Náhrada výše zmíněných typů kapalin na ropné bázi kapalinami syntetickými, rostlinnými oleji nebo jejich deriváty, biologicky snadno rozložitelnými a požárně méně exponovanými, je přínosem pro životní prostředí.

1. Definice pojmů
Pro účely této směrnice:

1.1  Turbínový olej je kapalina, která se používá k mazání, chlazení a protikorozní ochraně ložisek a převodovek v parních, plynových a vodních turbínách a připojených zařízeních a turbokompresorech.

1.2  Kapaliny pro oběhové systémy zajišťují mazání, chlazení, protikorozní ochranu, např. válcovacích a papírenských tratí, a udržují čistotu pracovního pole v obráběcích a tvářecích strojích odplavováním nečistot.

1.3  Teplonosné kapaliny zprostředkují přenos tepla mezi zdrojem a ohřívaným prostředím v beztlakových či tlakových soustavách.

1.4  Elektroizolační oleje se používají jako náplně transformátorů, spínacích zařízení, kondenzátorů a jističů, v nichž plní izolační, chladící a protikorozní funkci. Mazací funkce není dominantní, převládají požadavky na dielektrické vlastnosti.

1.5  Biologicky snadno rozložitelná kapalina je taková kapalina, která se biologicky dostatečně rychle rozkládá a která sama o sobě, ani produkty jejího rozkladu, nejsou látky toxické pro faunu a flóru.

1.6  Biologická rozložitelnost látek nemísitelných s vodou je definována jako pokles koncentrace sledované látky, vyjádřený v procentech, v důsledku její degradace směsnou bakteriální kulturou po 21 dnech. Měří se pomocí testu CEC L-33-A-93 Biodegradability of Two-Stroke Cycie Outboard Engine Oils in Water.

 Biologická rozložitelnost látek mísitelných s vodou je definována jako pokles koncentrace sledované látky, vyjádřený v procentech, v důsledku její degradace směsnou bakteriální kulturou po 28 dnech. Měří se pomocí ČSN EN 29888 Jakost vod. Hodnocení aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí. Statická zkouška (Zahn-Wellensova metoda) nebo OECD 302 B Zahn-Wellens/EMPA Test.

1.7  Ekotoxicita vyjadřuje působení kapaliny na živé organismy. Stanoví se jako:

 - akutní toxicita LC50 (lethal concentration), která za podmínek pokusu udává procentuální úhyn přítomných   organizmů,
 - účinná koncentrace EC50 (effective concentration), při které dochází ke změnám v chování organizmů,
 - inhibiční koncentrace IC50 (inhibition concentration), při které dochází k zamezení růstu organizmů.

 Koncentrace LC se používá pro ryby, zkoušky trvají nejméně 96 hodin. Stanovení EC, resp. IC se zkouší na perloočkách, resp. Na řasách po dobu 48, resp. 72 hodin. Index u zkratky znamená procento pozorovaných změn z celkového množství pokusných organizmů,

2. Vymezení kategorie

Tato směrnice se vztahuje na:

 - turbínové oleje,
 - kapaliny pro oběhové systémy,
 - teplonosné kapaliny,
 - elektroizolační oleje.

3. Základní požadavky

3.1  Výrobek musí splňovat požadavky platných technických, bezpečnostních, zdravotních, hygienických a jiných předpisů, včetně přepisů týkajících se ochrany životního prostředí, vztahujících se na výrobek a jeho výrobu, zejména:

 - Zákona č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších   předpisů,
 - Zákona č. 139/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 - Zákona č. 238/1991 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

 (S účinností od 1.1.1998 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech).

3.2  Výrobek musí mít užitné vlastnosti srovnatelné nebo lepší než obdobné výrobky této kategorie.

4. Specifické požadavky

4.1  Biologická rozložitelnost musí dosáhnout:

 - pro látky nemísitelné s vodou, podle testu CEC L-33-A-93, stupně rozkladu nejméně 90 % během 21 dnů,
 - pro látky mísitelné s vodou, podle ČSN EN 29888, resp. Testu OECD 302 B, stupně rozkladu nejméně 70 %   během 28 dnů.

4.2  Výrobek nesmí být toxický pro faunu a floru. V testech akutní toxicity na vodních organizmech musí splňovat následující kriteria:

 - test na rybách 96 LC50 musí být větší než 1 mg.l-1
 - test na perloočkách 48 EC50 musí být větší než 1 mg.l-1
 - test na řasách 72 IC50 musí být větší než 1 mg.l-1

4.3  Obaly musí být vratné nebo z recyklovatelných materiálů. Nepřípustný je obal z PVC.

5. Ověřování

5.1  Splnění základních požadavků musí být výrobcem nebo dovozcem prokázáno:

 - písemným prohlášením o shodě výrobku s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení   shody podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých   zákonů,
 - vyjádřením hlavního hygienika ČR ve smyslu zákona č. 20/1996 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších   předpisů,
 - vyjádřením České inspekce životního prostředí,
 - písemným prohlášením o užitných vlastnostech výrobku.

5.2  Splnění specifických požadavků 4.1 a 4.2 musí být prokázáno posouzením v ČR autorizovanou nebo akreditovanou osobou. Podkladem pro jeho vydání jsou výsledky zkoušek uvedených pod body 5.2.1 - 5.2.2. Splnění požadavku 4.3 musí být doloženo písemným prohlášením výrobce nebo dovozce.

5.3  Dodržování specifických požadavků prokazuje výrobce nebo dovozce písemným prohlášením na základě schváleného a zavedeného systému jakosti a je kontrolováno nahodile, minimálně 1x ročně.

 Má-li výrobce zaveden certifikovaný systém podle norem pro zabezpečování jakosti ČSN EN ISO 9001, 9002, 9003, nutnost kontroly odpadá.

Zkušební metody:

5.2.1  Biologická rozložitelnost se stanoví:

 - pro látky nemísitelné s vodou testem Co-ordinating European Council:
 CEC L-33-A-93: 1995 Biodegradability of Two-Stroke Cycle Outboard Engine Oils in Water,
 - pro látky mísitelné s vodou dle ČSN EN 29888 Jakost vod. Hodnocení aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí. Statická zkouška (Zahn-Wellensova metoda) (ISO 9888: 1991) (75 7772), resp. OECD Guidelines for Testing of Chemicals: Test 302 B, inherent biodegradability: Zahn-Wellens/EMPA Test, 1992.

5.2.2  Ekotoxicita se stanoví metodami:

 ČSN EN 28692 Jakost vod. Zkouška inhibice růstu sladkovodních řas Scenedesmus subspicatus a Selenastrum capricornutum (ISO 8692: 1989) (75 7740)
 ČSN EN ISO 6341 Jakost vod. Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Zkouška akutní toxicity (75 7751).
 ISO 7346/1: 1984 Determination of the acute lethal toxicity of substances to a freshwater fish - Part 1: Static method,
 resp. Metodami OECD Guidelines for Testing of Chemicals:
 Test 201, Algae, Growth Inhibition Test, 1984
 Test 202 Daphnia sp. Acute Immobilisation Test and Reproduction Test, 1984
 Test 203, Fish, Acute Toxicity Test, 1992.

6. Organizace zabezpečení

Organizační záležitosti k podání přihlášky k výběrovému řízení pro propůjčení ochranné známky ”Ekologicky šetrný výrobek” zajišťuje Agentura pro ekologicky šetrné výrobky, Český ekologický ústav, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 - Vršovice.

7. Platnost

Tato směrnice má dobu platnosti 2 roky a nabývá účinnosti dnem vydání.

Ing. Jiří Skalický, v.r.
místopředseda vlády ČR
a ministr životního prostředí
V Praze dne 5.12.1997