SMĚRNICE Č. 19-97

Ministerstva životního prostředí s požadavky pro propůjčení ochranné známky

Textilní výrobky - ložní povlečení

 

V současné době se v České republice vyrobí ročně asi 25 830 tis. m2 tkanin pro výrobu ložního povlečení. Ty se vyrábějí z přírodních a syntetických vláken. Během pěstování, výroby, dopravy a zpracování se na textilie mohou dostat látky, které v průběhu jejich užívání mohou ve styku s povrchem lidského těla působit negativně na zdraví osob. Jedná se zejména o těžké kovy, pesticidy, herbicidy, některá barviva apod. Dále se v průběhu výroby mohou používat postupy, které negativně ovlivňují životní prostředí. Jedná se zejména o odpadní vody, organická rozpouštědla, emise ze spalování paliv apod.

Účelem této směrnice je stanovení podmínky pro výrobky a způsoby výroby, které při splnění kvalitativních požadavků na textilie a jejich užitné vlastnosti, zajistí nezbytné hygienické vlastnosti textilií při použití technologií respektujících zásady ekologicky šetrné výroby. Tyto podmínky současně respektují aktuální možnosti techniky a technologie.

Směrnice respektuje současná věcná kritéria v oblasti požadavků na ekolabeling stejných výrobků platný v zemích Evropské unie, jedná se o směrnici harmonizovanou s Rozhodnutím Evropské komise 96/304/EC.

1. Definice pojmů
Pro účely této směrnice

 1.1 Ložní povlečení zahrnuje tkaná prostěradla, povlaky na polštáře, ložní přehozy a vyměnitelné, vypratelné povlaky prošívaných přikrývek a peřin.

 1.2 Textilie musí být vyrobeny ze 100 % bavlny, polyesteru nebo jejich směsí. Ložní povlečení smí být vybaveno knoflíky a jiným příslušenstvím k upevňování z jiných materiálů.

 1.3 Funkční jednotkou, k níž se vztahují všechny vstupy a výstupy je 1 kg textilie kondicionované při normalizovaných klimatických podmínkách (65 % ± 2 % relativní vlhkosti a 20 °C ± 2 °C).

 1.4 Těkavé organické látky. Jako těkavé organické látky v kontextu této směrnice se rozumí organické sloučeniny, které mají při 293,15 °K tlak par 0,01 kPa a více, nebo mají za vlastních podmínek použití odpovídající těkavost, a které jsou používány samotné nebo v kombinaci s jinými činidly k rozpouštění suroviny, výrobků nebo odpadních hmot, nebo jsou užívány jako čistící prostředky, k upravení viskozity, povrchového napětí, nebo jako plastifikátory či ochrannéprostředky.

2. Vymezení kategorie

Tato směrnice se vztahuje na trička, skupinu textilních výrobků, definovanou ustanoveními článků 1.1 a 1.2.

3. Základní požadavky

 3.1 Textilní výrobky - trička, označená ochrannou známkou ”Ekologicky šetrný výrobek”, musí splňovat požadavky platných technických , bezpečnostních , zdravotních , hygienických a jiných předpisů, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, vztahujících se na výrobek a jeho výrobu, zejména:

- Zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších   předpisů,
- Zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- Zákona č. 238/1991 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

 3.2 Textilní výrobky - trička, označená ochrannou známkou ”Ekologicky šetrný výrobek”, musí mít užitné vlastnosti srovnatelné nebo lepší než obdobné výrobky této kategorie.

4. Specifické požadavky

K zajištění kvality pro ekologické značení musí výrobek a přiměřeně i textilní vlákna, splňovat následující kritéria, pokud není uvedeno jinak.

 4.1 Kritéria užitných vlastností:

4.1.1  Mechanické a fyzikální vlastnosti

 a) Trvanlivost úpravy snadné údržby a nežehlivé úpravy (pouze pro výrobky takto označené ”nežehlivá úprava, permanent press, durable press” apod.).
 Hodnota/limit: minimálně DP3

 b) Rozměrové změny
 Hodnota/limit: tkaniny 5 % po osnově a útku

 4.1.2 Stálobarevnost

 a) Při praní
 Hodnota/limit: Změna odstínu: 3-4
 Zapouštění : 3-4
 U výrobků se současně světlými i tmavými odstíny se doplní test praní celého výrobku.

 b) V potu
 Hodnota/limit: Změna odstínu: 3-4
 Zapouštění: 3-4

 c) V suchém a mokrém otěru
 Hodnota/limit: suchý otěr 4, mokrý otěr 2-3

 d) Na světle
 Hodnota/limit: 4

Výrobky, které sestávají z nebělených a nebarvených vláken nemusí vyhovovat kritériím na stálobarevnost, ale spotřebitelé musí být informováni o možných změnách stálobarevnosti.

4.2 Ekologická kritéria

 4.2.1 Emise těkavých organických látek při výrobě polyesteru.
 Emise těkavých organických látek během polymerace polyesteru nesmí překročit 1,2 g.kg-1 produkovaného polyesterového polymeru.

 4.2.2 Tisk
 Během tisku nesmí být použity žádné těkavé organické látky ani chemické produkty obsahující tyto látky v množství přesahujícím 5 %.

 4.2.3 Zbytkový obsah v polyesterových vláknech nesmí přesáhnout 300 mg.kg-1.

 4.2.4 Fytosanitární výrobky a chemikálie užívané při sklizni.

 a) Během pěstování bavlny nesmí být použit žádný z následujících fytosanitárních výrobků a chemikálií užívaných při sklizni:

Jméno biocidu Číslo CAS
Aldrin 309-00-2
Dieldrin 60-57-1
Caphechlor 8001-35-2
Endrin 72-20-8
DDT 50-29-3
2,4,5 - T 93-76-5
Hexachlorbenzen 608-74-1
Heptachlor 76-44-8
Captafol 2425-06-1
Chlordan 12789-03-6
5103-71-9

 Obsah uvedených fytosanitárních a sklizňových chemikálií nesmí překročit 0,05 mg.kg-1 vlákna.

 b) Pentachlorfenol (PCP) a jeho soli a estery nesmí být použity během životního cyklu výrobku. Obsah pentachlorfenolu nesmí přesáhnout limit 0,05 mg.kg-1 vlákna.

 4.2.5 Šlichty

 a) Použité šlichty musí být buď recyklovány, nebo musí být biologicky rozložitelné nebo biologicky eliminovatelné.
 Stupeň recyklace musí být alespoň 75 %. Pakliže není zavedena recirkulace, musí být použité šlichty biologicky dobře rozložitelné.

 4.2.6 Tenzidy, změkčovadla a komplexotvorné látky
 V průběhu výroby nesmí být použity alkylfenoletoxyláty (APEO), dialkyldimethylamoniumchlorid vyro- bený z hydrogenovaného talového oleje (DTDMAC), distearyldimethylamoniumchlorid (DSDMAC), dialkyldimethylamoniumchlorid vyrobený ze ztuženého talového oleje (DHTDMAC), soli kyseliny nitrilotrioctové (NTA), a soli kyseliny ethylendiamintetraoctové (EDTA).

 4.2.7 Bělící prostředky
 Produkce AOX ve směsi odpadních vod z bělení nesmí překročit 40 mg na funkční jednotku. V případě křehkých tkanin (stupeň polymerace nižší než 1800), které jsou určeny pro bílé konečné výrobky, nesmí produkce AOX překročit 100 mg na funkční jednotku.

 4.2.8 Barviva, pigmenty a přenašeče

 a) Obsah kovů nesmí u použitých barev přesáhnout následující hodnoty:

 
mg.kg-1
arsen  
50
kadmium
20
chrom
100
měď
250
nikl
200
cín
250
antimon
50
rtuť
4
zinek
1500
olovo
100

 b) Obsah kovů nesmí u použitých pigmentů přesáhnout následující hodnoty:

 
mg.kg-1
arsen  
250
kadmium
50
chrom
100
antimon
250
rtuť
25
zinek
1000
olovo
100

 c) Nesmí být použita kovokomplexní barviva obsahující jako součást molekuly následující kovy: arsen, kadmium, chrom, rtuť, nikl, olovo, antimon, cín, měď a zinek.

 d) Nesmí být použita kovokomplexních pigmentů obsahujících jako součást molekuly následující kovy: arsen, kadmium, chrom, rtuť, nikl, olovo, antimon, cín a zinek. Je povolen maximální obsah mědi 4,5 %.

 e) Nesmí být použito barviv, která uvolňují , nebo jejichž štěpením mohou vzniknout karcinogenní aminy.

Aromatické aminy považované za karcinogenní podle IARC (skupina 1,2A a 2B) jsou:

para-aminoazobenzen CAS No 60-09-3
orto-aminoazotolulen CAS No 97-56-3
4-aminobifenyl

CAS No 92-67-1

4-nitro-orto-toluidin CAS No 99-55-8
orto-anisidin CAS No 90-04-0
para-chlor-orto-toluidin

 CAS No 95-69-2
2,4-diaminoanisol CAS No 615-05-4
4,4'-diaminodifenyleter  CAS No 101-80-4
2,4-diaminotoluen CAS No 95-80-7
3,3'-dichlorbenzidin CAS No 91-94-1
3,3´-dichlor-4,4´-diaminodifenyleter   CAS No 28434-86-8
3,3'-dimetoxybenzidin CAS No 119-90-4
3,3'-dimetylbenzidin CAS No 119-77-9
4,4'-metylendianilin CAS No 101-77-9
4,4´-metylen bis (2-chloranin) CAS No 101-14-4
4,4´-metylen bis (2-metylanilin) CAS No 838-88-0
2-naftylamin CAS No 91-59-8
orto-toluidin CAS No 95-53-4

f) Nesmí být použito přenašečů obsahujících chlór nebo jiný halogen.

 4.2.9 Finální úpravy
 Množství volného a částečně hydrolyzovatelného formaldehydu nesmí překročit:
 30 mg.kg-1 ve výrobcích určených pro použití dětem,
 75 mg.kg-1 v ostatních výrobcích.

 Ověřování

 a) Splnění základních požadavků musí být výrobcem nebo dovozcem prokázáno:

 - vyjádření hlavního hygienika ČR ve smyslu zákona č. 20/1996 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších  předpisů,
 - posouzením příslušných orgánů státní správy (Česká inspekce životního prostředí),
 - písemným prohlášením o užitných vlastnostech výrobku.

 b) Splnění specifických požadavků dokladuje výrobce na základě dokumentace o technologii výroby jejíž součástí jsou laboratorní protokoly vydané. Resp. Potvrzené v ČR autorizovanou zkušebnou nebo akreditovanou laboratoří pro daný obor výrobků obsahujícím výsledky zkoušek a auditem používaných vstupů do výroby a používaných technologií provedeným nezávislým auditorem kvalifikovaným pro daný obor výrob. Auditor ověřuje i závazná prohlášení ředitele a deklarace dodavatelů vstupů do výroby, pokud směrnice takový doklad připouští.

 c) Dodržování specifických požadavků prokazuje výrobce nebo dovozce písemným prohlášením na základě, tímto článkem směrnice doporučovaného, případně schváleného a zavedeného certifikovaného systému podle norem pro zabezpečování jakosti ČSN ISO 9001, 9002, 9003, a je kontrolováno nahodile, minimálně 1x ročně.

Zkušební metody

 5.1 Kriteria užitných vlastností
 Zkoušení kvality výrobků se provádí za normalizovaných klimatických podmínek. Normalizované klimatické podmínky jsou stanoveny normou ČSN EN 20 139 Textilie. Normální ovzduší pro klimatizování a zkoušení (80 0056) idt ISO 139.

 5.1.1 Mechanické a fyzikální vlastnosti

  a)  Trvanlivost úpravy snadné údržby a nežehlivé úpravy (pouze pro výrobky takto označené ”nežehlivá úprava, permanent press, durable press” apod.). Testační metoda: ISO 7768 Textilie - Zkušební metoda pro hodnocení vzhledu tkanin s úpravou durable press po domácím praní a sušení.

  b)  Rozměrové změny
 Testační metoda: ISO 5077 Textilie - Zjišťování změn rozměrů po praní a sušení. Teplota praní a sušení podle etikety se symboly správné údržby. Rozměrové změny se zjišťují po třech praních a sušeních v bubnu.

 5.1.2 Stálobarevnost

 a) Při praní
 Testační metoda: ISO 105 C06 Textilie. Zkoušky stálobarevnosti. Část C06: Stálobarevnost v domácím a komerčním praní.
 U výrobků s kombinací světlých a tmavých odstínů se nahradí výše uvedený standardní test testem praní celého výrobku. Změny vzhledu se srovnají s nepraným vzorkem.
 Testační metoda: Praní dle ISO 6330 Textilie - Postupy domácího praní a sušení pro zkoušení textilií.

 b) V potu
 Testační metoda: ISO 105-E04 Textilie. Zkoušky stálobarevnosti. Část EO4: Stálobarevnost v potu.

 c) V suchém a mokrém otěru
 Testační metoda: ISO 105 X 12 Textilie. Zkoušky stálobarevnosti. Část X12: Stálobarevnost v otěru.

 d) Na světle
 Testační metoda: ISO 105 B02 Textilie. Zkoušky stálobarevnosti. Část B02. Stálobarevnost v umělém světle. Zkouška xenonovou výbojkou.

 5.2 Ekologická kritéria

 5.2.1 Emise těkavých organických látek při výrobě polyesteru
 Testační metoda: EPA Stationary Source Sampling Methods, 25A

 5.2.2 Tisk
 Ověření: Deklarace od dodavatele, že tiskací pasta neobsahuje více než 5 % těkavých organických látek.

 5.2.3 Zbytkový obsah antimonu v polyesterových vláknech a množství užívaného antimonu.
 Testační metoda: Přímé stanovení (pomocí AAS nebo ekvivalentní metodou) množství kovu v popelu ze spálených vláken.

 5.2.4 Fytosanítární výrobky a chemikálie užívané při sklizni

  a)  Během pěstování nesmí být použit žádný z fytosanitárních prostředků a chemikálií vyjmenovaných v kapitole 4.2.4 užívaných při sklizni:
 Testační metoda: US EPA ”Organochlorine Pesticides and PCBs as Arochlors by Gas Chromatography: Capilarity column Technique”, US EPA 8141 A ”Organophosphorus Compounds by Gas Chromotatography: Capilarity Columm Technique” and US EPA ”Chlorinated Herbicides by Gas Chromatography using Methylation or Pentafluorobenzylation Derivatizion: Capilary Columm Technique”. Testy se provádějí na přízích užívaných pro produkci výrobku.
 Četnost testace: 4x ročně. Není třeba provádět žádné testy pro 100 % organickou bavlnu pěstovanou a kontrolovanou v souladu s Nařízením 2092/91 EEC. Pro příze, obsahující 50% a více organické bavlny pěstované a kontrolované v souladu s požadavky Nařízení 2092/91/EEC, se požaduje testace 1x ročně.

  b)  Pentachlorfenol (PCP) a jeho soli a estery
 Testační metoda: Plynová chromatografie s detekcí elektronového záchytu. Test na režné tkanině před zušlechťo-váním a na vyrobené tkanině.
 Četnost testace: 4x ročně.

 5.2.5 Šlichty

 a) Biologická rozložitelnost šlichet.
 Testační metoda: ČSN EN 29888 Jakost vod - Hodnocení aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí. Statická zkouška (Zahn-Wellensova metoda, ISO 9888: 1991)

 b) Informace o chemických látkách obsažených v použité šlichtě.
 Ověření : Deklarace dodavatele o složení šlichtovacích prostředků.

 c) Informace o recyklaci šlichet.
 Ověření: Závazné prohlášení ředitele tkalcovny.

 5.2.6 Detergenty, komplexotvorná činidla a chemické prostředky
 Ověření: Deklarace od dodavatelů chemikálií a textilních pomocných prostředků a ředitele podniku zaručují, že se tyto sloučeniny nepoužívají.

 5.2.7 Bělící prostředky
 Testační metoda: ČSN 75 7530 Stanovení extrahovatelného organicky vázaného chloru.

 5.2.8 Barviva, pigmenty a přenašeče
 Ověření obsahu kovů u použitých barev a pigmentů podle 4.2.7 a) až e): Deklarace dodavatelů barev a pigmentů, že dodávané značky neobsahují kovové nečistoty v iontové formě, kovy jako součást kovokomplexních barviv u jednotlivých kovů a v množstvích uvedených v kap. 4.2.7. Deklarace dodavatelů barviv, že z použitých barviv nemohou být uvolněny nebo odštěpeny aminy považované za karcogenní, uvedené v kap. 4.2.7.
 Ověření obsahu chloru u použitých přenašečů podle 4.2.7 f): Deklarace výrobce, že přenašeče neobsahují halogeny. Testace se provádí v případě, že chybí deklarace výrobce.
 Testační metoda: DIN 38409 - H8 Deitsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser-, und Schalmmuntersuchung.. Sumarische Wirkung- und stofkenngrössen (Gruppe H). Bestimmung der Extrahierbaren Organischgebundenen Halogene. (EOX) (H8). Nebo: ČSN 75 7530 Stanovení extrahovatelného organicky vázaného chloru. Extrakce se provede směsí cyklohexanu a isopropanolu, extrakt se promyje okyselenou vodou.

 5.2.9 Finální úpravy
 Testační metoda: ČSN 80 0290 Textilie. Stanovení obsahu formaldehydu, kap. 2 -
 Acetylacetonová metoda.
 Japonská metoda Law 112

6. Organizační zabezpečení

Organizační záležitosti k podání přihlášky k výběrovému řízení pro propůjčení ochranné známky ”Ekologicky šetrný výrobek” zajišťuje Agentura pro ekologicky šetrné výrobky., Český ekologický ústav, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 - Vršovice.

7. Platnost

Tato směrnice má dobu platnosti 2 roky a nabývá účinnosti dva měsíce ode dne podpisu.

 Ing. Jiří Skalický, v.r.
 místopředseda vlády ČR
 a ministr životního prostředí

V Praze