Věstník MŽP 02/98


RESORTNÍ PŘEDPISY A SMĚRNICE
Směrnice č. 18/97,
směrnice č.19/97,
směrnice č.20/97,
směrnice č. 21/97
Ministerstva životního prostředí s požadavky pro propůjčení ochranné známky ekologicky šetrný výrobek
METODICKÉ POKYNY A NÁVODY
1. Metodický pokyn odboru ochrany lesa MŽP č.j. OOL/75/98 ze dne 3.2.1998 k Příloze č. 10 zákona č. 348/1997 Sb.

2. Metodický pokyn odboru geologické správy MŽPk obsahu žádosti o udělení předchozího souhlasu k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru podle § 24 zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3. Metodický pokyn MŽP k provedení záchranného programu rysa ostrovida

Záchranný program silně ohroženého druhu žiočiha rysa ostrovida v České republice


SDĚLENÍ
1. Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

2. Sdělení odboru ochrany vod MŽP o vydání následující technické normy vodníhovodního hospodářství TNV 75 2321 ”Rybí přechody”

3. Sdělení odboru ochrany přírody MŽP o jmenování záchranných center pro účely deponování zadržených exemplářů CITES ve smyslu ustanovení § 3 písm. h, zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

4. Sdělení odboru geologické správy MŽP o vydaných povoleních pro vyhledávání a průzkumu ložisek vyhrazených nerostů, v období od 1.7.1997 do 31.12.1997

5. Sdělení odboru strategií MŽP o přehledu směrnic s požadavky pro propůjčení ochranné známky “Ekologicky šetrný výrobek” a úplném seznamu výrobků s propůjčením ochranné známky “Ekologicky šetrný výrobek”.

Národní program označování výrobků ochrannou známkou “Ekologicky šetrný výrobek”