Organizace

Projekt

Agentura GAIA

Agenda 21 a trvale udržitelná cesta do společné Evropy

Agentura Koniklec

Provoz environmentálního informačního centra AK v roce 2001

Agentura Koniklec

Ekozákon - právo v oblasti ŽP na Internetu

Agentura Koniklec

Regionální středisko pro rozvoj Agendy 21 ve Středočeském kraji

Agentura Koniklec

Celostátní informační kampaň ke Dni Země 2001

Agentura Koniklec

Praktický rádce, jak chránit životní prostředí v Praze

Alternativa 3000

Záchrana krajových odrůd ovocných stromů Českého ráje

Alternativa 3000

Péče o lesní ekosystém VKP Farářství

Alternativa 3000

Péče o přírodní rezervaci Bažantnice u Loukova

Alternativa 3000

Vzdělávání a osvěta pracovníků samosprávy

Alternativa 3000

Šetrná turistika v Českém ráji

Alternativa 3000

Naučná stezka Bažantnice u Loukova

AMAVET - EkoCentrum Brno

Magazín EUROEKO – mezinárodní magazín pro ekologickou výchovu

AMAVET - EkoCentrum Brno

Kluby pro děti s ekovýchovným zaměřením

AMAVET - EkoCentrum Brno

Přímá práce s dětmi v oblasti ekologické výchovy

AMAVET - EkoCentrum Brno

Stezka zdraví v Brně

Ametyst

Plzeňský ekologický kudykam

Ametyst

Pracovní listy pro plzeňskou ekologickou výchovu

Ametyst

Turistická značená stezka Úterý - pramen opata Reitenbergera

Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v České republice

Analýza systému nakládání se stavebními odpady v jihomoravském regionu

Ateliér pro životní prostředí

Průvodce pražskými přírodními parky

AVES

Stanice na podporu ochrany ptactva

AVES

Výchovné centrum při stanici na podporu ochrany ptactva

Beskydčan

Návštěvnické centrum ochrany přírody v Ostravici

Beskydčan

Vytvoření pěších tras a vytištění letáků

Beskydčan

Vybudování výukové stezky na Lysou horu

Brontosauří ekocentrum Zelený klub

EkoList po drátě

CALLA, Sdružení za záchranu prostředí

Semináře k solární tepelné energetice

CALLA, Sdružení za záchranu prostředí

10 let národní přírodní rezervace Brouskův mlýn

Centrum environmentálních analýz

Školení "Environmentální aspekty vstupu do EU na lokální úrovni a příprava ekologických projektů pro programy pomoci EU"

Centrum environmentálních analýz

Komunikace při hodnocení rizika

Centrum environmentálních analýz

Hodnocení krajinného rázu

Centrum environmentálních analýz

Pomoc při řešení problémů v obcích v okolí Národního parku České Švýcarsko

Centrum environmentálních analýz

Geografický informační systém (GIS) na správě CHKO Labské pískovce

Centrum pro komunitní práci Ostravský kraj

Chráním svůj svět

Centrum pro komunitní práci Západní Čechy

Aarhuská úmluva a strategické plánování v ČR

Centrum pro komunitní práci Západní Čechy

Zapojení veřejnosti v českém systému EIA

CORTUSA - sdružení pro ochranu Moravského krasu

Moravský kras - ochrana podzemí začíná na povrchu

CORTUSA - sdružení pro ochranu Moravského krasu

Ochrana jeskynních systémů v Moravském krasu - pilotní projekt pro ověřování agroenvironmentálního programu

CORTUSA - sdružení pro ochranu Moravského krasu

Přírodní rezervace Údolí Říčky - videofilm

CORTUSA - sdružení pro ochranu Moravského krasu

Naučné stezky Moravského krasu - publikace

Cyklo klub Kučera Znojmo

Moravské vinařské stezky na Znojemsku - návrh cykloturistických tras

Česká botanická společnost

Zpracování dat z floristických kursů České botanické společnosti

Česká botanická společnost

Časopis "Zprávy České botanické společnosti"

Česká speleologická společnost

Sborník Speleofórum 2001

Česká speleologická společnost

Sborník Speleo 1-3/2001

Česká speleologická společnost ZO 1-02 Tetín

Speleologická dokumentace a výzkum Tetínské jeskyně

Česká společnost chemická

Monotematické číslo časopisu Chemické listy

Česká společnost pro větrnou energii

Vydávání časopisu Větrná energie

Česká společnost pro životní prostředí

Osvětový ekologický program pro pražskou veřejnost

České ekologické manažerské centrum

Zóna Epsilon na EnviBrno 2001

České ekologické manažerské centrum

Aspekty

České ekologické manažerské centrum

DIPLOM - Diplomové, bakalářské a další studentské práce s environmentálním zaměřením

České ekologické manažerské centrum

EMIP-Environmentální vzdělávání a osvěta pracovníků státní správy a samosprávy v oblasti EMAS a IPPC

České ekologické manažerské centrum

Kolokvium Deset let právního prostředí v odpadovém hospodářství ČR

České ekologické manažerské centrum

ALTENERG - osvěta o alternativních zdrojích a o úsporách energií na vybraných výstavách

České ekologické manažerské centrum

KLAMAM – informační kampaň o klamavých a zavádějících tvrzeních při reklamě výrobků a služeb

Českomoravská společnost pro obnovu krajiny

Genofond ovocných stromů Slavkovského a Českého lesa

Českomoravská společnost pro obnovu krajiny

Genofond původních druhů ovocných dřevin obce Klentnice

Českomoravská společnost pro obnovu krajiny

Asanační a regulační zásahy v lokalitě Skalka u Sedlece

Český a slovenský dopravní klub

Dopravní zprávy (rešeršní časopis)

Český rybářský svaz - místní organizace Letohrad

Obnovení tůní v mokřadním systému Tiché Orlice

Český rybářský svaz - MO se sídlem v Novém Bydžově

Mladý rybář

Český svaz ochránců přírody 01/14 ZO Natura, quo vadis?

Podpora environmentální výchovy

Český svaz ochránců přírody - Ústřední výkonná rada

Natura 2000

Český svaz ochránců přírody - Ústřední výkonná rada

Depeše Českého svazu ochránců přírody

Český svaz ochránců přírody ??/?? ZO Ornita

Podpora hnízdění zpěvného ptactva

Český svaz ochránců přírody 01/44 ZO

Krabičky – sběr krabicových obalů

Český svaz ochránců přírody 01/68 ZO ochrana herpetofauny

Udržení výskytu Elaphe longisima - etapa 2001

Český svaz ochránců přírody 01/68 ZO ochrana herpetofauny

Videostudie přírody Prokopského údolí

Český svaz ochránců přírody 01/71 ZO Koniklec

Likvidace křídlatky

Český svaz ochránců přírody 01/71 ZO Koniklec

Putovní program pro letní tábory

Český svaz ochránců přírody 01/71 ZO Koniklec

Pořízení materiálu pro EOVV

Český svaz ochránců přírody 01/98 ZO Arbovital

Arbovital - služba pro revitalizaci dřevin a bylin

Český svaz ochránců přírody 02/09 ZO Podblanické ekocentrum

Správní řízení na okrese Benešov

Český svaz ochránců přírody 02/09 ZO Podblanické ekocentrum

Ochrana krajinného rázu

Český svaz ochránců přírody 02/09 ZO Podblanické ekocentrum

Rozšíření sadu krajových odrůd ovocných dřevin a zajištění jeho základní údržby

Český svaz ochránců přírody 02/09 ZO Podblanické ekocentrum

Mapování a záchrana starých krajových odrůd ovocných dřevin na okrese Benešov

Český svaz ochránců přírody 02/09 ZO Podblanické ekocentrum

Ošetření památného dubu v Tloskově

Český svaz ochránců přírody 02/09 ZO Podblanické ekocentrum

Ošetření památné lípy v Postupicích

Český svaz ochránců přírody 02/09 ZO Podblanické ekocentrum

Zabezpečení transferu zvláště chráněných živočichů z ohrožených lokalit

Český svaz ochránců přírody 02/09 ZO Podblanické ekocentrum

Rozšíření služeb knihovny Podblanického ekocentra ČSOP pro veřejnost

Český svaz ochránců přírody 02/09 ZO Podblanické ekocentrum

Výstava o odpadech

Český svaz ochránců přírody 02/09 ZO Podblanické ekocentrum

Cyklus "Ekologické večery"

Český svaz ochránců přírody 02/09 ZO Podblanické ekocentrum

Vydání 5. ročníku časopisu Pod Blaníkem

Český svaz ochránců přírody 02/09 ZO Podblanické ekocentrum

Publikace "Ptáci Podblanicka"

Český svaz ochránců přírody 02/09 ZO Podblanické ekocentrum

Zřízení výukové a poradenské expozice v prostorách Podblanického ekocentra s tematikou ochrany přírody

Český svaz ochránců přírody 02/09 ZO Podblanické ekocentrum

Desatero domácí ekologie

Český svaz ochránců přírody 03/01 ZO Alkazar

Inventarizace hlaváčku jarního, okrotice červené a dalších druhů na vybraných lokalitách NPR Karlštejn v CHKO Český kras

Český svaz ochránců přírody 03/01 ZO Alkazar

Mapování a likvidace invazních druhů rostlin v rámci CHKO Český Kras (rod křídlatka, bolševník velkolepý, celík kanadský)

Český svaz ochránců přírody 03/04 ZO

Brožura Obojživelníci CHKO Český kras – stav a ochrana

Český svaz ochránců přírody 03/04 ZO

Netýkavka žláznatá v CHKO Český kras

Český svaz ochránců přírody 06/05 ZO Sázava

Prosazování práva v životním prostředí, účast ve správních řízeních a osvěta v Sázavě a okolí

Český svaz ochránců přírody 06/05 ZO Sázava

Rybníčky – revitalizace

Český svaz ochránců přírody 06/05 ZO Sázava

Havránka – revitalizace

Český svaz ochránců přírody 09/06 ZO Ornita

Podpora rozšíření hnízdění sýkořice vousaté

Český svaz ochránců přírody 09/06 ZO Ornita

Zimní podpora ptáků v Poděbradech

Český svaz ochránců přírody 13/17 ZO

Školení vedoucích pracovníků akcí pro děti a mládež

Český svaz ochránců přírody 13/17 ZO

Škola Ferdy mravence

Český svaz ochránců přírody 13/17 ZO

Nechraňme jen sami sebe!

Český svaz ochránců přírody 13/17 ZO

Zelená planeta

Český svaz ochránců přírody 13/18 ZO Silvatica

Flora Novostrašecka

Český svaz ochránců přírody 13/18 ZO Silvatica

Gentinella Baltica

Český svaz ochránců přírody 13/18 ZO Silvatica

Heracleum mantegazzianum

Český svaz ochránců přírody 13/18 ZO Silvatica

Záchranný transfer obojživelníků při jarním tahu CHKO Křivoklátsko

Český svaz ochránců přírody 13/18 ZO Silvatica

Památné břehy na bývalém fürstenbergském panství

Český svaz ochránců přírody 13/18 ZO Silvatica

Likvidace křídlatek v povodí Rakovnického potoka

Český svaz ochránců přírody 13/18 ZO Silvatica

Rozvoj informačních služeb na Křivoklátsku

Český svaz ochránců přírody 14/09 ZO Nové Hrady

Záchrana krajových odrůd ovocných stromů

Český svaz ochránců přírody 15/06 ZO Šípek

Environmentální vzdělávání a osvěta na Českokrumlovsku

Český svaz ochránců přírody 15/06 ZO Šípek

Environmentální výchova na školách Českokrumlovska

Český svaz ochránců přírody 15/06 ZO Šípek

Zpravodaj Šípek 2001

Český svaz ochránců přírody 26/08 ZO Biota

Dokumentace stavu lesních ekosystémů

Český svaz ochránců přírody 26/08 ZO Biota

Likvidace křídlatky

Český svaz ochránců přírody 26/08 ZO Biota

Provozování informačního střediska Čerchov

Český svaz ochránců přírody 29/02 ZO

Obnova přírodě blízkých společenstev v severní části okresu Rokycany

Český svaz ochránců přírody 29/02 ZO

Zapojení veřejnosti do rekonstrukce veřejné zeleně na náměstí K. Šternberka v Radnicích

Český svaz ochránců přírody 29/02 ZO

Environmentální výchova dětí a mládeže v Ekocentru Radnice

Český svaz ochránců přírody 29/06 ZO Břasy

Mapování nepovolených skládek a zdrojů znečištění

Český svaz ochránců přírody 29/06 ZO Břasy

Rehabilitace přírodní památky "Bašta"

Český svaz ochránců přírody 30/02 ZO

Dendrologická studie území tzv. Hartenberské domény a komentovaný soupis vegetace tzv. Hřebenské stráně

Český svaz ochránců přírody 31/01 ZO

Zimní sčítání kání

Český svaz ochránců přírody 32/10 ZO Meles

Záchrana genofondu tisu červeného v CHKO Lužické hory

Český svaz ochránců přírody 33/04 ZO Tilia

Zelená škola 2001

Český svaz ochránců přírody 33/04 ZO Tilia

Environmentální akce pro děti a mládež na terénní základně Buk

Český svaz ochránců přírody 33/04 ZO Tilia

Severočeské centrum ochránců přírody Tilia Ústí nad Labem

Český svaz ochránců přírody 35/03 ZO Jizerka

Údržba a provoz ekocentra Informační středisko Jizerka

Český svaz ochránců přírody 36/02 ZO při Správě CHKO Jizerské hory

Netopýři Liberecka 2001

Český svaz ochránců přírody 36/02 ZO při Správě CHKO Jizerské hory

Výchova strážního dorostu v CHKO Jizerské hory

Český svaz ochránců přírody 36/08 ZO Armillaria

Příprava podkladů pro vyhlášení přírodního parku Císařský kámen

Český svaz ochránců přírody 36/08 ZO Armillaria

Recyklace plastů v obcích Liberecka - informační kampaň, seminář

Český svaz ochránců přírody 44/17 ZO

Ovocné stromy Chrudimska a Železnohorska

Český svaz ochránců přírody 44/17 ZO

Vzdělávání pedagogických pracovníků Chrudimska a Železnohorska

Český svaz ochránců přírody 54/44 ZO Veronica

Trvale udržitelné využívání údolní nivy Dyje v katastru obce Rakvice

Český svaz ochránců přírody 54/44 ZO Veronica

Spolupráce s obcemi při budování náhradních hnízdních podložek pro čápa bílého

Český svaz ochránců přírody 54/44 ZO Veronica

Časopis Veronica

Český svaz ochránců přírody 54/44 ZO Veronica

Zelený telefon města Brna

Český svaz ochránců přírody 54/44 ZO Veronica

Alternativní seznam mokřadů ČR - Wetland Shadow List

Český svaz ochránců přírody 54/RS Regionální sdružení v Brně

Občané a stromy

Český svaz ochránců přírody 54/RS Regionální sdružení v Brně

Občanský monitoring životního prostředí

Český svaz ochránců přírody 57/01 ZO Kosenka

Genofondový sad krajových odrůd ovoce

Český svaz ochránců přírody 57/01 ZO Kosenka

Rozvoj šetrné turistiky na jižním Valašsku

Český svaz ochránců přírody 57/10 ZO Zelené údolí u Doubrav

Management PP Uhliska

Český svaz ochránců přírody 58/06 ZO Bílé Karpaty

Záchrana starých krajových odrůd v CHKO Bílé Karpaty

Český svaz ochránců přírody 58/06 ZO Bílé Karpaty

Osvěta a využívání solární energie

Český svaz ochránců přírody 58/06 ZO Bílé Karpaty

Krabice plná ryb

Český svaz ochránců přírody 58/06 ZO Bílé Karpaty

Účinné využívání naučných stezek v Bílých Karpatech

Český svaz ochránců přírody 58/07 ZO Ždánice

Likvidace bolševníku obecného

Český svaz ochránců přírody 58/07 ZO Ždánice

Environmentální výchova v dětských a mládežnických kolektivech

Český svaz ochránců přírody 58/10 ZO

Ochrana oskeruší na pastevních plochách na Radějovsku a následný monitoring jejich zdravotního stavu

Český svaz ochránců přírody 58/10 ZO

Spolupráce s obecním úřadem při tvorbě nových významných biotopů a stabilizačních prvků v krajině

Český svaz ochránců přírody 60/03 ZO Planorbis

Rameno Moravy - program péče o lokalitu

Český svaz ochránců přírody 60/03 ZO Planorbis

Biokoridor Zacharka

Český svaz ochránců přírody 60/03 ZO Planorbis

Svátky Země

Český svaz ochránců přírody 60/03 ZO Planorbis

Domy, kde se netopí

Český svaz ochránců přírody 60/03 ZO Planorbis

Naučná stezka NS Hráza

Český svaz ochránců přírody 60/13 ZO

Videofilm Moravská poušť

Český svaz ochránců přírody 61/04 ZO Hloučela

Obnova přirozených společenstev biokoridoru říčky Hloučela

Český svaz ochránců přírody 63/12 ZO SCILLA Vlčnov

Svobodná křídla 2001

Český svaz ochránců přírody 63/13 ZO Uherskohradištsko

Inventarizace mokřadů Hradišťského příkopu

Český svaz ochránců přírody 63/13 ZO Uherskohradištsko

Publikace Naučná stezka Hradčovice - Drslavice

Český svaz ochránců přírody 70/02 ZO

Záchranné programy ohrožených druhů živočichů

Český svaz ochránců přírody 70/02 ZO

Environmentální výchova a osvěta - středisko ekologické výchovy Bartošovice

Český svaz ochránců přírody 70/03 ZO

Likvidace křídlatky v CHKO Poodří

Český svaz ochránců přírody 70/03 ZO

Krajina

Český svaz ochránců přírody 70/03 ZO

Obnova jezírka na Fojtovce

Český svaz ochránců přírody 70/03 ZO

Novojičínsko v 21. století - LA 21

Český svaz ochránců přírody 70/03 ZO

Publikace Památné stromy v Beskydech

Český svaz ochránců přírody 70/03 ZO

Oprava školní naučné stezky

Český svaz ochránců přírody 70/03 ZO

Zelené stezky Poodřím

Český svaz ochránců přírody 76/01 ZO Valašské Meziříčí

Prosazování práva v oblasti ochrany šelem a úprava zákona 115/2000 Sb.

Český svaz ochránců přírody 76/01 ZO Valašské Meziříčí

Záchrana mokřadu v obci Jablůnka

Český svaz ochránců přírody 76/01 ZO Valašské Meziříčí

Péče o zachování krajinného rázu terasových polí

Český svaz ochránců přírody 76/01 ZO Valašské Meziříčí

Likvidace bolševníku velkolepého a křídlatek

Český svaz ochránců přírody 76/01 ZO Valašské Meziříčí

Spolupráce s RŽP OkÚ Vsetín při péči o ZCHÚ Čertovy skály

Český svaz ochránců přírody 76/01 ZO Valašské Meziříčí

Zachování přirozeného společenstva na lokalitě Jasenický lom

Český svaz ochránců přírody 76/01 ZO Valašské Meziříčí

Vydání publikace Medvědi v Beskydech

Český svaz ochránců přírody 76/01 ZO Valašské Meziříčí

Celoroční činnost ornitologické sekce

Český svaz ochránců přírody 76/01 ZO Valašské Meziříčí

Environmentální spolupráce v regionálním tisku

Český svaz ochránců přírody 76/01 ZO Valašské Meziříčí

Vydání průvodce NS kolem nejhlubší české propasti

Český svaz ochránců přírody 76/01 ZO Valašské Meziříčí

Vydání průvodce k NS Radegast

Český svaz ochránců přírody 76/03 ZO

Program Bombus - informační servis

Český svaz ochránců přírody 76/06 ZO Orchidea

Záchrana ohrožených druhů flóry na svahových prameništích Vsetínska

Český svaz ochránců přírody 76/06 ZO Orchidea

Úprava mokřadů v okolí Vsetína

Český svaz ochránců přírody 76/06 ZO Orchidea

Monitoring a likvidace invazních rostlin

Český svaz ochránců přírody 76/09 ZO Valašské Meziříčí

Zachování krajinného rázu - alej Hradisko

Český svaz ochránců přírody 76/09 ZO Valašské Meziříčí

Péče o zachování krajinného rázu

Český svaz ochránců přírody 76/09 ZO Valašské Meziříčí

Spolupráce s CHKO Beskydy při péči o památné stromy

Český svaz ochránců přírody 76/09 ZO Valašské Meziříčí

Spolupráce s RŽP OkÚ Vsetín při péči o památné stromy na území okresu Vsetín

Český svaz ochránců přírody 76/09 ZO Valašské Meziříčí

Rákosina Střítež

Český svaz ochránců přírody Okresní výbor Prostějov

Dokumentace části biokoridoru Hloučela pro vyhlášení přírodní rezervace

Český svaz ochránců přírody Okresní výbor Prostějov

Řízená péče o porosty na lokalitě "Loupežník" v k.ú. Mostkovice

Český svaz ochránců přírody Okresní výbor Vsetín

Monitorování a realizace protipovodňových opatření na Vsetínsku

Český svaz ochránců přírody Okresní výbor Vsetín

Vyhledávání a likvidace bolševníku v CHKO Beskydy

Český svaz ochránců přírody Okresní výbor Vsetín

Příprava podkladů pro přenos Scilla bifolia z lokality ohrožené stavbou rychlostní komunikace

Český svaz ochránců přírody Okresní výbor Vsetín

Vydání informačního letáku o bolševníku velkolepém a jeho rozeslání nejméně do 4 okresů

Český svaz ochránců přírody Sdružení mladých ochránců přírody

Přírodovědná knihovna CDM ČSOP

Český svaz ochránců přírody Sdružení mladých ochránců přírody

Směrem k přírodě

Český svaz ochránců přírody Sdružení mladých ochránců přírody

Podpora ekologického působení

Český svaz ochránců přírody Severomoravské regionální sdružení

Prosazování práva v životním prostředí a účast ve správních řízeních

Český svaz ochránců přírody Severomoravské regionální sdružení

Ochrana orchidejových luk na Valašskomeziříčsku

Český svaz ochránců přírody Severomoravské regionální sdružení

Zachování mokřadu - Hrachovec rybníky

Český svaz ochránců přírody Severomoravské regionální sdružení

Ochrana přírodovědně cenných lokalit CHKO Beskydy

Český svaz ochránců přírody Severomoravské regionální sdružení

Přírodovědné inventarizace a zpracování dokumentace - zájmová území OP okresu Vsetín

Český svaz ochránců přírody Severomoravské regionální sdružení

Obnova přírodní rezervace Choryňský mokřad

Český svaz ochránců přírody Severomoravské regionální sdružení

Provedení přírodovědných inventarizací

Český svaz ochránců přírody Severomoravské regionální sdružení

Využití CHKO Beskydy pro EV v mládežnických kolektivech na Valašskomeziříčsku

Český svaz ochránců přírody Severomoravské regionální sdružení

CHKO Beskydy - barevná skládačka pro EV

Český svaz ochránců přírody Severomoravské regionální sdružení

Environmentální osvěta a vzdělávání pracovníků státní správy a samospráv v okrese Vsetín

Český svaz ochránců přírody Severomoravské regionální sdružení

Publikace Edice šesti leporel

Český svaz ochránců přírody Severomoravské regionální sdružení

Publikace Pseudokrasové jeskyně v Beskydech

Český svaz ochránců přírody Severomoravské regionální sdružení

Publikace Nejvyšší beskydské vrcholky

Český svaz ochránců přírody Severomoravské regionální sdružení

Publikace NPR Radhošť

Český svaz ochránců přírody Severomoravské regionální sdružení

Publikace Prameny v Beskydech

Český svaz ochránců přírody Severomoravské regionální sdružení

Popularizace ochrany beskydské přírody v turistickém měsíčníku Morava

Člověk a Krkonoše

Indikátory udržitelného rozvoje pro Krkonoše II

Děti Země - Brno

Brňané, doprava a životní prostředí 2001

Děti Země - Brno

Putovní osvětová výstava Stan pro život 2001

Děti Země - Centrum pro podporu občanů

Obrana přírody a práva zúčastnit se jí

Děti Země - Děčín

Prosazení principů Agendy 21 v praxi

Děti Země - Komunikační centrum

Eko-mozaika (pro ZŠ v deseti městech ČR)

Děti Země - Ostrava

Účast veřejnosti na správních řízeních

Děti Země - Ostrava

Analýza protipovodňových opatření na Morávce

Děti Země - Ostrava

Stop křídlatce

Děti Země - Plzeň

Projekt na záchranu přírody Doupovských hor

Děti Země - Plzeň

Provozování Ekologického informačního centra

Děti Země - pobočka Praha

Veřejnost a rozhodování o dálnici D3

Děti Země - Sekce za čistou zemi, vzduch a vodu

Účast občanů při vytváření regionálních a místních plánů pro odpadové hospodářství

Děti Země - Sekce za ekologicky čistou dopravu

Ekologická dopravní poradna ČR 2001

Děti Země - Sekce za ekologicky čistou dopravu

Den bez aut 2001

Děti Země - Sekce za zachování přírody na Zemi - Děti Země Beroun

Velkolom Čertovy schody a veřejnost

Děti Země - Sekce za zachování přírody na Zemi - Děti Země Beroun

Centrum ekologické výchovy v Českém Krasu

Děti Země - Sekce za zachování přírody na Zemi - Děti Země Beroun

Zeměkoulení

Děti Země - Sekce za zachování přírody na Zemi - Děti Země Beroun

www.ceskykras.cz

Děti Země - Sekce za zachování přírody na Zemi - Děti Země Beroun

Naučná stezka Koukolova hora

Ekojoga České republiky

Ochrana PR Filipovické louky v CHKO Jeseníky

EKOLA

Ekoklub bez bariér

Ekologické informační centrum Zelený bod Ostrava

A tak tu žijem ...

Estavela

Vydávání časopisu Estavela

EUPRI

Aktuální regionální politika v oblasti obnovitelných zdrojů energie - semináře

Frýdlantsko, o.s.

Co znamená sousedství s národní přírodní rezervací pro život v obci

Hnutí Brontosaurus

Ještěr

Hnutí Brontosaurus

Akce Brontosaurus - Akce příroda

Hnutí Brontosaurus ZČ Botič

Oprava a údržba naučné stezky areálem Toulcova dvora

Hnutí Brontosaurus ZČ Campanula Barbata

O lesích a lidech

Hnutí Brontosaurus ZČ Kandík

Biooleje v praxi

Hnutí Brontosaurus ZČ Kandík

Biooleje - ekologicky šetrný výrobek - Směrnice č. 15-98

Hnutí Brontosaurus ZČ Kandík

Adresář dotací a programů pro ŽP

Hnutí Brontosaurus ZČ SEVER

Sklenářovické údolí - návrat života do krajiny

Hnutí Brontosaurus ZČ SEVER

Indikátory trvalé udržitelnosti pro východní Krkonoše

Hnutí DUHA - Přátelé Země Česká republika

Účast ve správních řízeních při ochraně lesních společenstev

Hnutí DUHA - Přátelé Země Česká republika

Pracovně vzdělávací tábory Týden pro les

Hnutí DUHA - Přátelé Země Česká republika

Putovní výstava o energetice a alternativních zdrojích energie

Hnutí DUHA - Přátelé Země Česká republika

Osvěta o významu chráněných druhů velkých predátorů v beskydských obcích

Hnutí DUHA - Přátelé Země Česká republika

Příručka o možnostech podpory obnovitelných zdrojů energie

Hnutí DUHA Brno

Biozpravodaj

Hospodářská a sociální rada Mostecka

Elektronický katalog životního prostředí

INEX - Sdružení dobrovolných aktivit

Proč chodit daleko?

Jizersko-ještědský horský spolek, občanské sdružení

Vydání publikace Přírodní park Ještěd

Klub ekologické výchovy

Environmentální vzdělávání a výchova pro vedoucí pedagogické pracovníky ve smyslu vytváření podmínek pro udržitelný rozvoj (zákon č. 123/1998 Sb.)

Klub Ekolycea

Ekolyceum X - vzdělávací cyklus

Klub Pampeliška

Metodické pokyny pro členy klubů Pampeliška

KORAX, občanské sdružení

Podpora hnízdních možností holuba doupňáka

KV-BIO

Vyhledávací studie likvidace porostů bolševníku velkolepého

KV-BIO

Žlutice - Lokální Agenda 21

KV-BIO

Udržitelný rozvoj regionu Egrensis - vzdělávací a osvětový program

Liga energetických alternativ

CD-ROM aplikace "Ekodomy kolem nás - inspirace pro každého", informační a osvětová kampaň

Lučina - přátelé přírody Havířova

Přírodovědná inventarizace poddolovaných území okresu Karviná

Lučina - přátelé přírody Havířova

Biotechnická opatření za účelem vytvoření podmínek pro rozvoj populace bahňáků a některých druhů silně ohrožených obojživelníků

MAKA

Údržba ekosystému v údolí Něčínského potoka

Moravský ornitologický spolek (MOS)

Chraňte naše ptáky - série samolepek

Moravský ornitologický spolek (MOS)

Příspěvek na vydávání ochranářského periodika

Moravský ornitologický spolek (MOS)

Příspěvek na vydávání sborníku Zprávy MOS 2001

Moravský ornitologický spolek (MOS)

Naučný film - Chráněná území okresu Přerov

Moravský ornitologický spolek (MOS)

Příspěvek na provoz Ekocentra MOS v Přerově

Natura viva

Publikace 55. výročí založení ZOO Dvůr Králové nad Labem

Natura viva

Publikace "Průvodce ZOO Dvůr Králové nad Labem"

Natura viva

Multimediální informační kiosek

Nezávislé sociálně ekologické hnutí - NESEHNUTÍ

"Co dospělí mají znát, až se děti budou ptát"

Nezávislé sociálně ekologické hnutí – NESEHNUTÍ

Zaostřeno na hypermarkety

Nezávislé sociálně ekologické hnutí - NESEHNUTÍ, místní skupina Brno

Naučná stezka "Brněnská přehrada, jak ji neznáte"

Občanská iniciativa Suchomasty

Regionální ekologické informační centrum - Suchomasty

Občanské sdružení "Zkrášlovací spolek Rudolecko"

Oprava komína bývalého lihovaru - hnízdiště čápa bílého

Občanské sdružení DIAKONIE Úpice

Výchova dětí a mládeže (občanů) k ekologickému myšlení a jednání

Občanské sdružení DIAKONIE Úpice

Výchova dětí a mládeže (občanů) k využívání druhotných surovin a k ekologickému myšlení

Občanské sdružení Hájenka

"Kopřivnický kuželek" - mapování krajových odrůd ovoce

Občanské sdružení Hájenka

Zkvalitnění služeb Ekologické poradny Hájenka

Občanské sdružení Kopretina Dešná

Informační středisko na využití Biomasy Dešná

Občanské sdružení Kopretina Dešná

Výchova dětí a rodiny k přírodě

Občanské sdružení Nika

Výkladový manuál stanovišť Evropské unie

Občanské sdružení Nika

Značka Ekologicky šetrný výrobek - seriál článků

Občanské sdružení Nika

Seriál článků o ekologické spotřebě

Občanské sdružení ochránců přírody Valašské Meziříčí

Obnova zaneseného rybníčka a dvou sedimentačních nádrží ve spolupráci s obcí

Občanské sdružení ochránců přírody Valašské Meziříčí

Místní Agenda 21 ve Valašském Meziříčí a ve Vsetíně

Občanské sdružení ochránců přírody Valašské Meziříčí

Vydání plakátu Chraňme les a jeho poklady

Pražské ekologické centrum

Čistší produkce nachází řešení

Přátelé přírody - občanská společnost

Zapojování veřejnosti do rozhodování o problémech Ústeckého kraje

Přátelé přírody - občanská společnost

Vydávání a rozvoj environmentálního časopisu Alternativy

Regionální průmyslová environmentální agentura

Zahájení tvorby místní Agendy 21 ve městě Hlučíně

Regionální průmyslová environmentální agentura

Příručka pro posouzení úrovně zavedení EMAS

Regionální průmyslová environmentální agentura

Uplatnění CP v podmínkách CHKO Poodří

Rezekvítek

Ekokluby Rezekvítku

Rezekvítek

Publikace - Invazní rostliny

Rodinné centrum Cipísek

Výchova k ochraně ŽP v rodině a v dětském kolektivu

Sagittaria - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy

Ochrana ohrožených mokřadních druhů pryšců

Sdružení dětí a mládeže Tilia Ústí nad Labem

Den Země v Ústí nad Labem

Sdružení dětí a mládeže Tilia Ústí nad Labem

Naše město 2001

Sdružení pro duchovní a hmotnou obnovu a rozvoj CHKO Blanský les

Ohrožená flora Blanského lesa - kalendář

Sdružení pro duchovní a hmotnou obnovu a rozvoj CHKO Blanský les

Videosnímek Revitalizace potoka Borová

Sdružení pro duchovní a hmotnou obnovu a rozvoj CHKO Blanský les

Expozice CHKO Blanský les v památníku Josefa Rosenauera

Sdružení pro duchovní a hmotnou obnovu a rozvoj CHKO Blanský les

Křemžské hadce a Dívčí kámen (tištěná publikace)

Sdružení pro duchovní a hmotnou obnovu a rozvoj CHKO Blanský les

Naučná stezka Brložskem

Sdružení pro duchovní a hmotnou obnovu a rozvoj CHKO Blanský les

Výstava historické mapy Blanského lesa

Sdružení pro pomoc mentálně postiženým - Okresní výbor Chomutov

Turistika mentálně postižených dětí

Sdružení přátel DDM Strakonice

Ekologická výchova v CEV Podskalí

Sdružení rodičů a přátel DDM Ústí nad Labem

Ekologický areál v Domě dětí a mládeže - Hmatová stezka

Sdružení Slunečnice

Budoucnost pro Valkeřice

Sdružení Živá planeta

Člověk v nás - Manuš andre amende

Sdružení Živá planeta

Vydání české verze simulační hry STRATAGEM

Sdružení Živá planeta

Vzdělávání v oblasti TUR pomocí simulační hry STRATAGEM

Síť ekologických poraden

Ekologické spotřebitelství na internetu

Společnost pro trvale udržitelný život - Chomutovská regionální pobočka

Kamenná zahrádka

Společnost pro trvale udržitelný život – Chomutovská regionální pobočka

Den Země 2001

Společnost pro trvale udržitelný život - regionální pobočka Karlovy Vary

Ekologická městská doprava

Společnost přátel města Duchcova

Chráněná území a EU

Společnost přátel města Duchcova

Osvětová činnost pro odbahnění rybníka

Společnost přátel Poodří

Společenstva xylofágních brouků v lužním lese

Společnost přátel Poodří

Vliv pastvy a kosení na vybrané organismy mokřadních biotopů

Společnost přátel Poodří

Multimediální CD-ROM "Příroda Poodří a její ochrana"

Společnost přátel Poodří

Poodří nebo průplav?

Společnost přátel Poodří

Koncepce NS pro všechny typy škol a veřejnost Ostravy v území nivy Odry

Společnost přátel přírodě blízkého lesa

Informační a výukový materiál o managementu v lesích v chráněných územích

Společnost přátel Železných hor

Příspěvek na vydání sborníku Železné hory č. 10 - motýli

Společnost přátel Železných hor

Informatikum pro návštěvníky CHKO Železné hory

Spolek pro ochranu mokřadů

Databáze mokřadů regionu Východní Čechy

Stanice Pomoc přírodě

Středisko ochrany přírody

Staří ochránci Jizerských hor

Lesní naučná stezka po celý rok 2001

Staří ochránci Jizerských hor

Lomikámen 2001

Staří ochránci Jizerských hor

Bioklub Devětsil 2001

Suchopýr - lesní školky

Záchrana genofondu ovocných dřevin na území CHKO Jizerské hory

Suchopýr - lesní školky

Partnerství pro č.p. 5 Oldřichov v Hájích

Suchopýr - lesní školky

Herbář

Suchopýr - lesní školky

Vydávání publikace Rozmanitost lesa aneb co by měl každý znát

Suchopýr - lesní školky

Průvodce naučnou stezkou "Lesy Jizerských hor"

SULIMO - Sdružení pro záchranu dravců a sov

Provozování stanice pro handicapované dravce a sovy a záchranný chov sov v Hluboké nad Vltavou

Tělovýchovná jednota Český ráj

Rekonstrukce turistické cesty "U Křemenové"

Tělovýchovná jednota Lanškroun

Naučná stezka Lanškrounské rybníky

Tereza, sdružení pro ekologickou výchovu

Pěstujeme stromy a komunitu

Tereza, sdružení pro ekologickou výchovu

Místní agenda 21 - praktická výchova veřejnosti k udržitelné spotřebě

Tereza, sdružení pro ekologickou výchovu

Jak se mají smrky

Tereza, sdružení pro ekologickou výchovu

Putovní interaktivní výstava o lese

Tereza, sdružení pro ekologickou výchovu

Osvětová a výchovná činnost v Přírodním parku Prokopské a Dalejské údolí

Tereza, sdružení pro ekologickou výchovu

Obaly bez obalu

Tereza, sdružení pro ekologickou výchovu

Klubový zpravodaj Kronika

Unie pro řeku Moravu

Účast ve správních řízeních k protipovodňvové prevenci z pozice ochrany přírody a krajiny

Vita

Veřejná kontrola znečišťování v Ostravě

Vita

Mokřady u Havířova

Vita

Ekologická poradna Vita

Vita

Regionální konference "Ekologická výchova ve školách"

Vita

Ekolyceum

Vita

Rostliny v hudbě

Vita

Projekt "AVUANGA"

Zelený kruh

Fondy EU a ŽP, vytvoření pracovní skupiny NNO

Zelený kruh

Zelené infocentrum na ZK