Vyšla Statistická ročenka životního prostředí České republiky
pro rok 2000

Periodická publikace Statistická ročenka životního prostředí České republiky je společným dílem Ministerstva životního prostředí a Českého statistického úřadu. Ta právě vyšlá je v pořadí již desátá. Podává ucelený pohled na stav životního prostředí v naší republice. Čtenář tu najde konkrétní údaje o základních příčinách změn prostředí a ovlivňujících faktorech, údaje o stavu složek prostředí, o některých důsledcích změn prostředí i o nástrojích, kterými lze řídit a ovlivňovat politiku tvorby a ochrany životního prostředí. Paralelně s touto publikací vychází Zpráva o životním prostředí ČR, kterou předkládá Ministerstvo životního prostředí každoročně vládě. Tyto dvě publikace tvoří celek. Zatímco Statistická ročenka obsahuje pouze fakta se základním výkladem tvorby jednotlivých ukazatelů, Zpráva na základě těchto údajů stav životního prostředí analyzuje a ukazuje, jak dál – v návaznosti na stěžejní dokument, Státní politiku životního prostředí ČR.
Z uveřejněných údajů plyne, že ČR dosáhla během posledních let v některých složkách životního prostředí výrazného zlepšení.
Souběžně s knižní podobou periodické řady ročenek jsou k dispozici minulé ročníky v elektronické podobě.

Ročenka je důsledně dvojjazyčná, česko-anglická. Na prvních více než sto stranách jsou uvedeny obecné statistické údaje, které ovlivňují životní prostředí, jako je územní rozložení obyvatelstva a jeho demografický vývoj, a dále data vztahující se k výrobě a spotřebě (hrubý domácí produkt, zaměstnanost, stav průmyslu, zemědělství, doprava apod.). Následuje stav a vývoj jednotlivých složek životního prostředí - ovzduší, voda, horninové prostředí a půda, lesy, živá příroda, fyzikální pole (např. ozon, radiace, hluk). Další kapitola je věnována zdraví populace (se zvláštním zřetelem na cizorodé látky v potravním řetězci). Kapitola “Nástroje politiky životního prostředí” podává přehled právních předpisů a stručně seznámí s organizací péče o životní prostředí. Věnuje se systému poplatků, výdajům na životní prostředí, ekologicky šetrným výrobkům a posuzování vlivů na životní prostředí. V poslední kapitole se uvádí mezinárodní srovnání v ukazatelích OECD a mezinárodní spolupráce (seznam dohod, ujednání a smluv). Velká část této kapitoly je věnována výchově, vzdělávání a práci s veřejností.
Údaje v této ročence jsou naposledy uspořádány podle starých, už dávno neexistujících krajů (Středočeský, Jihomoravský apod.). Od roku 2001 bude vše již podle nového krajského uspořádání.

 

(Pla)

Vydává Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 - Vršovice, telefon (02) 6712 1111 l Odpovědná redaktorka: RNDr. Jana Plamínková, tel.: 581 73 02, e-mail: plaminkovi@iol.cz l Administrace a objednávky: ALQ Plus, s.r.o., Výstaviště, Pavilon Fontána, 170 05 Praha 7, tel. 02/33 37 47 80, fax 33 37 47 77 l Roční předplatné Věstník&Zpravodaj MŽP s přílohou EIA 400 Kč l Sazba: Bohuslav Křeček, polygrafická činnost l Vytiskla tiskárna PB tisk Příbram l Vychází 12x ročně l Číslo 3/2001 Zpravodaje MŽP předáno do tisku 9. února 2001
ISSN - tištěná verze 0862-9005