Zákon o geneticky modifikovaných organismech již vstoupil v platnost

Zákon č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů, vstoupil v platnost dne 1. ledna 2001. Představuje zcelanový předpis v oblasti, která dosud nebyla legislativně upravena. Pro osoby, které pracují nebo obchodují s geneticky modifikovanými organismy, přináší nové povinnosti a zároveň je příkladem uplatňování principu předběžné opatrnosti.
Je však nutné zdůraznit, že zákon č. 153/2000 Sb., a tedy i agenda MŽP, se týká jen živých organismů, nikoli výrobků, které jsou neživé, tedy např. potravin z nich vyrobených. Tato oblast přísluší resortu zemědělství a zdravotnictví.
Na základě ustanovení zákona č. 153/2000 Sb. je nutné, aby nejpozději do 30. dubna letošního roku všechny organizace nebo podnikatelé, kteří se zabývají pracemi či obchodem s geneticky modifikovanými organismy, podali žádost o oprávnění k nakládání s geneticky modifikovanými organismy. Toto oprávnění vzniká na základě zápisu do seznamu uživatelů a seznamů GMO. Podrobnosti tohoto postupu upravují vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 372/2000 Sb., 373/2000 Sb. a 374/2000 Sb., které jsou k dispozici na internetových stránkách MŽP – www.env.cz. Vyplněné žádosti se podávají na Ministerstvo životního prostředí a jsou posuzovány i Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zemědělství.
Zohlednění různých aspektů nakládání s GMO má zajistit Česká komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty, kterou jako poradní orgán a organizační složku MŽP ustanovil ministr Miloš Kužvart. Jsou zde sdruženi zástupci resortu životního prostředí, zdravotnictví, zemědělství a financí (celní správy), odborníci z akademie věd, vysokých škol a občanských sdružení. Složení komise přispěje k zohlednění různých aspektů nakládání s GMO včetně potenciálních rizik s nimi spojených a k výměně informací o nejnovějším vývoji v oblasti vědy i legislativy, týkajícím se biotechnologií.
Nový zákon vychází z principu předběžné opatrnosti – vždy je předem hodnoceno riziko používání daného GMO – a umožňuje správním úřadům ihned reagovat v případě zjištění škodlivých účinků těchto organismů. Zákon též zajišťuje informování veřejnosti formou zveřejňování seznamu uživatelů a seznamů GMO, usnesení ČK GMO a dalších zpráv.

(z materiálů tiskového oddělení MŽP)