Databáze RESERS

Středisko veřejných informačních služeb pro životní prostředí Českého ekologického ústavu (SVIS pro ŽP) trvale sleduje, získává a zpřístupňuje vybrané odborné informace dle své informační gesce, která vyplývá z odborného zaměření úkolů řešených v ČEÚ. Profilovou informační gescí střediska je oblast hospodaření s odpady a dále právní úprava a ekonomické nástroje politiky životního prostředí, řízení péče o životní prostředí, EMAS, nakládání s chemickými látkami, ekologická výchova, vzdělávání a osvěta, Agenda 21, posuzování vlivu na životní prostředí, ekologická rizika a monitoring životního prostředí a legislativa ES. Součástí činnosti SVIS pro ŽP je dlouhodobé budování specificky zaměřených sekundárních informačních fondů.
Jedinečným zdrojem informací je dokumentografická databáze RESERS, která dnes již představuje kvalitní informační zázemí především pro oblast nakládání s odpady a okrajově i pro další oblasti dle informační gesce SVIS pro ŽP. Data pro ni jsou získávána excerpcí a odborným zpracováním všech specializovaných tuzemských i zahraničních periodik docházejících do SVIS pro ŽP a sborníků z konferencí a seminářů.
Databáze je průběžně aktualizovaná již od roku 1991 a ke konci roku 2000 obsahovala přibližně 14 500 anotovaných záznamů. Za rok je do ní uloženo průměrně 1500 anotovaných dokumentačních záznamů o odborných článcích. Veřejnosti je databáze přístupná ve studovně SVIS pro ŽP a on-line na Internetu Českého ekologického ústavu (http://keao.ceu.cz/svis/svis.html). Hodnota databáze spočívá také v zaručeném přístupu k původním článkům, neboť primární prameny, podle nichž byly záznamy zpracovány, jsou uživatelům přístupné v knihovně ČEÚ. Podle požadavků odboru odpadů Ministerstva životního prostředí, na objednávku externích uživatelů či na aktuální témata je databáze využívána jako jeden ze zdrojů pro zpracovávání literárních rešerší, které slouží k základní orientaci ve sledované problematice. Vybrané rešerše jsou zveřejňovány na Internetu
(http://www.ceu.cz/SVIS/OdbornaKnihovna.htm).
12x ročně jsou připravovány Přírůstky databáze RESERS, které obsahují nejméně 100 posledních záznamů. Přírůstky jsou vystavovány na Internetu (http://www.ceu.cz/SVIS/databaze.htm) a zájemcům rozesílány elektronickou poštou jako soubor Microsoft Word.
Stejným způsobem jsou šířeny Signální informace, které s databází RESERS souvisejí. Dříve než projdou časopisy dokumentačním zpracováním do databáze, slouží ke zpracování Signálních informací, které dávají aktuální přehled o vývoji odpadového hospodářství v zahraničí. Obsahují výběr z obsahů nejnovějších čísel odborných zahraničních periodik s překladem názvů článků do češtiny. Oba zmíněné výstupy umožňují uživatelům průběžně sledovat novinky v oboru, aniž by museli sami prohlížet časopisy ve studovně ČEÚ.

Mgr. Jaroslava Kotrčová,
Český ekologický ústav