Priority švédského předsednictví v Evropské radě ministrů

Dne 1. ledna 2001 převzalo Švédsko po Francii předsednictví v Evropské radě. Tři hlavní priority, které stanovila švédská vláda, jsou:
§ životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj,
§ udržitelný růst a plná zaměstnanost,
§ rozšíření Evropské unie.
Hlavní priority švédského předsednictví v oblasti životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje:

 • Vypracování strategie EU pro udržitelný rozvoj:
  Na summitu v Göteborgu (15. – 16. června 2001) by měla být dokončena strategie udržitelného rozvoje pro sektor ekonomiky, dopravy a zemědělství. Evropská komise zároveň předloží i návrh souhrnné EU strategie udržitelného rozvoje v oblasti ekonomické, sociální a v oblasti životního prostředí. Souhrnná strategie zohlední i globální hledisko, protože bude sloužit jako základ příspěvku EU na plánovaném summitu Organizace spojených národů v roce 2002. Tento summit bude mít za úkol zhodnotit implementaci Agendy 21, přijaté na konferenci v Rio de Janeiru v roce 1992.

 • Vypracování a schválení 6. akčního programu pro životní prostředí:
  Očekává se, že 6. akční program pro životní prostředí bude předložen v lednu 2001 a stanoví vodítka pro politiku životního prostředí pro následující roky. Záměrem akčního programu je vložit rozměr životního prostředí také do strategie udržitelného rozvoje. Návrh 6. akčního programu pro životní prostředí bude společně přijat Evropskou radou a Evropským parlamentem ve spolurozhodovacím procesu. Je to poprvé, kdy akční program pro životní prostředí vznikne takovýmto způsobem. Akční program pro ŽP stanoví priority a cíle pro následujících deset let a zdůrazní zejména zdravotní aspekty otázek životního prostředí. Program stanoví uplatnitelné kvalitativní i kvantitativní cíle v oblasti životního prostředí, zlepší prosazování legislativy životního prostředí v členských státech a pokusí se začlenit aspekty životního prostředí i do dalších oblastí politiky.

 • Změna klimatu:
  Švédsko považuje dosažení dohody o boji proti skleníkovým plynům, které způsobují oteplování podnebí na Zemi, za jednu z priorit svého předsednictví. Úkolem Švédska bude svolat nové kolo konference o klimatických změnách v rámci plnění Kjótského protokolu, která naváže na Haagskou konferenci z listopadu 2000. Konference je plánována na jaro roku 2001. Švédsko bude pokračovat ve snaze podporovat národní opatření států, přispívající k redukci emisí skleníkových plynů.

 • Nová strategie v oblasti chemických látek:
  Během prosince 2000 Evropská komise předložila Bílou knihu obsahující návrh koncepce o chemických látkách. Švédsko se pokusí zajistit, aby Evropská rada rozhodla o strategii v oblasti chemických látek a odsouhlasila časový plán pro reformu stávající legislativy. Mezi důležité otázky, které bude Evropská rada řešit na jaře 2001, možná bude patřit i odpovědnost průmyslu za hodnocení rizik představovaných chemickými látkami a časový plán postupného zastavování výroby chemických látek, jejichž rizika nebyla doposud stanovena.
  Ř Snaha o konkretizaci politiky integrované výroby:
  Úsilí o formulování politiky integrované výroby bude pokračovat i během švédského předsednictví. Cílem této politiky je snížit dopad celkové výroby na zdraví a na životní prostředí a dosáhnout efektivnějšího využívání zdrojů. Během předsednictví Švédska by mělo dojít ke schválení Zelené knihy k politice integrované výroby.

 • Integrace problematiky životního prostředí do sféry působnosti dalších odborných Rad ministrů

 • Významný pokrok v kapitole Životní prostředí včetně jejího prozatímního uzavření během švédského předsednictví:
  Švédsko má v úmyslu otevřít za svého předsednictví kapitolu Životní prostředí se všemi kandidátskými zeměmi a s některými ji předběžně uzavřít. Neformální schůzka komisařky pro životní prostředí Wallströmové s ministry životního prostředí kandidátských zemí je plánována na 7. března 2001. Hlavním tématem této schůzky bude 6. akční program EU pro životní prostředí.

 • Úspěšná realizace Summitu EU v Göteborgu (15. – 16. června 2001)

 • Legislativní vývoj:
  Během švédského předsednictví bude připravena novela směrnice o kvalitě vody na koupání, směrnice o znečištění vod určitými nebezpečnými látkami. Budou pokračovat práce týkající se odpadu z baterií a akumulátorů obsahujících nebezpečné látky, hluku, geneticky modifikovaných organismů a emisí z nesilničních mobilních strojů.
  Hlavní zdroj informací: internetová stránka www.eu2001.se

  Mgr. Michaela Jeřábková, odbor evropské integrace
  Ing. Michal Pastvinský, vedoucí oddělení pro evropskou spolupráci