ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ROZDĚLENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA PROJEKTY OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ PRO ROK 2001

Do veřejného výběrového řízení na podporu projektů předložených občanskými sdruženími pro rok 2001, vyhlášeného MŽP dne 24. srpna 2000 v Hospodářských novinách a na Internetu Ministerstva životního prostředí (www.env.cz), přihlásilo do uzávěrky 185 občanských sdružení celkem 557 projektů.
Obálková komise, která zasedala ve dnech 16. – 18. 10. 2000, posoudila formální náležitosti přihlášených projektů a vyřadila 34 projektů, u kterých nebyl dodržen předepsaný způsob podání (nejčastějším opomenutím bylo nepřiložení projektu samotného k žádosti o poskytnutí dotace nebo nevypracování projektu podle závazné osnovy, nedostatečné nebo chybějící doložení vedení účtu žadatele, chybějící podpis statutárního zástupce, použití jiného než závazného formuláře a nedostatečné doložení registrace u Ministerstva vnitra).
Do vlastního výběrového řízení postoupilo 523 projektů podaných 170 občanskými sdruženími s celkovým požadavkem 56,1 mil. Kč z rozpočtu MŽP.
Projekty posuzovala expertní komise, jejíž členy jmenoval ministr životního prostředí. Byla složená ze tří subkomisí sestavených podle odbornosti:
Subkomise č. 1 hodnotila projekty ochranářské a přírodovědné.
Subkomise č. 2 hodnotila projekty zaměřené na implementaci Aarhuské úmluvy, zvyšování povědomí o legislativě v záležitostech ŽP a osvětu veřejnosti.
Subkomise č. 3 hodnotila projekty týkající se environmentální osvěty, vzdělávání a výchovy.
Závěrečná jednání subkomisí proběhla paralelně dne 11. 12. 2000 a vzešla z nich - na základě bodování podle předem stanovených kritérií - pořadí projektů v jednotlivých skupinách programů. Expertní komise na závěrečném zasedání, vedeném předsedou Ing. Lubomírem Petruželou, CSc., náměstkem ministra, dne 15. 12. 2000 doporučila zveřejnit předběžné vyhodnocení výsledků výběrového řízení na Internetu MŽP.
V návaznosti na schválení státního rozpočtu bylo koncem ledna rozhodnuto o výši dotačních prostředků a následně v jednotlivých programech stanovena rozhraní mezi podpořenými a nepodpořenými projekty. Celkem bylo podpořeno 159 projektů podaných 86 občanskými sdruženími, která celkem obdrží 19,35 mil. Kč.
V tabulkách č. 1 až 5 je uveden přehled podpořených projektů v prioritních programech A1, B1, B2, C1 a C2, v tabulkách č. 6 až 10 je uveden přehled podpořených projektů v ostatních programech ve skupinách A až E. V tabulce č. 11 je uveden seznam nepodpořených projektů. Všechny tabulky jsou tříděny abecedně podle názvu organizace.
K nulovému hodnocení přistoupila expertní komise v patnácti případech. Důvodem bylo nejčastěji nedodržení zadání programu, do kterého byl projekt přihlášen, překročení horního limitu požadované částky, požadavek na více než 70 % výdajů na realizaci projektu ze státního rozpočtu bez přiložení písemné žádosti s podrobným zdůvodněním, nehospodárnost projektu nebo nedoložení souhlasu relevantního orgánu ochrany přírody při práci ve zvláště chráněných územích či manipulaci se zvláště chráněnými druhy.
Rozpočty navržené občanskými sdruženími v jednotlivých projektech nebyly kráceny. Pouze byly škrtnuty ty položky, které v souladu s textem vyhlášení výběrového řízení nelze hradit z rozpočtu MŽP. V programech C1 a C2 nebylo možné plně hradit požadavek posledních podpořených projektů, protože nelze překročit předem stanovený objem dotačních prostředků určených pro tyto programy.

V současné době MŽP připravuje Rozhodnutí o poskytnutí dotací úspěšným projektům dle zákona č. 218/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech, a po jejich vydání budou občanským sdružením dotace zasílány v závislosti na uvolňování finančních prostředků ze státního rozpočtu.

MŽP si vyhrazuje právo neposkytnout dotaci občanskému sdružení, které řádně nevyúčtuje dotaci čerpanou v roce 2000, a přistoupit ke krácení dotací, pokud v průběhu roku dojde k rozpočtovým opatřením dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Pozn.: U každého podpořeného projektu uvádíme pořadové číslo (podle doby doručení na MŽP) a toto číslo se stalo jeho jednoznačnou identifikací. Užívejte ho prosím při případné korespondenci či telefonickém kontaktu. Zároveň naléhavě žádáme organizace, které nebudou moci podpořené projekty v předpokládaném rozsahu realizovat, aby včas (nejpozději do konce září) přidělené finanční prostředky vrátily. Mohou pak být nabídnuty organizacím, jejichž projekty skončily jako další v pořadí. O později vrácené peníze občanská sdružení nenávratně přijdou.

Ing. Marta Černá, CSc. (e-mail: Cerna_Marta@env.cz),
RNDr. Miloslav Novák (e-mail: Novak_Miloslav@env.cz),
odbor strategií MŽP

Tabulka č. 1 – Projekt podpořený v programu A1 – Otevřený program pozemkových spolků

Č.

Program

Organizace

Projekt

Průměr bodů

Přiděleno (Kč)

278

A1

Český svaz ochránců přírody - Ústřední výkonná rada

Otevřený program ČSOP - Místo pro přírodu v roce 2001

74,67

1 500 000

Tabulka č. 2 – Projekt podpořený v programu B1 – Otevřený program na podporu biodiverzity

Č.

Program

Organizace

Projekt

Průměr bodů

Přiděleno (Kč)

277

B1

Český svaz ochránců přírody – Ústřední výkonná rada

Otevřený program ČSOP – Ochrana biodiverzity v roce 2001

85,67

2 500 000

Tabulka č. 3 – Projekt podpořený v programu B2 - Zabezpečení sítě stanic pro ohrožené a handicapované živočichy a záchranná centra CITES

Č.

Program

Organizace

Projekt

Průměr bodů

Přiděleno (Kč)

279

B2

Český svaz ochránců přírody - Ústředí výkonná rada

Národní síť stanic pro handicapované živočichy a činnost záchranných center v roce 2001

78,00

2 500 000

Tabulka č. 4 – Projekty podpořené v programu C1 - Informační a osvětové programy k problematice zapojování veřejnosti do rozhodování v záležitostech životního prostředí (Aarhuská úmluva, Espoo úmluva, zákon 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽP) a k legislativě EU, týkající se životního prostředí

Č.

Program

Organizace

Projekt

Průměr bodů

Přiděleno (Kč)

273

C1

Děti Země – Centrum pro podporu občanů

Životní prostředí je v Evropě věc veřejná

80,40

136 000

397

C1

Děti Země – Liberec

Právo na informace o toxických látkách v Liberci

79,20

98 000

506

C1

Vita

Podpora zvýšení reálné informovanosti veřejnosti při spoluúčasti na rozhodování o ŽP

79,00

266 000

C E L K E M

500 000

Tabulka č. 5 – Projekty podpořené v programu C2 - Aktivní prosazování práva v životním prostředí, účast ve správních řízeních a osvěta v této oblasti

Č.

Program

Organizace

Projekt

Průměr bodů

Přiděleno (Kč)

475

C2

CALLA, Sdružení za záchranu prostředí

Občanské sdružení a správní řízení

85,00

83 000

255

C2

Děti Země - Centrum pro podporu občanů

Rozhodování o životním prostředí - osvěta a servis pro veřejnost

84,00

152 000

314

C2

Děti Země – Děčín

Komplexní posouzení vlivu vodních děl na Labi na životní prostředí za účasti veřejnosti

83,40

62 190

355

C2

Ekologický právní servis

Projekt bezplatné právní pomoci občanům a občanským sdružením při právní ochraně životního prostředí

88,20

202 810

C E L K E M

500 000

Tabulka č. 6 – Projekty podpořené v  ostatních programech skupiny A - Ochrana životního prostředí, přírody a krajiny

Č.

Program

Organizace

Projekt

Průměr bodů

Přiděleno (Kč)

119

A2

CORTUSA - sdružení pro ochranu Moravského krasu

Přírodovědná inventarizace závrtů na zemědělské půdě

79,75

49 000

460

A2

Česká speleologická společnost ZO 7-01 Orcus Bohumín

Sledování dokumentace a ochrana zimovišť netopýrů v opuštěných důlních dílech

81,25

34 000

461

A2

Česká speleologická společnost ZO 7-01 Orcus Bohumín

Záchrana nejvýznamnějšího zimoviště netopýrů v oblasti Oderských vrchů opuštěného dolu u obce Zálužné

81,00

68 000

459

A2

Česká speleologická společnost ZO 7-11 Barbastellus

Zabezpečení velkého zimoviště netopýrů v okrese Šumperk - štola Mařka Bohdíkov

83,00

70 000

268

A2

Česká společnost pro ochranu netopýrů

Komplexní inventarizace netopýřích populací v ČR

83,50

210 000

171

A2

Český svaz ochránců přírody 02/09 ZO Podblanické ekocentrum

Záchrana dolnokralovických hadců a části vltavských strání okresu Benešov ve spolupráci s vlastníky, obcemi a OkÚ Benešov

87,75

35 000

166

A2

Český svaz ochránců přírody 02/09 ZO Podblanické ekocentrum

Příprava záchranného programu kriticky ohroženého zimozelenu okoličnatého na území ČR

76,75

62 000

467

A4

Český svaz ochránců přírody 03/01 ZO Alkazar

Zmapování nepovolených skládek na území CHKO Český kras

74,00

11 000

370

A2

Český svaz ochránců přírody 09/06 ZO Ornita

Mapování výskytu ptáka roku - kavky obecné

75,25

6 650

402

A3

Český svaz ochránců přírody 13/18 ZO Silvatica

Rekonstrukce zeleně podél poutní cesty ke sv. Gothardu

88,50

57 800

405

A2

Český svaz ochránců přírody 13/18 ZO Silvatica

Botanické zhodnocení lokalit taxonů rodu Gentianella (hořeček) v ČR

79,75

77 000

390

A2

Český svaz ochránců přírody 36/08 ZO Armillaria

Botanické mapování v CHKO Lužické hory

74,75

111 000

234

A2

Český svaz ochránců přírody 37/01 ZO Ciconia

Ciconia 2001 - Ekologické a ekonomické využití čápů v krajině

86,25

86 500

235

A2

Český svaz ochránců přírody 37/01 ZO Ciconia

Káně lesní 2001

85,25

18 400

555

A3

Český svaz ochránců přírody 57/01 ZO Kosenka

Ochrana přírody jižního Valašska obnovenou pastvou ovcí

87,50

83 000

453

A3

Český svaz ochránců přírody 58/06 ZO Bílé Karpaty

Obnova druhově bohaté louky ve vymezeném nadregionálním biocentru

78,75

93 000

106

A2

Český svaz ochránců přírody 76/08 ZO

Ochrana velkých šelem v Beskydech

84,50

56 700

271

A4

Děti Země - Sekce za čistou zemi, vzduch a vodu

Řekni mi, co vypouštíš do prostředí

84,25

60 000

319

A2

Hnutí Brontosaurus ZČ Zvonek

Botanická inventarizace a dokumentace přírodní rezervace Opatovské zákopy a jejího okolí

76,75

11 000

123

A2

KORAX, občanské sdružení

Mapování výskytu puštíka bělavého v Beskydech

80,50

42 000

40

A2

Moravský ornitologický spolek (MOS)

Mapování hnízd čápa bílého v okrese Přerov

87,75

4 550

42

A2

Moravský ornitologický spolek (MOS)

Dokumentace výskytu chráněných druhů ptáků

86,00

30 000

44

A2

Moravský ornitologický spolek (MOS)

Přírodovědná kvantitativní inventarizace a dokumentace ptáků ornitocenózy arboreta Nový Dvůr v době hnízdění

80,00

5 600

480

A2

Občanské sdružení ochránců přírody Valašské Meziříčí

Přírodovědná inventarizace a ochrana Semetínských rybníků pro ekologickou výchovu dětí a mládeže

74,00

49 000

64

A2

Společnost přátel Železných hor

Mapování výskytu obojživelníků v CHKO Železné hory

74,75

25 000

442

A2

Staří ochránci Jizerských hor

Inventarizace vzácných a ohrožených dřevin Jizerských hor

87,00

102 200

509

A3

Suchopýr - lesní školky

Oldřichovské aleje

76,50

90 000

C E L K E M

1 548 400

Tabulka č. 7 – Projekty podpořené v  ostatních programech skupiny B - Péče o biodiverzitu

Č.

Program

Organizace

Projekt

Průměr bodů

Přiděleno (Kč)

165

B6

Český svaz ochránců přírody 02/09 ZO Podblanické ekocentrum

Asanace porostů křídlatky v údolí Orlinského potoka

76,00

35 000

253

B4

Český svaz ochránců přírody 02/09 ZO Podblanické ekocentrum

Zabezpečení tahových cest obojživelníků přes komunikace

74,00

19 500

172

B3

Český svaz ochránců přírody 02/09 ZO Podblanické ekocentrum

Stanovení predačního tlaku vydry říční, ledňáčka říčního, čápa bílého a černého na populace vodních živočichů na Podblanicku a návrhy minimalizace škod, které mohou způsobit

72,75

36 500

464

B3

Český svaz ochránců přírody 03/01 ZO Alkazar

Managementové práce v NPR Karlštejn dle dílčího plánu péče Správy CHKO Český Kras

80,25

79 500

408

B3

Český svaz ochránců přírody 13/18 ZO Silvatica

Management stepních lokalit PR Na Babě

75,75

31 900

84

B6

Český svaz ochránců přírody 36/02 ZO při Správě CHKO Jizerské hory

Mapování a likvidace křídlatky v povodí řeky Smědé

77,50

13 200

523

B3

Český svaz ochránců přírody 57/01 ZO Kosenka

Komplexní péče o genofond květnatých luk v severní části CHKO Bílé Karpaty

85,75

91 000

70

B6

Český svaz ochránců přírody 57/10 ZO Zelené údolí u Doubrav

Likvidace křídlatky v okrese Uherské Hradiště

83,50

20 000

325

B6

Český svaz ochránců přírody 58/10 ZO

Obnova přirozených společenstev květnatých luk v RBC-Mlýnky

82,50

14 000

52

B3

Český svaz ochránců přírody 63/12 ZO SCILLA Vlčnov

Management v CHÚ na okrese Uherské Hradiště

80,00

150 000

138

B6

Český svaz ochránců přírody 68/01 ZO

Likvidace křídlatky a bolševníku velkolepého

72,50

40 000

550

B3

Český svaz ochránců přírody 76/06 ZO Orchidea

Management PP Ježůvka u Vsetína

76,00

18 000

149

B6

Český svaz ochránců přírody Okresní výbor Vsetín

Obnova společenstva PP Kudlačenka

76,75

42 000

35

B4

Český svaz ochránců přírody Severomoravské regionální sdružení

Ochrana obojživelníků v době jarního tahu u Jarcové

89,00

20 000

193

B5

Český svaz ochránců přírody Severomoravské regionální sdružení

Tvorba nového stanoviště pro chráněné živočichy

72,75

25 200

222

B3

Hnutí Brontosaurus ZČ Mařatice

Management PR Hutě v CHKO Bílé Karpaty

79,75

41 000

393

B6

Jizersko-ještědský horský spolek, občanské sdružení

Mapování a likvidace křídlatky v severozápadní části Jizerských hor

79,00

14 000

524

B3

Ochrana fauny České republiky

Sloupy smrti aneb Ekologizace venkovního elektrického vedení

81,75

300 000

525

B3

Ochrana fauny České republiky

Celoroční činnost stanice pro zraněné živočichy Votice

78,00

100 000

330

B3

Sagittaria – Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy

Ochrana a podpora populace sovy pálené v okrese Hodonín

83,50

42 000

329

B3

Sagittaria – Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy

Záchranný program kriticky ohroženého jasoně dymnivkového v ČR

80,00

36 000

333

B3

Sagittaria – Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy

Ochrana vstavače trojzubého v ČR

78,25

40 400

332

B3

Sagittaria – Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy

Ochrana kriticky ohrožených mokřadních druhů rostlin (matizna bahenní, starček bahenní, sítina tmavá, plavín štítnatý, cídivka peřestá)

76,00

122 600

334

B3

Sagittaria – Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy

Ochrana silně ohroženého racka černohlavého na severní Moravě

72,50

49 200

515

B3

Suchopýr – lesní školky

Stromy pro Jizerské hory

76,00

270 000

C E L K E M

1 651 000

Tabulka č. 8 – Projekty podpořené v ostatních programech skupiny C - Zapojování veřejnosti do rozhodování v oblasti životního prostředí

Č.

Program

Organizace

Projekt

Průměr bodů

Přiděleno (Kč)

381

C3

Agentura Koniklec

Rozvoj komunálního poradenství v Českém krasu

82,75

45 500

380

C3

Agentura Koniklec

Místa 21

74,50

194 900

258

C4

Ateliér pro životní prostředí

Studie únosnosti antropogenní zátěže ekologicky významného území mezi přírodním parkem a intenzivně zastavěnou částí města

79,00

98 000

535

C3

Český svaz ochránců přírody 54/44 ZO Veronica

Centrum modelových ekologických projektů pro venkov

77,75

164 000

517

C3

Český svaz ochránců přírody 70/03 ZO

LA 21 v praktických příkladech - 7 projektů pro mikroregion Poodří

85,25

180 000

396

C3

Děti Země - Liberec

Udržitelný rozvoj města Liberce - příspěvek k Agendě 21 na lokální úrovni

82,00

148 500

343

C3

Děti Země - Ostrava

Kompostování a třídění odpadu v Dobré

88,50

67 000

221

C3

Frýdlantsko, o.s.

Zahájení implementace Místní Agendy 21 na Frýdlantsku

79,50

237 000

C E L K E M

1 134 900

Tabulka č. 9 – Projekty podpořené v programech skupiny D - Environmentální osvěta, vzdělávání a výchova

Č.

Program

Organizace

Projekt

Průměr bodů

Přiděleno (Kč)

434

D8

Agentura Koniklec

Adresář NNO s působností v oblasti životního prostředí

91,50

66 000

436

D7

Agentura Koniklec

Sněm dětí ČR pro životní prostředí

91,00

100 000

379

D8

Agentura Koniklec

Videosnímek Živá Země – III. díl edice Živly

87,50

100 000

382

D8

Agentura Koniklec

Odborné podklady k Informační kampani “Živel Země – lidé a ž.p.”

86,50

100 000

435

D3

Agentura Koniklec

Periodika Informační kampaně “Živel Země – lidé a životní prostředí”

83,00

100 000

431

D7

Alternativa 3000

Environmentální výchova dětí a mládeže v Českém ráji

85,75

99 000

160

D4

AMAVET – EkoCentrum Brno

EkoCentrum Brno – environmentální osvěta veřejnosti v roce 2001

82,25

100 000

284

D7

Ametyst

Školní ekologická výchova v Plzni

82,75

80 000

294

D3

Brontosauří ekocentrum Zelený klub

EkoList

83,50

200 632

116

D8

CORTUSA – sdružení pro ochranu Moravského krasu

Tis červený – publikace

80,75

27 000

470

D2

Česká botanická společnost

Botanický průvodce Českou republikou

80,75

160 000

10

D2

České ekologické manažerské centrum

ENVIREP-Environmentální reporting

83,00

112 000

5

D3

České ekologické manažerské centrum

Legislativní stránky odborného měsíčníku Odpadové fórum

82,00

229 000

274

D5

Český svaz ochránců přírody – Ústřední výkonná rada

Clean Up the World – Ukliďme svět!

84,50

64 000

251

D1

Český svaz ochránců přírody 02/09 ZO Podblanické ekocentrum

Pracovní setkání pracovníků veřejné správy a nevládních organizací nad problémy v oblasti životního prostředí v rámci regionu Podblanicka

91,25

9 000

246

D1

Český svaz ochránců přírody 02/09 ZO Podblanické ekocentrum

Ekopedagogický klub

88,25

20 900

173

D8

Český svaz ochránců přírody 02/09 ZO Podblanické ekocentrum

Praktický rádce Jak vést přírodě přátelštější domácnost a být rozumnějším spotřebitelem

86,50

48 000

245

D5

Český svaz ochránců přírody 02/09 ZO Podblanické ekocentrum

Země – planeta plná odpadů? Den Země v Podblanickém ekocentru ČSOP

83,67

14 100

248

D5

Český svaz ochránců přírody 02/09 ZO Podblanické ekocentrum

Výukové programy o odpadech pro základní školy

83,67

10 300

174

D4

Český svaz ochránců přírody 02/09 ZO Podblanické ekocentrum

Ekoporadna pro veřejnost na území Podblanicka

80,50

44 800

412

D7

Český svaz ochránců přírody 13/17 ZO

Botičky stonožky Žofky

85,00

10 000

133

D8

Český svaz ochránců přírody 15/06 ZO Šípek

Výukový CD-ROM o přírodních poměrech regionu Český Krumlov

90,50

37 000

184

D7

Český svaz ochránců přírody 31/01 ZO

Podpora činnosti oddílu mladých ochránců přírody Káňata

84,75

1 200

139

D8

Český svaz ochránců přírody 35/03 ZO Jizerka

Promítání diapozitivů – tvorba výukového materiálu

81,25

10 500

531

D6

Český svaz ochránců přírody 54/44 ZO Veronica

Pilotní energetické projekty v obci Hostětín

88,67

95 000

530

D5

Český svaz ochránců přírody 54/44 ZO Veronica

Ekologická poradna pro Brno – podpora uvědomělé spotřeby obyvatel

87,00

97 000

528

D1

Český svaz ochránců přírody 54/44 ZO Veronica

Ochrana Mokřadů v České republice a Evropské unii

83,50

102 000

18

D7

Český svaz ochránců přírody 56/15 ZO Centrum ekologické výchovy

Ekologické výukové programy CEV Pálava

92,00

75 000

17

D7

Český svaz ochránců přírody 56/15 ZO Centrum ekologické výchovy

Ekologická osvěta na Pálavě

88,75

39 000

549

D7

Český svaz ochránců přírody 57/01 ZO Kosenka

Environmentální výchova k posílení občanských komunit

84,25

67 000

451

D1

Český svaz ochránců přírody 58/06 ZO Bílé Karpaty

Vzdělávací semináře pro pedagogické pracovníky

83,25

58 000

208

D8

Český svaz ochránců přírody 76/01 ZO Valašské Meziříčí

Publikace Ochrana ovcí před šelmami

83,50

70 000

554

D8

Český svaz ochránců přírody 76/06 ZO Orchidea

Barevné plakáty k ochraně ohrožené flóry a fauny

83,00

28 000

231

D8

Český svaz ochránců přírody Okresní výbor Prostějov

Praktický rádce – Jak chránit životní prostředí v Prostějově

83,50

9 400

182

D7

Český svaz ochránců přírody Sdružení mladých ochránců přírody

Zachraňme studánky

81,25

51 000

225

D2

Český svaz ochránců přírody Severomoravské regionální sdružení

Popularizace stavební izolace z ovčí vlny

82,75

49 000

373

D5

Děti Země – Brno

Ropák roku 2000

87,00

50 000

26

D3

EVANS – středisko globální výchovy

Zpravodaj ekologické výchovy Sisyfos 2001

81,00

179 025

159

D1

Hnutí Brontosaurus ZČ Botič

Environmentální výchova pedagogů a vedoucích dětských a mládežnických oddílů na Toulcově dvoře

86,25

164 600

157

D7

Hnutí Brontosaurus ZČ Botič

Volný čas rodin na Toulcově dvoře

81,00

96 400

544

D1

Hnutí Brontosaurus ZČ SEVER

Systém ekologické výchovy a vzdělávání v regionech na severu Čech

87,00

286 000

545

D8

Hnutí Brontosaurus ZČ SEVER

Čítanka z východních Krkonoš

81,25

92 000

219

D5

Hnutí DUHA – Přátelé Země Česká republika

Ekologické zemědělství – nový program Hnutí DUHA

87,67

98 400

213

D3

Hnutí DUHA – Přátelé Země Česká republika

Sedmá generace v roce deset

84,75

282 000

311

D4

INEX – Sdružení dobrovolných aktivit

Setkávání v krajině – táborové semináře na českém venkově

91,00

100 000

495

D4

Jihočeské sdružení ochránců přírody

Kořenové čistírny odpadních vod

83,25

24 800

522

D1

Junák, svaz skautů a skautek

Ekologická výchova a vzdělávání vedoucích skautských oddílů

83,25

48 970

39

D8

Moravský ornitologický spolek (MOS)

Propagace výroby ptačích budek

90,25

5 500

197

D8

Moravský ornitologický spolek (MOS)

Skleněné stěny přinášejí smrt ptákům – leták

89,75

9 000

153

D8

Moravský ornitologický spolek (MOS)

Ptáci v zimě – plakát pro školní mládež

87,25

11 000

127

D3

Občanské sdružení Nika

Vydání dvou čísel časopisu NIKA s celorepublikovou působností

84,25

300 000

98

D1

Rezekvítek

Vzdělávací akce Rezekvítku

82,00

239 000

489

D8

Sdružení pro duchovní a hmotnou obnovu a rozvoj CHKO Blanský les

Krajina očima ekologů – výstava

89,75

45 000

557

D4

Sluňákov – sdružení pro ekologickou výchovu

Ekojarmark a doprovodné akce environmentální osvěty v rámci Ekologických dnů Olomouc 2001

92,00

99 400

556

D2

Sluňákov – sdružení pro ekologickou výchovu

Ekologické dny Olomouc a ekologické diskusní večery 2001 (diskusní část)

84,25

210 700

114

D2

Společnost pro trvale udržitelný život

Popularizace výsledků vědy a výzkumu formou seminářů, besed a tiskových materiálů

86,75

290 000

115

D7

Společnost pro trvale udržitelný život

Ozvěny Ekofilmu

84,75

26 000

156

D7

Společnost pro trvale udržitelný život – Broumovská pobočka – TUŽ se Broumovsko!

Ekologická výchova a osvěta v CHKO Broumovsko

82,50

47 500

102

D8

Společnost pro trvale udržitelný život – Chomutovská regionální pobočka

Výroba informačních materiálů

82,50

36 000

60

D3

Společnost přátel Poodří

Vlastivědný časopis Poodří

84,50

37 000

55

D8

Společnost přátel Poodří

Návrat Bílovky

81,25

57 000

444

D7

Staří ochránci Jizerských hor

Lesní vzdělávací středisko u staré jizerské hory

87,00

100 000

377

D4

Tereza, sdružení pro ekologickou výchovu

Labyrint světa a ráj srdce – informační, osvětové a poradenské centrum

89,00

100 000

449

D1

Tereza, sdružení pro ekologickou výchovu

Environmentální vzdělávání a osvěta pedagogů, vedoucích dětských a mládežnických oddílů v rámci školních ekologických projektů

88,50

300 000

446

D7

Tereza, sdružení pro ekologickou výchovu

Osvětová výchovná činnost v Labyrintu světa a ráji srdce

85,00

50 000

338

D5

Tereza, sdružení pro ekologickou výchovu

Všeho s mírou – praktická výchova pro udržitelnou spotřebu

82,33

100 000

497

D5

Vita

Informační kampaň Odpady v Orlové

84,33

66 000

501

D8

Vita

Jak se žije v Ostravě?

84,00

93 500

504

D1

Vita

Učitelské kluby v Ostravském kraji

82,25

100 000

C E L K E M

6 228 627

Tabulka č. 10 – Projekty podpořené v programech skupiny E - Rozvoj cestovního ruchu udržitelného pro přírodu

Č.

Program

Organizace

Projekt

Průměr bodů

Přiděleno (Kč)

175

E1

Český svaz ochránců přírody 02/09 ZO Podblanické ekocentrum

Obnova naučné stezky v PR Čížov (okres Benešov)

86,50

17 300

168

E1

Český svaz ochránců přírody 02/09 ZO Podblanické ekocentrum

Oprava a doplnění naučné stezky "Příroda vlašimského zámeckého parku"

81,00

44 300

463

E1

Český svaz ochránců přírody 03/01 ZO Alkazar

Oprava, údržba a provoz naučných stezek v NPR Karlštejn, NPP Zlatý kůň a PR Kobyla v CHKO Český kras

81,25

55 000

369

E3

Český svaz ochránců přírody 09/06 ZO Ornita

Instalace panelů v PP okresu Nymburk

77,75

35 000

16

E1

Český svaz ochránců přírody 14/09 ZO Nové Hrady

Opravy, údržba a provoz naučných stezek

74,50

30 000

140

E1

Český svaz ochránců přírody 35/03 ZO Jizerka

Údržba naučné stezky Jizerka po zimním období

83,25

6 300

532

E3

Český svaz ochránců přírody 54/44 ZO Veronica

Průvodce programem Zelené stezky/Greenways

75,25

94 500

540

E3

Český svaz ochránců přírody 54/RS Regionální sdružení v Brně

Studánky a příroda Brna a okolí – turistický průvodce

73,25

91 800

73

E3

Český svaz ochránců přírody 58/07 ZO Ždánice

Průvodce po Naučné stezce Ždánický les

68,75

17 000

66

E1

Český svaz ochránců přírody 60/03 ZO Planorbis

Údržba NS žabky Kuňkalky, Stonáč a Hráza

72,50

75 000

46

E2

Český svaz ochránců přírody 63/13 ZO Uherskohradištsko

Naučná stezka Hradčovice – Drslavice

76,75

44 500

194

E1

Český svaz ochránců přírody 76/09 ZO Valašské Meziříčí

Naučná stezka Radegast II

80,75

90 000

49

E1

Český svaz ochránců přírody 76/09 ZO Valašské Meziříčí

Naučná stezka T.G. Masaryka

80,00

100 000

88

E1

Český svaz ochránců přírody 76/09 ZO Valašské Meziříčí

Údržba naučné stezky u nejhlubší české propasti

68,75

70 000

33

E1

Děti Země - Klub ochrany dravců a sov

Naučná stezka Březina

70,50

20 000

51

E1

ECCE HOMO Šternberk

Cyklotrasa a naučná stezka pro osoby se zrakovým poškozením

75,75

95 000

312

E1

INEX - Sdružení dobrovolných aktivit

Choceňská naučná stezka pro přírodní park Poorličí

79,75

95 000

395

E1

Jizersko-ještědský horský spolek, občanské sdružení

Naučná stezka "Terasy Ještědu"

73,50

128 500

335

E3

Sagittaria - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy

Naučná stezka Terezské údolí

76,00

94 000

514

E1

Suchopýr - lesní školky

Naučné stezky Jizerských hor

83,00

82 400

C E L K E M

1 285 600

 

Tabulka č. 11 - Projekty, které neobdržely dotaci

 

Projekty podpořené v minulých letech